Przewodniki, porady, informacje

SłOWACJA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaSłOWACJA
SŁOWACJA
(Republika Słowacka)Stolica: Bratysława
Waluta: euro Język urzędowy: słowacki
Inne języki: czeski, węgierski (w rejonie przygranicznym)

SłOWACJA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w  dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.Po wejściu Polski i Słowacji do obszaru Schengen zniesione zostały kontrole graniczne na polsko-słowackich przejściach granicznych, co jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania przy sobie, podczas podróży na Słowację, dokumentu tożsamości - paszportu lub dowodu osobistego.
PRZEPISY CELNE
Zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej.
PRZEPISY PRAWNE
Powszechny jest zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Palenie papierosów w pociągu, autobusie, na przystanku autobusowym, na krytych peronach, w ośrodkach kultury, zamkniętych obiektach sportowych, w przestrzeni publicznej urzędów, sklepów, muzeów, kin itp. zagrożone jest mandatem.
Policja może w dowolnej sytuacji żądać okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów policja ma prawo doprowadzić  osobę legitymowaną na posterunek, gdzie zostanie sprawdzona jej tożsamość.  Cudzoziemcom, którzy nie posiadają przy sobie dokumentów tożsamości grozi kara pieniężna do wysokości 1660,- EUR.
SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niej obywatele słowaccy. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego do Polski.  Podróżującym na Słowację zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty pomocy medycznej, udzielonej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty transportu medycznego. 
Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horská záchranná služba) pobiera opłaty za przeprowadzane akcje ratownicze. Opłatom podlega „techniczna“ strona akcji ratowniczej tj. przybycie ratowników na miejsce wypadku, użycie skutera śnieżnego, samochodu lub helikoptera. Natomiast pomoc medyczna jest w tych przypadkach udzielana bezpłatnie. Koszty pomocy ponoszą także narciarze, jeżeli odnieśli obrażenia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.Pokrycie kosztów akcji poszukiwawczych i ratowniczych gwarantują tylko specjalistyczne ubezpieczenia wykupione w polskich lub słowackich  firmach ubezpieczeniowych, które obejmują turystykę górską, wspinaczkę, alpinizm itp. Uzyskanie bezpłatnej pomocy medycznej wymaga przedłożenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.SZCZEPIENIA
W Republice Słowackiej nie występuje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. „Zielona karta" nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację. Jednakże jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia,  może  w razie wypadku znacznie  ułatwić uzyskanie odszkodowania.
W sytuacji  braku naklejki „PL" policja drogowa może nałożyć mandat.  Naklejka nie jest wymagana jeżeli pojazd  ma   tzw. unijne tablice rejestracyjne.
Pieszy ma bezwzględnie prawo pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy.
 
Opłaty drogowe
 Przejazd  słowackimi autostradami,  drogami ekspresowymi oraz  drogami I klasy podlega opłatom. Przed wjazdem na drogi objęte opłatami umieszczona jest stosowna informacja (znak z białym samochodem na niebieskim tle).  
W przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych  o wadze do 3,5 ton masy całkowitej 
 i pojazdów przewożących mniej niż 9 osób łącznie z kierowcą istnieje obowiązek wykupienia winiety autostradowej („dialnična nalepka”), w wysokości stosownej do okresu ważności :
      - nalepka 10-dniowa  - 10  EUR,
      - nalepka miesięczna - 14  EUR,
      - nalepka roczna  (ważna  do końca stycznia roku 2013)  - 50,00 EUR
 
Nalepki można kupić na przejściach granicznych, większych stacjach benzynowych
lub w urzędach pocztowych.  Dla samochodów osobowych z przyczepami kempingowymi, których masa przekracza 3,5 tony obowiązuje dodatkowa nalepka (winieta) naklejona na samochód ciągnący przyczepę.
Wysokość mandatu za  nieposiadanie dialničnej nalepki wynosi dziesięciokrotność ceny  nalepki rocznej.Uwaga : Od 1 stycznia 2010 r. funkcjonuje w Słowacji tzw. elektroniczny  system pobierania opłat drogowych (myto)  w odniesieniu do  pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony przeznaczonych do transportu towarów oraz pojazdów umożliwiających przewóz  więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, który zastąpił system nalepek. Wymienione pojazdy muszą posiadać wykupione specjalne urządzenie  elektroniczne, które dokonuje rejestracji liczby przejechanych kilometrów na płatnych odcinkach dróg i obliczenia wysokości pobranej przez urządzenie opłaty drogowej.
Szczegółowe informacje o elektronicznym systemie opłat drogowych (w tym także wykaz dróg podlegających opłatom) znajdują się na portalu internetowym ( w języku polskim) :
                                                www.emyto.sk   
Kierowcy, którzy nie wykupią  urządzenia elektronicznego do poboru opłat  lub  nie mają  uiszczonej opłaty w tym  systemie podlegają karze w jednej wysokości 700 ,- EUR.
 
Główne zasady ruchu drogowego
Dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km, poza terenem zabudowanym - 90 km  a na autostradzie - 130 km.
 
Za przekroczenie dozwolonych prędkości są rygorystycznie nakładane  mandaty od 20 EUR (przy przekroczeniu o 6 km) do 650 EUR (przekroczenie  o 20  i więcej km).
 
Zawartość alkoholu w krwi kierowcy nie może przekraczać  0,00 promila. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.
Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania.
Obowiązkowe jest przewożenie dzieci do lat 12 w fotelikach samochodowych.
Opony zimowe, które są obowiązkowe podczas jazdy po zaśnieżonej powierzchni, muszą mieć bieżnik o głębokości min. 3 milimetrów.
 
Pojazd należący do cudzoziemca powinien  być wyposażony na terenie Słowacji w apteczkę o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. 
Zawartość apteczki pierwszej pomocy, która jest uznawana za standard europejski określa norma DIN 13164 (www.forumsamochodowe.pl), nie odbiegająca od norm słowackich.
Ponadto według przepisów słowackich pojazd powinien być wyposażony w : trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, kamizelkę odblaskową, linkę holowniczą, koło zapasowe, podnośnik, zapasowe żarówki i bezpieczniki elektryczne.Uwaga: Według przepisów słowackiego kodeksu drogowego, jeżeli kierowcy nie zapłacą na miejscu w gotówce nałożonego mandatu, zostaje zatrzymane  im prawo jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni uiścić mandat. Wobec kierowców, którzy w tym terminie nie uiszczą mandatu, podejmowana jest decyzja administracyjna  o zatrzymaniu prawa jazdy aż do czasu kiedy uregulują mandat.  Zatrzymane prawo jazdy można odebrać wyłącznie osobiście w urzędzie Policji, którego funkcjonariusze zatrzymali dokument,  pod warunkiem  okazania dowodu wpłaty.  
PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju. Turyści i taternicy wędrujący w wysokich partiach gór zobowiązani są zgłosić trasę, przewidywany czas wyprawy w góry i czas powrotu np. w schronisku lub placówce HZS (Horská záchrannáslužba). Brak zgłoszenia się po powrocie przez dłużej niż 6 godzin uznawany jest za bezpośrednią prośbę o pomoc. W przypadku akcji ratowniczej poszukiwani ponoszą jej koszty, chyba że mają specjalne, komercyjne ubezpieczenie. Należy bezwzględnie przestrzegać okresów zamknięcia tras i szlaków turystycznych dla turystów - od 1 listopada do 15 czerwca. Podróżujący koleją, mogą wykupić bilet również w pociągu, jednakże  w tym przypadku muszą zgłosić brak biletu konduktorowi natychmiast po wejściu do wagonu.
BEZPIECZEŃSTWO
Nie istnieje szczególne zagrożenie przestępczością.
OBYCZAJE
Nie istnieją szczególne normy prawne lub zwyczajowe, których nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych.PRZYDATNE INFORMACJE:
Na terenie Słowacji działa kilkadziesiąt punktów Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Usługi tego rodzaju świadczą również banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Część punktów czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty działające w hotelach czynne są zazwyczaj całodobowo. Wiele kantorów i niektóre banki wymieniają również złotówki.
Należy zwrócić uwagę na zasady korzystania z komunikacji miejskiej.
Bilety zniżkowe przysługują tylko uczniom słowackich szkół oraz studentom studiującym na słowackich wyższych uczelniach. Do biletów zniżkowych uprawnieni są inwalidzi posiadający stały pobyt na terenie Słowacji i posiadający stosowną słowacką legitymację. Polskie dokumenty nie są honorowane.
Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, straż miejska (Mestská polícia - cała Słowacja) 159 (bezpłatny), pogotowie ratunkowe 155, straż pożarna 150, informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji 1181, górskie pogotowie ratunkowe HZS 18300.
Bezpłatne (na koszt abonenta) połączenie do Polski: Poland-Direct 0800 00 48 00.
Numer kierunkowy na Słowację : 00421, numer kierunkowy do Bratysławy dodatkowo 2, a w przypadku telefonowania na terenie Słowacji kierunkowy do Bratysławy 02.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej
ambasador: Andrzej Krawczyk
Słowacja, Bratysława, Hummelova 4, 814 91
Tel.: +421 2 59490211 Tel. dyżurny: +42 911133853
bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Bratysławie
I radca - dyrektor IP: Andrzej Jagodziński
Słowacja, Bratysława, Námestie SNP 27, 814 99
Tel. dyżurny: +421 2 54432013
bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

SłOWACJA - galerie i zdjęcia z podróży

SłOWACJA / Wysokie Tatry / Tatrzańska Łomnica / Wysokie TatrySłOWACJA / Tatry Wysokie / Przełęcz Daxtera pod Krywaniem / Zelene Kryvanske Pleso IISłOWACJA / Karpaty Zachodnie  / Słowacki Raj / W Słowackim Raju SłOWACJA / Tatry Wysokie / zbocza Łomnicy / Nad górską kolejkąSłOWACJA / tatry / widok na Wysokie Tatry / szczyt RYSY :)SłOWACJA / słowacja / Tatry / Tragarz na szlaku do zbójnickiej Chaty SłOWACJA / Mała Fatra / Pekielnik 1609 / Wiosna na PiekielnikuSłOWACJA / Tatry / Strbske Pleso / Szczyrbskie JezioroSłOWACJA / Tatry Wysokie / Sedlo pod Ostrvou / Przełęcz pod OsterwąSłOWACJA / Tatry / Belanske Tatry / miejsce z widokiemSłOWACJA / Mała Fatra / Diery / Drabiny trzeba tu polubićSłOWACJA / Wysokie Tatry / Tatrzańska Łomnica / Przed lawinąSłOWACJA / Liptowski Mikulasz / Niskie Tatry / W drodze do Demanovskiej dolinySłOWACJA / Dolny Kubin / Dolny Kubin / Zameczki SłowacjiSłOWACJA / Liptovsky Mikulas / Jasna Chopok / Liptowski góralSłOWACJA / Tatry / Szczyrbskie Jezioro / stacja kolejowa w górachSłOWACJA / Tatry Wysokie / Przełęcz Daxtera pod Krywaniem / W pracySłOWACJA / Tatry / Tatry Zachodnie / Pod Trzema KopamiSłOWACJA / Tatry Bielskie/Wysokie / Kopské sedlo / Kozica tatrzańskaSłOWACJA / Mała Fatra / Terchowa / Terchova o wschodzie słońca

SłOWACJA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
narty CHOPOK noclegi SłOWACJA 428 10-11-16
Regularne połączenia z Krakowa na Słowację SłOWACJA 430 08-06-16
Zakopane - Słowacki Raj SłOWACJA 2325 09-01-16
Na narty do Popradu SłOWACJA 1142 25-09-15
Autobus z Krynicy do Bardejova SłOWACJA 1091 23-07-15
Busami z Krakowa przez słowackie miasta: Dolny Kubin – Ruzomberok – Liptovsky Mikulas &# SłOWACJA 1054 11-06-15
Góra KRYWAŃ SłOWACJA 1334 30-07-14
Bojnice? SłOWACJA 1237 09-07-14
przejazd SłOWACJA 2160 06-07-14
slowacki raj SłOWACJA 1301 28-05-14
Słowacki Raj noclegi SłOWACJA 4521 21-02-14
Sezon narciarski tuż tuż SłOWACJA 2564 29-12-13
Noclegi SłOWACJA 2862 06-09-13
gorące źródła blisko bieszczad SłOWACJA 12936 02-08-13
Demianowska Dolina , Tatralandia SłOWACJA 5301 08-04-13
TATRALANDIA,JASKINIE -EXTRA WAKACJE SłOWACJA 7943 08-04-13
Ankieta - Turystyka kwalifikowana w Tatrach Słowackich SłOWACJA 3480 02-07-11
Agroturystyka SłOWACJA 3673 29-04-11
Sylwester w Liptowskym Hradoku SłOWACJA 2026 20-09-10
Tani nocleg SłOWACJA 2541 11-07-10
Słowacki Raj (ale dla dzieci) ? SłOWACJA 3135 13-08-09
Wyprawa - Tatry wysokie Polska/Słowacja SłOWACJA 3599 30-07-09
Co po Nowym Roku??? SłOWACJA 2130 05-11-08
Wejście na Gerlach SłOWACJA 5819 20-07-08
słowacki raj (Sucha Bela) SłOWACJA 3568 08-07-08
stan śniegu SłOWACJA 2815 26-05-08
Słowacki kras jak dojechać? SłOWACJA 3405 07-04-08
Szlaki na Słowacji - otwarte od 15 czerwca? SłOWACJA 3519 20-03-08
Zdiar -> szlaki SłOWACJA 7172 16-03-08
Wymagany paszport ? SłOWACJA 6828 07-03-08

SłOWACJA - artykuły i relacje z podróży

ALBANIA / Bałkany / nasz salon ;) / mapa planowanie trasy
2017-02-22
dookolaglobu.pl

kraje: ALBANIA, BOśNIA i HARCEGOWINA, BUłGARIA, CHORWACJA, CZARNOGÓRA, GRECJA, NIEMCY, POLSKA, RUMUNIA, CZECHY, AUSTRIA, SłOWENIA, SłOWACJA, WĘGRY
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 117
liczba komentarzy: 0

Bałkańska jazda wg Monty Pythona

Tak więc Bałkany. Pewnie część z Was powie \"ja pierdAleksandrę, znowu! To już nie ma innych miejsc na świecie?\" Na co ja odpowiem, że są ;) A później sprawnie powrócę do opowieści...

Czytaj więcej

SłOWACJA / Żilina / Rajecká Lesná  / Slovenský Betlehem (prawie, w pełnym wymiarze)
2016-12-20
Antoni

kraje: SłOWACJA
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 185
liczba komentarzy: 0

Słowackie Betlejem w Rajeckiej Leśnej

Słowackie Betlejem (Slovenský Betlehem), jest arcydziełem sztuki rzeźbiarskiej, o wymiarach 8,5 m szerokości, 2,5 m głębokości i 3 m wysokości. Szopkę zbudowano z drewna lipowego w kolorze miodu. Z biblijnych scen jest tylko stajenka z Dzieciątkiem, przy którym czuwają Maryja i Józef http://betlehem.rajeckalesna.org/

Czytaj więcej

WIETNAM / wietnam / targ / Koleżanki
2016-01-09
Przygodkilka

kraje: AUSTRALIA, BUłGARIA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, CHINY, FILIPINY, GRUZJA, INDIE, IRAN, JAPONIA, KAMBODżA, KOREA POŁUDNIOWA, LAOS, MALEZJA, MYANMAR, NEPAL, OMAN, PALAU, PAPUA NOWA GWINEA, POLSKA, ROSJA, RUMUNIA, SłOWACJA, TAJLANDIA, TURCJA, TYBET, WĘGRY, WIETNAM
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 2605
liczba komentarzy: 2

Przygód Kilka - czyli subiektywna relacja z podróży dookoła świata

Przedstawiamy kolejne małżeństwo podróżników :-) Tym razem kibicujemy parze, która 4 listopada 2014 wyruszyła w podróż dookoła świata.

Czytaj więcej

POLSKA / świętokrzyskie / Kielce / mapa_trasy
2015-11-13
PantarTeam

kraje: SłOWACJA, AUSTRIA, WłOCHY, FRANCJA, HISZPANIA, NIEMCY, CZECHY, SZWAJCARIA, MAROKO, MAURETANIA, SAHARA ZACHODNIA, SENEGAL, MALI
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy, linki
liczba odwiedzin: 1080
liczba komentarzy: 0

Pantar Team, czyli Tarpanem przez świat

Przedstawiamy kolejny patronat medialny Globtrotera! Grupa miłośników podróży ekstremalnych wdraża swój projekt w życie, a w ich planach na najbliższe lata znajdują się udziały w największych, międzynarodowych rajdach amatorskich na całym świecie.

Czytaj więcej

SłOWACJA / Poprad / Tatrzańska Łomnica / Tatrzańska Łomnica, widok na pasmo Łomnicy
2015-10-30
Antoni

kraje: SłOWACJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1273
liczba komentarzy: 0

Schroniska słowackich Tatr

Józef Nyka, autor przewodników po Tatrach, chociaż był miłośnikiem polskich gór, pisał: \"Słowackie Tatry Wysokie są znacznie rozleglejsze i pod wieloma względami atrakcyjniejsze. Tu wznoszą się wszystkie najwyższe wierzchołki, tu skupiają się najdziksze i najodludniejsze doliny, tu wreszcie bytuje większość wysokogórskiej zwierzyny\".

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

03-18
Bułgaria – kraina błękitu i złota [R]

Piękne plaże, wspaniała pogoda, pokazy delfinów, malownicze wydmy, aquaparki i liczne zabytki – Bułgaria, zwłaszcza słynny region Złotych Piasków, ma wiele do zaoferowania młodym ludziom szukającym rozrywki, parom, które marzą o romantycznej podróży, a także rodzinom z dziećmi.

02-25
Jak wsadzić rower do samolotu i nie zbankrutować?

Pewnie nie raz zastanawialiście się który przewoźnik w jaki sposób pozwala na przewóz roweru. Oto krótki i praktyczne przedstawienie najpopularniejszych w Polsce przewoźników oraz ich warunków transportu rowerów :

02-12
Ponad 500 zdjęć w konkursie!!!...
01-26
Krippenstein: kraina puchu i niez...
01-25
400 zdjęć w FOTO konkursie...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2017 Globtroter.pl