Przewodniki, porady, informacje

Wybierz kraj:
Wybierz kontynent:WłOCHY - przewodnik, porady, informacje

kontynent: Europa


WłOCHY
WłOCHY WŁOCHY
(Republika Włoska)
Stolica: Rzym
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: włoski. Inne języki: niemiecki, francuski

Ważne informacje dla podróżnych z Polski:


UWAGA:
W związku ze stwierdzonymi na terenie Włoch przypadkami nieuczciwości miejscowych pracodawców, zatrudniających obywateli polskich przy sezonowym zbiorze owoców cytrusowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przestrzega przed korzystaniem z usług nielegalnych pośredników, zamieszczających oferty pracy w polskiej prasie i na stronach internetowych. Zaleca się, aby wyjazd do pracy za granicą poprzedziła weryfikacja rzetelności oferty zatrudnienia. Odradza się zawieranie umów z niesprawdzonymi firmami lub nielegalnymi pośrednikami, zarówno polskimi, jak i włoskimi, oferującymi wyjazdy do pracy sezonowej lub pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Osoby, które skorzystają z takiej propozycji powinny się liczyć z możliwością wystąpienia problemów z otrzymaniem umówionej zapłaty oraz uzyskaniem innych, niezbędnych świadczeń pracowniczych. Wysoce ryzykowny jest również samodzielny przyjazd do Włoch w celu podjęcia pracy, bez dokładnego zapoznania się z zasadami i warunkami zatrudnienia, wcześniejszego uzgodnienia sprawy z przyszłym pracodawcą, znajomości przynajmniej podstaw języka włoskiego oraz bez finansowego zabezpieczenia umożliwiającego pokrycie kosztów powrotu do kraju w przypadku nie znalezienia pracy. Osoby, które uzyskają zatrudnienie winny zawrzeć umowę o pracę na piśmie.

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Włoskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu otrzymuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

PRZEPISY CELNE
Nie ma ograniczeń przy wwozie i wywozie pieniędzy. Jednakże zgodnie z przepisami unijnymi, podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Włoch są zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podróżnych, itp.).  
Zwierzęta domowe towarzyszące właścicielom w podróży do państw Unii Europejskiej muszą mieć paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane właściciela oraz informacje na temat zwierzęcia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Identyczne zasady obowiązują w podróżach z psami i kotami do sąsiednich państw nie należących do UE, ale mających te same standardy ochrony przed wścieklizną, tzn. do Watykanu i San Marino.

PRZEPISY PRAWNE
Przestępstwa narkotykowe zagrożone są we Włoszech karą pozbawienia wolności w  wymiarze od roku do 22 lat oraz karą pieniężną. Nielegalny wwóz na terytorium Włoch papierosów produkcji zagranicznej jest zagrożony grzywną oraz karą pozbawienia wolności w wymiarze od dwóch do pięciu lat. Karane jest kupowanie sprzedawanych na ulicach podrabianych artykułów znanych marek światowych (nawet do 3000 euro).

MELDUNEK
Istnieje obowiązek meldunkowy, ale dopełnić go powinien obywatel włoski zapraszający cudzoziemca. Musi on w ciągu 48 godzin zgłosić na miejscowej policji pobyt cudzoziemca i podać dokładny adres. W przypadku pobytu w ośrodkach turystycznych obowiązku dopełnia jego administracja.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
We Włoszech nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane szczepienia. Osoby płacące składki na NFZ mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie, tzn. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Jeśli lekarz zleci badania specjalistyczne, pobierana jest zryczałtowana opłata, ustalana przez władze każdego regionu. W nagłych przypadkach i w dni wolne od pracy można zgłaszać się do przyszpitalnych ambulatoriów. Jeśli lekarz stwierdzi, że sytuacja wymagała pilnej interwencji, świadczenie jest bezpłatne. W niektórych miejscowościach znajdują się specjalne ośrodki zdrowia dla turystów (Servizio di guardia turistica, Servizio di guardia medica estiva). Opłaty za świadczenia zdrowotne: wizyta u lekarza - do 36 EUR (za poradę lub badanie). Leczenie szpitalne jest bezpłatne, chyba że pacjent wybierze salę o podwyższonym standardzie. Za niektóre leki na receptę trzeba zapłacić wyłącznie niewielką opłatę ryczałtową (do 3,10 EUR), za pozostałe trzeba zapłacić pełną lub częściową cenę (na pełną odpłatność wskazuje słowo „ticket” na rachunku). Zniżki lub całkowite zwolnienie z opłat przysługują m.in. niepełnosprawnym, dzieciom do lat 6, niewidomym i głuchoniemym, przewlekle chorym oraz kobietom w ciąży. Do wystawienia recepty objętej refundacją uprawniony jest lekarz praktykujący w państwowej służbie zdrowia. Osoby nieubezpieczone w Polsce powinny przed wyjazdem wykupić ubezpieczenie turystyczne w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Włoch na podstawie ważnego polskiego prawa jazdy oraz polskiego świadectwa kwalifikacji (kierowcy zawodowi). Przy stałym pobycie przekraczającym okres 1 roku nie jest już wymagana wymiana prawa jazdy na włoskie. Osoby posiadające polskie prawa jazdy mogą jednak na własne życzenie dokonać wymiany dokumentu na włoski.  Wymiana taka nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminów. Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia mandatów nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samochód musi być pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez nakładające karę służby. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu. Mandat przyjęty i zapłacony jest równoznaczny z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i powoduje brak możliwości odwołania się do wyższej instancji. W przypadku niesłusznego mandatu należy przyjąć mandat i złożyć kaucję na wymierzoną karę, a następnie złożyć odwołanie do Prefekta lub do Sędziego Pokoju nie później niż w ciągu 60 dni od daty wystawienia mandatu. Maksymalny limit dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Wydane w 2009 r. przepisy zaostrzyły sankcje za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W zależności od stwierdzonego stężenia alkoholu, przepisy przewidują różne sankcje od grzywny do aresztu, a nawet konfiskaty samochodu. Za niektóre wykroczenia, jak znaczne przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę, oprócz kary pieniężnej grozi również zawieszenie ważności prawa jazdy na okres do trzech miesięcy. Po upływie terminu nałożonej kary, dokument można odebrać osobiście we właściwej miejscowo Prefekturze, lub jest on odsyłany do Konsulatu, który przekazuje go do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa, które je wystawiło.
Szczegółowe informacje dla kierowców zawodowych znajdują się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie: http://www.milano.polemb.net/?document=282

Wyprawy do Włoch na Zingtravel.pl

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Autostrady są płatne. 

BEZPIECZEŃSTWO
Turyści narażeni są we Włoszech przede wszystkim na kradzieże (dokumenty, pieniądze) oraz włamania i kradzieże samochodów. Z uwagi na przypadki nielegalnego i oszukańczego pośrednictwa pracy, zaleca się wzmożoną ostrożność wobec ogłoszeń dotyczących ofert pracy we Włoszech.

PRZYDATNE INFORMACJE:

W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy powiadomić policję (tel. 113),  karabinierów (tel. 112), straż pożarną (tel.115).  Wprowadzany jest także uniwersalny numer pomocy - tel. 112, pod który będzie można dzwonić w każdej sprawie. Połączenia są bezpłatne.
Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji lub karabinierów. Protokół będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W razie utraty paszportu lub innego dokumentu należy zgłosić to policji i jak najszybciej skontaktować się z polską placówką.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej
ambasador: Wojciech Ponikiewski
Włochy, Rzym, Via Pietro Paolo Rubens, 20, 00197
Tel.: +39 335 599 52 12 Tel.: +39 06 362 04 204 Tel.: +39 06 362 04 300 Tel. dyżurny: +39 06 362 04 200 Faks: +39 06 362 04 322 Faks: +39 06 321 78 95
rzym.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Rzymie
I radca - dyrektor IP: Jarosław Mikołajewski
Włochy, Rzym, Via Vittoria Colonna 1, 00193
Tel.: +390636000723 Tel. dyżurny: +390636001651 Faks: +390636000721
rzym.ip.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie
Konsul Generalny: Krzysztof Strzałka
Włochy, Mediolan, Corso Vercelli 56, 20145
Tel.: +393355685786 Tel. dyżurny: +390248018978 Faks: +390248020345
mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie
Kierownik Wydziału, Radca: Jadwiga Pietrasik
Włochy, Rzym, Via di San Valentino 12, 00197
Tel.: +39 06 362 04 302 Tel. dyżurny: +39 335 59 95 212 Faks: +39 06 806 93 217 Faks: +39 06 806 60 233
rzym.amb.wk@msz.gov.pl


Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:


Ambasada RP
via P.P. Rubens 20, Monti Parioli 00197, Roma, Italia
CENTRALA tel. (0.03906) 362-04200,
SEKRETARIAT AMBASADORA tel. (0.03906) 362-04204,
SEKRETARIAT WYDZIAŁU POLITYCZNEGO tel. (0.03906) 362-04209,
ATTACHAT WOJSKOWY tel. (0.03906) 362-04219,
KANCELARIA tel. (0.03906) 362-04231,
STAŁY PRZEDSTAWICIEL RP PRZY FAO tel. (0.03906) 362-04237,
fax. (003906) 32 17 895
e-mail: polish.embassy@agora.stm.it
adres www: www.ambasciatapolonia.it

Wydział Konsularny
WYDZIAŁ KONSULARNY - CENTRALA tel. (0.03906) 362-04300,
SEKRETARIAT WYDZIAŁU tel. (0.03906) 362-04302,
e-mail: konsul@infopolonia.it

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
via Olona, 2/4
00198 Rzym
Tel. 0039/06/8541128
0039/06/8548189
Fax. 0039/06/8553391
Adres e-mailowy: info@infopolonia.it

Konsulat Generalny RP w Mediolanie
Corso Vercelli, 56, 20145 Milano
tel. (0039/02) 48018978, 48019084
fax. 4802-0345
e-mail: milanokg@iol.it
www.milanokg.it

Konsulat RP w Neapolu
Konsul Honorowy
via del Duomo, 214
80138 Neapol
Tel. 0039/81/7607206
Fax.0039/81/21
e-mail: info@consolatopolonia.it

Konsulat RP w Bari
Konsul Honorowy, Domenico Centrone (jęz. włoski)
Via Edmondo Caccuri,7 70100 Bari
tel/fax: (00 3980) 561 67 86
tel: (00 3980) 49 54 125
e-mail:domenicocentrone@libero.it

Konsulat RP w Bolonii
Konsul Honorowy, Corrado Salustro (jęz. włoski)
Via S. Stefano 63, 40100 Bologna, Italia
tel.: (00-3951) 683 59 68
fax: (00-3951) 22-72-38
e-mail: consolatopolacco.bo@libero.it

Konsulat RP w Genui
Konsul Honorowy: Giuseppe Taró (jęz.: włoski, angielski, francuski, hiszpański)
Piazza Tommaseo 4/5, 16129 Genova, Italia
tel.: (003910) 3106275
fax: (003910) 366489
e-mail: conpoloniage@libero.it

Konsulat RP w Padwie
Konsul Honorowy, Ugo Zovatto (jęz.: włoski, niemiecki)
Via Temanza 1/A – Scala A/26 – Padova, Italia
tel.: (00 3949) 876 63 66
fax: (00 3949) 821 93 67
e-mail: info@consolatodipolonia.it

Konsulat RP w Reggio Calabria
Konsul Honorowy, Antonio Giglio (jęz. włoski)
via Treviso 25, 89 125 Reggio Calabria, Italia
tel. 0965895118

Konsulat RP na Malcie
konsul honorowy Stephen Parnis England
60, South Street, Valletta, Malta
tel. 0035 62 44 306
fax. 0035 62 33 093
info@wipe.com
WłOCHY - galerie i zdjęcia z podróży:


WłOCHY / . / Dolomity / Widok z przełęczy Cirelle WłOCHY / Apulia / Polignano a Mare / jedyna ,piaszczysta plaża wśród skał WłOCHY / Dolina Aosty / Aosta / Wiciokrzew WłOCHY / Sycylia / ETNA / KONKURS -ETNA WłOCHY / Toskania / Mozzano / Diabelski Most WłOCHY / Sycylia / Erice /  Un paesaggio WłOCHY / Zatoka Neapolitańska / Herculanum / Wezuwiusz WłOCHY / Toskania / Siena / Brama WłOCHY / Liguria, Cinque Terre, Italy / Liguria, Cinque Terre, Italy / Riomaggiore Liguria, Cinque Terre, Italy WłOCHY / Liguria / San Remo / Satyr WłOCHY / Gran Sasso dItalia / Gran Sasso dItalia / Apenińskie światło WłOCHY / Wenecja Euganejska / Wenecja  / Kanał WłOCHY / Południowy Tyrol / Południowy Tyrol / Południowy Tyrol WłOCHY / Rzym / Rzym / Brama WłOCHY / Cotinaccio Rosengarten / - / Dolomity - 2011 WłOCHY / Sycylia / Syrakuzy / Plac w Syrakuzach WłOCHY / - / Dolomity / Tarasy Dolomitów WłOCHY / Sycylia / Erice / Zamek w Erice WłOCHY / - / Rzym / W drodze do Ust Prawdy WłOCHY / Sycylia / Cefalu / zachód słońca w bramie


WłOCHY - forum, opinie, porady i informacje


temat kraj autor odp. data
Przejście graniczne Brenner WłOCHY monikajanukanis 4 2016-01-29
Gdzie zimą do Włoch WłOCHY rafcio16111992 4 2015-11-09
[pilne] czekolada sycylijska z cyna WłOCHY lello 1 2015-11-09
Narty we Włoszech - transfery z lot WłOCHY kudik 1 2015-11-07
RZYM - tani nocleg w centrum WłOCHY jeno66 2 2015-10-15
Konto walutowe w banku ... - którym WłOCHY jeno66 8 2015-09-24
BOLONIA - tani nocleg, kwatera WłOCHY eff83 3 2015-09-15
Półwysep Salentyński,Włochy WłOCHY sp9hzx 1 2015-08-18
Toskania WłOCHY epiercing 4 2015-08-01
Dolomity - Civetta WłOCHY Millena 3 2015-07-27
pytanie o darmowe wejscia do muzeum WłOCHY heraklis 1 2015-07-14
Trapani - ratunku WłOCHY aperdeus 2 2015-07-13
Mediolan - szukanie pracy WłOCHY fragola91 3 2015-07-08
Wolne miejsca w willi w Toskanii WłOCHY Slawek_K 1 2015-06-24
płatność we Włoszech- czy można got WłOCHY nikaw1 2 2015-06-09
TANI NOCLEG W RZYMIE? WłOCHY alisson7 69 2015-06-05
Gdzie na weekend majowy WłOCHY rafcio16111992 5 2015-05-27
Włochy/Friuli Wenecja Julijska z dz WłOCHY pyczki 2 2015-05-17
Lombardia - Lecco, Brescia, Mantova WłOCHY [konto usunięte] 1 2015-05-13
Propozycja wakacyjnej objazdówki po WłOCHY magda0000 6 2015-05-11
Zwiedzanie w rejonie Marche WłOCHY RikiTiki 1 2015-04-06
Apulia WłOCHY iwc1 3 2015-03-30
FATTORE AMICO WłOCHY lech651 1 2015-02-10
PRZEJAZD MILANO Malpensa - Bergamo WłOCHY marta 1 2015-02-09
Amalfi WłOCHY dianawas 1 2015-01-29
Zapraszamy do dyskusji...


WłOCHY - artykuły i relacje z podróży


2015-11-13 Pantar Team, czyli Tarpanem przez świat
POLSKA / świętokrzyskie / Kielce / mapa_trasy
autor:PantarTeam
kraje: SłOWACJA, AUSTRIA, WłOCHY, FRANCJA, HISZPANIA, NIEMCY, CZECHY, SZWAJCARIA, MAROKO, MAURETANIA, SAHARA ZACHODNIA, SENEGAL, MALI
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy, linki
streszczenie:
Przedstawiamy kolejny patronat medialny Globtrotera! Grupa miłośników podróży ekstremalnych wdraża swój projekt w życie, a w ich planach na najbliższe lata znajdują się udziały w największych, międzynarodowych rajdach amatorskich na całym świecie. [więcej...]
liczba odwiedzin: 442 liczba komentarzy: 0

2015-08-24 Wycieczka żelazną drogą- Marcin Dobas- Magazyn Globtroter.pl Inspiracje
WłOCHY / --- / --- / Wycieczka  żelazną drogą
autor:GlobAdmin
kraje: WłOCHY
zawartość: zdjęcia
streszczenie:
Jeśli turystyka górska powoli zaczyna was nudzić, a wspinaczka jeszcze nie pociąga, spróbujcie ferraty! Zachęci Was do tego Marcin Dobas swoim artykułem i zdjęciami. [więcej...]
liczba odwiedzin: 637 liczba komentarzy: 0

2015-03-07 Z plecakiem przez południowe Włochy- praktyczny przewodnik
WłOCHY / Matera / Matera / Gdzie spać na dziko w Materze
autor:gladykov
kraje: WłOCHY
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy, linki
streszczenie:
Przekonajcie się czy da się z plecakiem tanio podróżować po południu Włoch Najpierw trzeba oczywiście zdefiniować słowa "tanio" :-) [więcej...]
liczba odwiedzin: 1460 liczba komentarzy: 0

2014-10-12 KONKURS - Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
WATYKAN / Rzym / Plac Św Piotra / Plac Św Piotra
autor:magda_lena2
kraje: WłOCHY
zawartość: zdjęcia
streszczenie:
Kolejna konkursowa relacja przedstawia krótki pobyt w Rzymie i chwile które w pamięci pozostaną na bardzo długo. [więcej...]
liczba odwiedzin: 812 liczba komentarzy: 0

2014-09-22 MOTOVBLOG - odcinek 3
FRANCJA / --- / --- / MOTOVBLOG - odcinek 3
autor:GlobAdmin
kraje: WłOCHY, MONAKO, FRANCJA
zawartość: zdjęcia
streszczenie:
Polecamy kolejny odcinek relacji Wiktora z podróży w ramach projektu MOTOVBLOG2014. Tym razem poczytamy o wrażeniach z pobytu we Włoszech, Francji i Monako. [więcej...]
liczba odwiedzin: 738 liczba komentarzy: 0WłOCHY - pozostałe materiały w serwisie

WłOCHY - artykuły, relacje i zdjęcia z podróży (51)
WłOCHY - linki do innych stron o podróżach(40)
WłOCHY - galeria i zdjęcia z podróży (5440)
WłOCHY - ogłoszenia, wyprawy i podróże (33)
WłOCHY - forum, porady, opinie i informacje (244)
Komentarze:

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.
Dodaj komentarz:
treść:
użytkownik: hasło:

Poprzednie komentarze:

    brak komentarzy

Nowości
Poznajcie kolejny patronat medialny Globtroter.pl, tym razem podróżnicze małżeństwo wyrusza do Palau!
Pora zaprezentować listę zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie Fotograficznym "W drodze" :-)
Antoni: Dziękuję bardzo za polecenie :)... (02-08 17:36)
POLSKA / Karkonosze / Śnieżka / Kaplica św. Wawrzyńca
Antoni: Panie Colmar co się będę rozwodził nad mrozem w Karpaczu, gdy teraz w Etiopii mam 30 w cie... (02-08 17:23)
POLSKA / Karkonosze / Pod Śnieżką / Droga
juras48: Ładne zdjęcie, zupełnie jak włoska Wenecja... (02-08 16:56)
POLSKA / kujawsko pomorski / Bydgoszcz / Wenecja bydgoska
Podróżnikświat: Co raz więcej zdjęć jest fatalnej jakości,przecież to ogląda miliony ludzi,więc należy wło... (02-08 16:10)
SłOWACJA / Bratysława / nad Dunajem... / miłe zakończenie dnia...
janusz44: Bajeczne!... (02-08 16:02)
POLSKA / SUDETY / ŚNIEŻKA / ZIMOWE KARKONOSZE 2
longin1974: To dwa różne rodzaje chleba. Są one wypiekane według tradycyjnych bawarskich tradycji, na ... (02-08 15:48)
NIEMCY / Bawaria / Straubing / Straubing, tradycyjny chleb
frejaX: Byłoby fajnie gdyby zdjęcie było staranniej wykadrowane. A tak, dół mostu uroku nie dodaje... (02-08 14:31)
SłOWACJA / Bratysława / nad Dunajem... / miłe zakończenie dnia...
X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies