Regulamin i polityka prywatności

 ZASADY OGÓLNE

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu www.globtroter.pl, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników oraz Wydawcy serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu.

Rozpoczęcie korzystania z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione poniżej.

Wydawcą serwisu podróżniczego Globtroter.pl jest Globnetwork Sadulski Dawid, ul. Jackowskiego 59/9, 51-665 Wrocław, NIP: 747-162-62-11.

Serwis Globtroter.pl jest udostępniony użytkownikom Internetu bezpłatnie


CEL SERWISU www.globtroter.pl

Celem jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji opublikowanych na serwisie Globtroter.pl, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych w celu znalezienia interesującej informacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami a redakcją Globtroter.pl, wyrażania swoich opinii, umieszczania w serwisie samodzielnie treści (m.in. relacji, zdjęć, ogłoszeń, komentarzy pod zdjęciami i innych), odbierania i wysyłania wiadomości prywatnych.


PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

Wydawca serwisu Globtroter.pl opracował niniejszy dokument mając na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Informacje z danymi osobowymi i adresowymi o użytkownikach są wykorzystywane jedynie w celu realizacji konkursów oraz przyznania nagród i celach marketingowych. Dane osobowe, które są przechowywanie na naszych serwerach, w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, telefon, przetwarzane są w celach:
– uruchomienia konta użytkownika w Globtroter.pl umożliwiającą korzystanie z zasobów serwisu, a w szczególności dodawanie własnych treści, zdjęć, ogłoszeń, komentarzy i uczestnictwo w forum
– komunikacją pomiędzy użytkownikami w formie wiadomości tekstowych
– wymiany opinii na forum i komentarzach zdjęć
– organizacji i realizacji działań prezentowanych na serwisie www.globtroter.pl (konkursy, przyznawanie comiesięcznych nagród, wysyłka nagród, kontakt telefoniczny)
– marketingowych promocji usług własnych oraz podmiotów współpracujących z serwisem www.globtroter.pl
- udostepnienie materiałów użytkowników na profilu serwisu w serwisie Facebook.

Formy promocji to: mailing w postaci newslettera, bezpośrednia korespondencja mailowa, korespondencja przez komunikator na serwisie oraz kontakt telefoniczny.
Zgłoszenie uczestnictwa w społeczności serwisu www.globtroter.pl wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi. Przetwarzanie danych osobowych zostaje podjęte na skutek wyrażenia elektronicznej zgody na ich przetwarzanie i zaakceptowanie polityki prywatności.
Osoba wyrażająca zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, może mieć pewność, że dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu przekazywania informacji o naszej ofercie, a także informacji dotyczących podmiotów współpracujących z nami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić kontaktowanie się lub świadczenie na rzecz osoby zainteresowanej działalnością na serwisie www.globtroter.pl

Przetwarzanie danych to:

– przechowywanie podanych danych osobowych przekazanych elektronicznie na profesjonalnie zabezpieczonych serwerach, z których usług korzysta serwis www.globtroter.pl i w plikach komputera używanego do operacyjnych działań
– wysyłanie wiadomoœci email dotyczących promocji usług własnych serwisu oraz osób współpracujących w formie newslettera lub korespondencji mailowej i kontaktu telefonicznego.

Zgodę można odwołać w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed jej odwołaniem. Osoba powierzająca nam swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, prawo do żądania ich aktualizacji lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do GIODO.

Osoba chcąca zrezygnować z otrzymywania newslettera może to zrobić samodzielnie. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA RODO
Wydawca serwisu www.globtroter.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim œrodkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Ponadto dokładamy szczególnej starannoœci, żeby informacje osobowe były:
– poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
– uzyskane tylko dla okreœlonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
– adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
– dokładne i aktualne,
– nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
– przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
– bezpiecznie przechowywane,
– nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
ZABRONIONE TREśCI

Zabronione są treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej i etnicznej, treści pornograficzne, nieetyczne oraz uznawane powszechnie za niemoralne.

Zabrania się Użytkownikom publikowania w serwisie wszelkich zdjęć, grafik, tekstów oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w szczególności:
- zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraŸliwe,
- zawierających pornografię, erotykę
- obrażające uczucia innych osób, w tym też uczucia religijne,
- przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
- naruszające prawo do prywatności,
- zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora
- treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej,
- treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum i inne)
- zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść serwisu Globtroter.pl
- zawierające oferty sprzedaży oraz kupna leków.

Treści Relacji z podróży wprowadzane przez Użytkowników mogą być postmoderowane. Redakcja zastrzega prawo do usuwania publikowanych przez Użytkowników treści bez podawania przyczyny. Redakcja może nie przyjąć tekstu do publikacji w przypadku m.in:
- gdy tekst jest niskiej jakości merytorycznej i językowej oraz gdy Użytkownik nie przestrzega zasad ortografii,
- wykrycia lub podejrzenia plagiatu,
- dublowania tekstów,
- w sytuacji gdy tekst jest niezgodny z prawem lub narusza prawa osób trzecich lub jest niezgodny Regulaminem serwisu.

Wydawca serwisu www.globtroter.pl zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników treściach nie mogą znaleŸć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców (wyjątkiem są artykuły sponsorowane, patronaty medialne lub zamieszczane na serwisie w ramach patronatu medialnego- decyzję o tym podejmuje Administrator Globtroter.pl) lub też naruszające prawa, dobre imię lub interesy Globtroter.pl.

Użytkownicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą: - otrzymać ostrzeżenie tzw.”żółta kartka” - zostać czasowo zawieszeni w możliwości korzystania z konta tzw. „ban tymczasowy” - zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Uczestnika tzw. „ban”

Serwis Globtroter.pl ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści samodzielnie zamieszczonego na łamach portalu przez Użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają prawa osób trzecich, są niezgodne z profilem serwisu lub są niezgodne z niniejszym Regulaminem bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika. W takiej sytuacji jeśli Użytkownik naruszył prawa osób trzecich Wydawca serwisu może przekazać posiadane informacje na temat Użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.

Wszystkie treści dodane na serwis Globtroter.pl przez użytkowników, sprzeczne z Regulaminem, powinny być zgłaszane do moderatora serwisu na maila globtroter@globtroter.pl. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować i usunąć daną treść zgłoszoną do moderacji. Wydawca www.globtroter.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników, nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w serwisie materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Ponadto Wydawca nie ponosi odpowiedzialności: - za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści przez Uczestników lub też używania serwisu przez Uczestników,
- jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu Globtroter.pl lub też jego czasowej niedostępności,
- jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Uczestnika przez osoby trzecie,
- jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron serwisu,
- naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Wydawca zastrzega sobie prawo do:
- zmiany funkcjonalności serwisu bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników
- czasowego zawieszania działania serwisu
- trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Uczestników treści,
- niezwłocznego i nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, relacji, linku, komentarza) bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Uczestnika, w przypadku złamania zasad Regulaminu. W takim przypadku jeśli Uczestnik naruszył prawa osób trzecich Organizator może przekazać posiadane informacje na temat Uczestnika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.

Każdy konkurs dla zarejestrowanych Użytkowników jest regulowany oddzielnym regulaminem.


LINKI DO INNYCH STRON WWW

Na stronach serwisu Globtroter.pl mogą być umieszczane przez Użytkowników linki, które umożliwiają innym użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Treści do których kierują te linki nie mogą jednak naruszać Regulaminu. Wydawca nie odpowiada za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.


PRAWA AUTORSKIE
1.Korzystanie z treści, informacji oraz danych umieszczonych w serwisie Globtroter.pl nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z póŸn. zm.). Poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraŸnie dopuszczonymi w w/w ustawie.
2.Dane i informacje zawarte w serwisie Globtroter.pl są publikowane m.in. do celów informacyjnych. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w serwisie Globtroter.pl, jak również za treść i formę zamieszczonych tam ogłoszeń oraz wszelkie treści tworzone przez Użytkowników serwisu.
3.Użytkownik serwisu Globtroter.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich zamieszczanych przez siebie na serwisie www.globtroter.pl utworów (m.in. zdjęć, tekstów). Uczestnik oświadcza, iż w/w utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.
4.Użytkownik upoważnia Wydawcę serwisu www.globtroter.pl do dokonywania zmian w w/w utworach, takich jak: dodawanie/modyfikowanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych.
5.Użytkownik upoważnia Wydawcę do nieodpłatnego wykorzystywania w/w utworów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych serwisu oraz wprowadzanie do pamięci komputera.
6.Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na dodanych zdjęciach i upoważnia Wydawcę do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
7.Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie treści - udostępnianie materiałów za pośrednictwem serwisu Globtroter.pl - wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
8.W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Użytkownik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność.


SPOŁECZNOśĆ Globtroter.pl

Celem Społeczności Globtroter.pl jest umożliwienie Użytkownikom nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami a Administratorem Globtroter.pl.

1. Całość działalności Społeczności odbywa się za pośrednictwem serwisu Globtroter.pl.
2. Społeczność jest dostępna dla użytkowników serwisu:
- w zakresie możliwości przeglądania zawartości Społeczności dla wszystkich zainteresowanych użytkowników serwisu
- w zakresie dodawania i edycji treści dla Użytkowników zarejestrowanych na serwisie Globtroter.pl
3. Wraz z zarejestrowaniem się w serwisie Globtroter.pl Użytkownik uzyskuje prawo do publikowania i komentowania treści zamieszczonych w serwisie.
4. W konkursach prowadzonych przez Globtroter.pl mogą brać udział tylko osoby: a) pełnoletnie
b) osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, o ile z treści regulaminu danego konkursu nie wynika inaczej
c) osoby zarejestrowane w społeczności Globtroter.pl.
d) akceptujące regulamin danego konkursu

W jaki sposób dołączyć do Społeczności Globtroter.pl

Aby zostać Użytkownikiem społeczności Globtroter.pl należy zarejestrować się poprzez: 1. Wypełnienie na stronach serwisu formularza rejestracyjnego oraz potwierdzić rejestrację po otrzymaniu maila od Globtroter.pl na adres podany podczas rejestracji.

2. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem Internetu formularz rejestracyjny Użytkownik:
- akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu,
- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Wydawcę zawartych w formularzu danych
- potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.

3. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem Internetu formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym serwisu Globtroter.pl przez Wydawcę. Dane będą przetwarzane m.in. w celu realizacji konkursów oraz przyznania nagród i innych niezbędnych do działalności serwisu.


Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizowania swoich danych, a także prawo do usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania zgłaszając stosowną prośbę do administratora.


4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Społeczności Globtroter.pl jednocześnie zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Wydawcę.
W tym celu zobowiązany jest przesłać drogą mailową na adres globtroter@globtroter.pl wniosku o rezygnację z uczestnictwa. Przesłanie maila z informacjom o rezygnacji z uczestnictwa w Społeczności Globtroter.pl będzie równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy danych serwisu Globtroter.pl w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Usunięcie danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z serwisu www.globtroter.pl treści wygenerowanych przez niego (posty i komentarze na forum, komentarze pod relacjami i zdjęciami pozostałych Użytkowników) oraz dodanych samodzielnie (zdjęcia, relacje, ogłoszenia).


Konto

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w serwisie Globtroter.pl.
2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 60 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia właściciela.
4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
5. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
6. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.
7. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
8. Wydawca ma prawo zablokować lub usunąć Konto Użytkownika bez podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

Pozostałe elementy serwisu www.globtroter.pl


Profil
Za utwory opublikowane na profilu Użytkownika odpowiada właściciel profilu, który ma możliwość usuwania dodanych samodzielnie zdjęć i relacji. Użytkownik nie ma możliwości edycji Ogłoszeń, komentarzy pod zdjęciami, relacjami, modyfikacji wystawionych ocen oraz edycji treści dodanych relacji. Możliwe jest usunięcie lub edytowanie ogłoszeń oraz relacji przez Administratora serwsiu, w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pisząc na adres globtroter@globtroter.pl. Użytkownik ma możliwość edycji swojego profilu oraz tytułów zdjęć.


Wiadomości Prywatne
Wiadomości prywatne służą komunikacji między osobami zarejestrowanym na serwisie. Zabronione jest rozsyłanie reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM lub obraŸliwych.


Forum
Każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dodawania wątków na forum oraz komentowania innych wątków.


Galeria zdjęć
Każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dodawania i usuwania zdjęć do swojej Galerii, edycji ich tytułów oraz do komentowania zdjęć innych użytkowników znajdujących się w Galerii.


Zasady korzystania z galerii zdjęć
1. Miło nam będzie, gdy wchodząc przedstawisz się- jedno zdjęcie prezentujące Twoją osobę wystarczy
2. BądŸ odpowiedzialny za swoje wypowiedzi (komentarze pod zdjęciami) 3. W sposób kulturalny komentuj zdjęcia, unikaj pouczeń
4. Podczas komentowania zdjęć nie prowokuj kłótni, ostrej wymiany zdań
5. Doceniaj różnorodność osobowości wśród użytkowników
6. Odrobina pokory nie zaszkodzi- ocena zdjęcia niekoniecznie może być obiektywna, ale to tylko ocena 
7. Korzystaj z opcji "wyślij wiadomość"- w ten sposób wyjaśniaj nieporozumienia i inne osobiste sprawy z pozostałymi użytkownikami
8. Pamiętaj, że przede wszystkim jesteś globtroterem, albo możesz nim wkrótce zostać 9.Unikaj wstawiania zdjęć familijnych i osobistych, ich miejsce jest w rodzinnym albumie
10. Selekcjonuj zdjęcia, zanim zamieścisz je w galerii
11. Unikaj wstawiania skanów zdjęć sprzed lat, gdyż są one najczęściej gorszej jakości w porównaniu ze zdjęciami cyfrowymi.
12. Jeśli zdajesz sobie sprawę, że zdjęcie jest słabszej jakości, ale chcesz je pokazać jako ciekawostkę zaznacz opcję "nie do oceny" 


ZMIANY REGULAMINU

Wydawca serwisu Globtroter.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy serwisu zostaną poinformowani poprzez informację na stronie startowej serwisu co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie.
Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany i nie wymaga odrębnej zgody. W przypadku nie akceptacji przez Użytkownika zmian ma on prawo zgłosić chęć usunięcia konta pod adres globtroter@globtroter.pl.


KONTAKT
W przypadku pytań dotyczących Regulaminu, warunków korzystania z serwisu Globtroter.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o kontakt mailowy globtroter@globtroter.pl


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin i polityka prywatności serwisu Globtroter.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie tj. 30.10.2013
Korzystanie z serwisu Globtroter.pl jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2022 Globtroter.pl