Regulamin Konkursu "Podróż do Nowego Swiata"


1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu „Podróż do Nowego Świata”, zwanego dalej „Konkursem”, jest serwis Globtroter.pl, którego wydawcą jest Globnetwork, zwany dalej „Organizatorem”, mail: globtroter@globtroter.pl. Partnerem Konkursu i fundatorem nagród jest Wydawnictwo Znak.
1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej serwisu podróżniczego www.globtroter.pl należącego do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu Globtroter.pl. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.
1.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 maja i trwa do 14 czerwca.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie
1.3 powyżej.

2. TEMAT KONKURSU, WYPOWIEDZI
1.Temat konkursu to „Podróż do Nowego Świata”
2.2. Porady dotyczące podróżowania po Ameryce Północnej, Południowej oraz Środkowej należy zamieszczać na Forum serwisu http://www.globtroter.pl/forum/index.phtml w odpowiednim wątku dedykowanym konkursowi.
3.Wpisy- porady zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
3.2 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników.
3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
3.4 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się na stronie www.globtroter.pl i zalogować na swój profil.
4.1.1 Korzystanie z serwisu www.globtroter.pl odbywa się zgodnie z regulaminem serwisu.
4.1.2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „nick” został wykorzystany w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
4.1.3. Na stronie www.globtroter.pl można zarejestrować się tylko raz. Świadome wielokrotne rejestrowanie się w serwisie, przez tę samą osobę, skutkować będzie usunięciem kont wraz z materiałami (zdjęcia, relacje) do niego przypisanymi oraz dyskwalifikacją z Konkursu.
4.1.4. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 22.05.2015 do 14.06.2015
4.1.5. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie swojej wypowiedzi na Forum do konkursu oświadcza, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie swojej wypowiedzi przez Organizatora (z prawem sublicencji) na stronie www.globtroter.pl oraz w materiałach przygotowanych na podstawie wypowiedzi przez Partnera Konkursu Wydawnictwo Znak
. 4.2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.2 powyżej (ograniczona zdolność do czynności prawnych), zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w powołanym punkcie. Zgoda powinna zostać przesłana na skrzynkę kontaktową globtroter@globtroter.pl. Tytuł maila powinien zawierać „nick” użytkownika użyty przy rejestracji.
4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
4.4. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
4.5. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
4.5.1 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych do Konkursu wypowiedzi.
4.5.2. Zgadza się na opublikowanie wypowiedzi na stronie www.globtroter.pl oraz w materiałach przygotowanych przez Wydawnictwo Znak.
4.5.3. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych wypowiedzi bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego nicku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie www.globtroter.pl, profilu Globtroter.pl na Facebook’u oraz w e- Magazynie Globtroter.pl Inspiracje a także w materiałach przygotowanych przez Wydawnictwo Znak.
4.5.4. Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie wypowiedzi, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 4.7.1 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
4.6. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

5. NAGRADZANIE WYPOWIEDZI NA FORUM
5.1. Wszystkie wypowiedzi nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
5.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu po dniu 14 czerwca. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na serwisie Globtroter.pl do 19 czerwca.
5.4. Laureaci zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub poprzez wiadomości prywatne rozsyłane poprzez serwis Globtroter.pl
5.5. Spośród prac zgłoszonych do Konkursu, Jury wybierze pięć i przyzna ich autorom wyróżnienia.
5.6 Nagrodzone wypowiedzi zostaną wykorzystane w e-booku przygotowanym przez Wydawnictwo Znak po zakończeniu konkursu.
5.7. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5.8. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na serwisie Globtroter.pl oraz na profilu Globtroter.pl na Facebook’u posługując się nickiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6. NAGRODY
6.1. Pięć najlepszych osób otrzymają od Organizatora książki „Przez Trzy Ameryki” Tomasza Gorazdowskiego, „Ameryka po kaWałku” Marka Wałkuskiego oraz książkę „Święta Ziemia. Opowieści z Izraela i Palestyny” Marcina Gutowskiego – po jednym egzemplarzu każdej z nich. Ponadto zwycięskie porady zostaną opublikowane w książce elektronicznej przygotowanej przez wydawnictwo Znak i dystrybuowanej przez portal Woblink.
6.2. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona pocztą (list polecony) na wskazany przez Uczestnika adres.
6.3. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
4.W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
6.5. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6.6. Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
7.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
7.2. Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
- opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
- adres korespondencyjny.

7.3 Reklamacje należy składać mailowo na adres globtroter.pl.
7.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
7.5 Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7.6 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.globtroter.pl
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.globtroter.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian..
8.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
8.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8.5. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie serwisu Globtroter.pl dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.
8.6 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2015 r.
8.8. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony www.globtroter.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Powrót do strony konkursu
Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowo¶ci

04-18
Wyspa ¦więtego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy ¦więtego Tomasza i Ksi±żęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularno¶ci turystycznej lokuje ten kraj w¶ród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzk± w Izraelu, z przyjemno¶ci± zacz±łem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ¶cian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). S± one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzaj± go wielokrotnie. Ciateczka mog± też stosować współpracuj±cy z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies