Konkurs 15 lat Globtroter.pl!Regulamin Konkursu Foto „Dla takich chwil podróżuję”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu Foto „Dla takivh chwil podróżuję”, zwanego dalej „Konkursem”, jest serwis Globtroter.pl, którego wydawcą jest Globnetwork, zwany dalej „Organizatorem”, mail: globtroter@globtroter.pl.
1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej serwisu podróżniczego www.globtroter.pl należącego do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu Globtroter.pl. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.
1.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.12.2016 i trwa do 28.02.2017.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie 1.3 powyżej.


2. FOTOGRAFIE. TEMAT KONKURSU
2.1 Temat konkursu „Dla takich chwil podrózuję”.
2.2 Organizator Konkursu nie wyraża zgody na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3.Zdjęcia konkursowe należy zgłaszać na Konkurs poprzez dodanie ich do swojej Galerii na serwisie Globtroter.pl wybierając opcję „dodaj do konkursu” w panelu dodawania zdjęcia i zaznaczając aktualnie trwający konkurs.
4.Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraŸliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
3.2 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników.
3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
3.4 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.


4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE FOTO
4.1 Aby wziąć udział w Konkursie Foto należy zarejestrować się na stronie www.globtroter.pl i zalogować na swój profil.
4.1.1 Zdjęcia do konkursu należy zgłaszać poprzez dodanie ich do własnej Galerii na serwisie Globtroter.pl wybierając opcję „dodaj do konkursu” w panelu dodawania zdjęcia i zaznaczając aktualnie trwający konkurs.
4.1.2 Korzystanie z serwisu www.globtroter.pl odbywa się zgodnie z regulaminem serwisu.
4.1.3 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „nick” został wykorzystany w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
4.1.4 Zdjęcia nadesłane na Konkurs będą publikowane w bazie zdjęć konkursowych.
4.1.5 Na stronie www.globtroter.pl można zarejestrować się tylko raz. świadome wielokrotne rejestrowanie się w serwisie, przez tę samą osobę, skutkować będzie usunięciem kont wraz z materiałami (zdjęcia, relacje) do niego przypisanymi oraz dyskwalifikacją z Konkursu.
4.1.6 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 20.12.2016 do 28.02.2017.
4.1.7 Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie zdjęcia do konkursu oświadcza, iż:
- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
- udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora (z prawem sublicencji) na stronie www.globtroter.pl na potrzeby realizacji i promocji konkursu oraz serwisu, na profilu serwisu na FB oraz w magazynie Globtroter.pl Inspiracje. 4.2 Każdy Uczestnik może przesłać 3 zdjęcia konkursowe.
4.3. Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, określone miejsce zrobienia zdjęcia, czas wykonania zdjęcia.
4.4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.2 powyżej (ograniczona zdolność do czynności prawnych), zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w powołanym punkcie. Zgoda powinna zostać przesłana na skrzynkę kontaktową globtroter@globtroter.pl. Tytuł maila powinien zawierać „nick” użytkownika użyty przy rejestracji.
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
4.6. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
4.7. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
4.7.1 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.
4.7.2. Zgadza się na opublikowanie zdjęcia na stronie www.globtroter.pl, na profilu Globtroter.pl na Facebook’u, w Magazynie Globtroter.pl Inspiracje.
4.7.3. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego nicku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie www.globtroter.pl, w Magazynie Globtroter.pl Inspiracje. 4.7.4. Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 4.7.1 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
4.8. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.


5. NAGRADZANIE ZDJĘĆ
5.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
5.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu po dniu 01.03.2017. Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na serwisie www.globtroter.pl do miesiąca od zakończenia Konkursu.
5.4. Laureaci zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub poprzez wiadomości prywatne rozsyłane poprzez serwis Globtroter.pl
5.5. Spośród prac zgłoszonych do Konkursu, Jury wybierze trzynaœcie i przyzna ich autorom: - I miejsce - II miejsce - III miejsce - dziesięć kolejnych wyróżnień.
5.6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5.7 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na serwisie Globtroter.pl oraz na profilu Globtroter.pl na Facebook’u posługując się nickiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6. NAGRODY
6.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:

I miejsce,
- Bon turystyczny Biuro Podróży Rainbow Tours o wartości 3000zł plus pakiet książek II i III miejsce
Zestaw 3 książek poświęconych sztuce i technice fotografii: "Fotografia daleko od domu" Artur Chmielewski "Sztuka fotografowania architektury. Ujęcia z dobrej perspektywy" Tomasz J. Gałązka "Twórcze ujęcie natury i krajobrazu" Brenda Tharpa.
10 wyróżnień:
Zestaw 2 książek, wydawnictwa Helion i Pascal.
- Różne tytuły w tym "Blisko coraz bliżej" Marka Misia
- "Julia w Australii" Julii Raczko

6.2. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
6.3. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody, nagrody przechodzą na kolejną osobę wskazaną przez jury.
6.4. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6.5. Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejną wybraną przez jury osobę.
6.6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na kolejną wybraną przez jury osobę.
6.8. W przypadku laureatów, którzy nie ukończyli 18 lat, nagroda przekazywana jest opiekunowi prawnemu lub ustawowemu.
6.9. Zwycięzcy Konkursu Fotograficznego otrzymają od Organizatora nagrody po uprzednim wypełnieniu o?wiadczeń i przekazaniu kwoty należnego podatku dochodowego w wysoko?ci 10% warto?ci nagrody, przekraczającej kwotę 760 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. REKLAMACJE DOTYCZąCE KONKURSU
7.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
7.2. Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
- opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
- adres korespondencyjny.
7.3 Reklamacje należy składać mailowo na adres globtroter.pl.
7.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie póŸniej niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
7.5 Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7.6 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.globtroter.pl
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.globtroter.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian..
8.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
8.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8.5. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie serwisu Globtroter.pl dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.
8.6 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem.
8.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2016 roku.
8.8. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony www.globtroter.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.


Przydatne linki

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2017 Globtroter.pl