Artykuły i relacje z podróży Globtroterów

Do Grodna bez wizy > BIAłORU¶


Antoni Antoni Dodaj do: wykop.pl
relacje z podróży

Zdjęcie BIAłORU¶ / Grodno / Ul. Sovietskaya / Nocny spacerRuch bezwizowy pomiędzy Polsk± a Białorusi± dotyczy wył±cznie drogowego przej¶cia granicznego KuĽnica Białostocka – Bruzgi, oraz wodnego przej¶cia granicznego Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim. Przez inne przej¶cia graniczne Polski z Białorusi± ruch bezwizowy nie będzie możliwy. Ruchem bezwizowym objęte s± także 2 przej¶cia graniczne pomiędzy Białorusi± a Litw±, drogowe Priwałka – Raigardas oraz wodne Priwałka - Svendubre.

Zdjęcia: Ul. Sovietskaya, Grodno, Nocny spacer, BIAłORU¶
Ul. Sovietskaya, Grodno, Nocny spacer, BIAłORU¶

Grodno należy do najstarszych miast Białorusi i jest stolic± jednego z jej 6 obwodów. Obok Lwowa i Wilna było jednym z najważniejszych miast II Rzeczypospolitej. W Grodnie, którego historia sięga XII wieku i które kiedy¶ należało do grona trzech miast królewskich dawnej Rzeczypospolitej, zachowało się wiele zabytków.

Zdjęcia: Cerkiew pw. ¶w. Borysa i Gleba z XII w., Grodno, Nad Niemnem, BIAłORU¶
Cerkiew pw. ¶w. Borysa i Gleba z XII w., Grodno, Nad Niemnem, BIAłORU¶

Na wysokiej skarpie nadniemeńskiej znajduje się unikatowa Cerkiew na Kołoży, pw. ¶w. Borysa i Gleba z pocz±tku XII w.,

Zdjęcia: Cerkiew pw. ¶w. Borysa i Gleba z XII w., Grodno, Wnętrze cerkwi, BIAłORU¶
Cerkiew pw. ¶w. Borysa i Gleba z XII w., Grodno, Wnętrze cerkwi, BIAłORU¶

zbudowana przez miejscowych majstrów pod kierownictwem Piotra Miłoniegi. Jest Stary i Nowy Zamek – miejsce urzędowania polskich królów i obrad sejmowych, miejsce ostatnich lat życia króla Stefana Batorego i abdykacji ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Zdjęcia: Zamek królewski , Grodno, Brama, BIAłORU¶
Zamek królewski , Grodno, Brama, BIAłORU¶

Tutaj, w 1793 roku, zatwierdzono II rozbiór Polski. Tuż obok starego zamku znajduje się dziewiętnastowieczny budynek straży pożarnej.

Zdjęcia: ul. Zamkowa, Grodno, Wieża Pożarnicza z 1901 r., BIAłORU¶
ul. Zamkowa, Grodno, Wieża Pożarnicza z 1901 r., BIAłORU¶

W południe z wieży rozlega się sygnał. Po wcze¶niejszym uzgodnieniu z administracj± strażnicy możemy udać się na wieżę by obejrzeć panoramę Grodna. Kilkadziesi±t metrów dalej znajduje jedna z największych na Białorusi synagoga, jest pomnikiem wielowiekowej historii Żydów grodzieńskich.

Zdjęcia: Stara dzielnica żydowska, Grodno, Wielka Synagoga, zwana Chóraln±, BIAłORU¶
Stara dzielnica żydowska, Grodno, Wielka Synagoga, zwana Chóraln±, BIAłORU¶

Nie można pomin±ć pojezuickiego, barokowego ko¶cioła katedralnego p.w. ¶w. Franciszka Ksawerego, najokazalszego i najpiękniejszego na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej.

Zdjęcia: Plac Batorego, Grodno, Bazylika Katedralna pw. ¦w. Franciszka Ksawerego, BIAłORU¶
Plac Batorego, Grodno, Bazylika Katedralna pw. ¦w. Franciszka Ksawerego, BIAłORU¶

Po przeciwnej stronie katedry znajduje się park gdzie do 1961 roku stał nieistniej±cy dzi¶, gotycki ko¶ciół farny, wzniesiony w drugiej poł. XIV pw. Naj¶więtszej Maryi Panny, najstarsza ¶wi±tynia katolicka Grodna, ufundowana przez księcia Witolda. W 1961 r. na rozkaz miejscowych władz komunistycznych zabytkowa ¶wi±tynia została wysadzona w powietrze, przez saperów z Leningradu.

Zdjęcia: Plac po ko¶ciele Naj¶więtszej Maryi Panny, Grodno, Obelisk w kształcie zburzonego łuku, BIAłORU¶
Plac po ko¶ciele Naj¶więtszej Maryi Panny, Grodno, Obelisk w kształcie zburzonego łuku, BIAłORU¶

Dzi¶ w tym miejscu znajduje się obelisk w kształcie zburzonego łuku. Kolejna ¶wi±tynia godna uwagi, to Sobór Pokrowski, w stylu neoruskim, wybudowana w hołdzie żołnierzom carskim, którzy zginęli w wojnie rosyjsko-japońskiej w latach 1904-1905. W zrekonstruowanym domu rodzinnym Elizy Orzeszkowej, znajduje się Biblioteka Miejska i Muzeum Elizy Orzeszkowej.

Zdjęcia: Bulwar Orzeszkowej, Grodno, Dom-Muzeum Elizy Orzeszkowej, BIAłORU¶
Bulwar Orzeszkowej, Grodno, Dom-Muzeum Elizy Orzeszkowej, BIAłORU¶

Cennym zabytkiem jest polski cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej, obrońców Grodna z 1939 r, oraz z grobami żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej z lat 1920 – 1921. Współczesne Grodno zajmuje obszar 142,1 km kw. i liczy ponad 366 tys. mieszkańców. W składzie narodowo¶ciowym miasta Białorusini stanowi± ok. 63%, Polacy – ok. 20%, Rosjanie – ponad 12%, Ukraińcy – ok. 2 %. W mie¶cie dominuje przemysł chemiczny i lekki, rozwinięta jest także branża inżynieryjna oraz obróbki metali. Ogólnie Grodno posiada ponad 600 przedsiębiorstw przemysłowych, dużych i małych, państwowych i prywatnych. Do największych państwowych należy zakład chemiczny „Azot”, produkuj±cy nawozy sztuczne. Grodno posiada szerok± sieć szkół ¶rednich, w tym szkołę polsk±, a także trzy uczelnie wyższe: Uniwersytet im. Janki Kupały, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Rolniczy. W mie¶cie istnieje 13 parafii prawosławnych, 11 katolickich, 1 parafia luterańska i 1 wspólnota żydowska, a także kilka niewielkich wspólnot protestanckich.

Zdjęcia: Stare Miasto, Grodno, Ko¶ciół ewangelicko-augsburski ¶w. Jana, BIAłORU¶
Stare Miasto, Grodno, Ko¶ciół ewangelicko-augsburski ¶w. Jana, BIAłORU¶

W Grodnie jest kilka supermarketów, kilkana¶cie hoteli, 2 sanatoria, duża ilo¶ć restauracji, kawiarni i pubów; o¶rodki kultury, parki oraz ZOO. Obiekty muzealne to: Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Muzeum Historii Religii, Dom-Muzeum E. Orzeszkowej, Dom-Muzeum Maksyma Bogdanowicza, Muzeum Apteczne, Muzeum Zofii Nałkowskiej (w Uniwersytecie im. J. Kupały).

Zdjęcia: Cerkiew pw. ¶w. Borysa i Gleba z XII w., Grodno, Za¶lubiny, BIAłORU¶
Cerkiew pw. ¶w. Borysa i Gleba z XII w., Grodno, Za¶lubiny, BIAłORU¶

Aktywnie działa Teatr Dramatyczny oraz Teatr Lalek. Istotny jest także fakt, iż w Grodnie znajduje się Konsulat Generalny RP, który służy pomoc± obywatelom Polski we wszystkich kłopotach czy problemach.
Obecnie czynne s± tylko przej¶cia drogowe, przej¶cia wodne zostan± otwarte 1 maja 2017r. – informuje Eugeniusz Ławreniuk, wła¶ciciel Biura Podróży JUNIOR s.c. z Białegostoku, które zajmuje się organizacj± bezwizowych przepustek dla osób indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych, pragn±cych w celach turystycznych wyjechać do Grodna. Tego dnia ma także zostać zamieniony status przej¶cia granicznego Rudawka – Liesnaja. Przej¶cie ma uzyskać dodatkowo status pieszego oraz rowerowego. Konkretne decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte. Jest to obecnie przedmiot ustaleń pomiędzy władzami Białorusi i Polski. Pomiędzy Polsk± a Białorusi± istnieje także poł±czenie kolejowe, jednak nie zostało objęte ruchem bezwizowym. Być może ta sytuacja ulegnie zmianie w przyszło¶ci, jednak na razie jest to niemożliwe. Do przekroczenia granicy białorusko-polskiej konieczne jest posiadanie następuj±cych dokumentów: ważny paszport, przepustka wystawiona przez białoruskie biuro podróży według specjalnego wzoru - potwierdzaj±ca zakup minimum dwóch usług turystycznych, polisa ubezpieczeniowa - obejmuj±ca koszty leczenia (KL) oraz następstwa nieszczę¶liwych wypadków (NNW) na Białorusi, ubezpieczenie na samochód, tzw. „Zielona Karta”, pieni±dze - na każdy dzień pobytu należy posiadać ¶rodki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowarto¶ci nie mniejszej niż 2 kwoty bazowe (42 rubli białoruskich, czyli ok. 20 €) Dodatkowo na granicy wypełnia się tzw. „kartę imigracyjn±” oraz deklarację celn±. Kartę imigracyjn± wypełniaj± wszystkie osoby, natomiast deklarację celn± wypełnia wył±cznie wła¶ciciel samochodu, którym przekracza się granicę. Oba dokumenty należy zachować i okazać na granicy w drodze powrotnej.


Podczas pobytu na Białorusi można przebywać wył±cznie na obszarze objętym ruchem bezwizowym, którego granice oznaczone s± specjalnymi znakami. Ruch bezwizowy dotyczy nie tylko krajów granicz±cych z Białorusi± tj. Polski i Litwy, ale również wszystkich pozostałych krajów UE.

Zdjęcia

BIAłORU¶ / Grodno / Ul. Sovietskaya / Nocny spacerBIAłORU¶ / Grodno / Cerkiew pw. ¶w. Borysa i Gleba z XII w. / Nad NiemnemBIAłORU¶ / Grodno / Cerkiew pw. ¶w. Borysa i Gleba z XII w. / Wnętrze cerkwiBIAłORU¶ / Grodno / Zamek królewski  / BramaBIAłORU¶ / Grodno / ul. Zamkowa / Wieża Pożarnicza z 1901 r.BIAłORU¶ / Grodno / Stara dzielnica żydowska / Wielka Synagoga, zwana Chóraln±BIAłORU¶ / Grodno / Plac Batorego / Bazylika Katedralna pw. ¦w. Franciszka KsaweregoBIAłORU¶ / Grodno / Plac po ko¶ciele Naj¶więtszej Maryi Panny / Obelisk w kształcie zburzonego łukuBIAłORU¶ / Grodno / Bulwar Orzeszkowej / Dom-Muzeum Elizy OrzeszkowejBIAłORU¶ / Grodno / Stare Miasto / Ko¶ciół ewangelicko-augsburski ¶w. JanaBIAłORU¶ / Grodno / Cerkiew pw. ¶w. Borysa i Gleba z XII w. / Za¶lubiny

Dodane komentarze

Antoni doł±czył
04.03.2013

Antoni 2017-08-24 08:38:36

Polecam Białoru¶, szczególnie wiosn± gdy jest kwitn±ca i zielona, oraz jesieni± kiedy rozległe li¶ciaste lasy pokryj± się palet± barw

Iwona Niedopytalska doł±czył
20.03.2017

Iwona Niedopytalska 2017-03-24 11:53:48

Warto się wybrać na tak± spokojn± wycieczkę, żeby zobaczyć to, co opisałe¶ :)

Przydatne adresy

Brak adresów do wy¶wietlenia.

Strefa Globtrotera

Dział Artykuły

Dział Artykuły powstał w celu umożliwienia zarejestrowanym użytkownikom serwisu globtroter.pl publikowania swoich relacji z podróży i pomocy innym podróżnikom w planowaniu wyjazdów.

Uwaga:
za każde dodany artykuł otrzymujesz punkty - przeczytaj o tym.

Jak dodać artykuł?

  1. Zarejestruj się w naszym serwisie - TUTAJ
  2. Dodaj zdjęcia (10 punktów) - TUTAJ
  3. Dodaj artykuł (100 punktów) - TUTAJ
  4. Artykuły s± moderowane przez administratora.

Inne Artykuły

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). S± one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzaj± go wielokrotnie. Ciateczka mog± też stosować współpracuj±cy z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2020 Globtroter.pl