Przewodniki

BIAłORU¶ - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaBIAłORU¶
BIAŁORU¦
(Republika Białoru¶)
Stolica: Mińsk
Języki urzędowe: białoruski, rosyjski

BIAłORU¶


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obowi±zuj± następuj±ce zasady:
1) podróże odbywaj± się na podstawie wiz oraz ważnych dokumentów podróży; wydawane s± wizy uprawniaj±ce do pobytu do 180 dni, przypadaj±cych w ci±gu roku od daty pierwszego wjazdu (90 dni w ci±gu 6 miesięcy);
2) od ubiegaj±cych się o wizy wymagane s± dokumenty potwierdzaj±ce cel podróży i posiadanie polisy ubezpieczenia medycznego oraz ¶rodków na pobyt i powrót. Wizę można uzyskać w konsulatach Białorusi w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej. Nie ma możliwo¶ci uzyskania wizy na granicy - w przej¶ciach naziemnych. W koniecznych przypadkach istnieje możliwo¶ć uzyskania białoruskiej wizy tranzytowej na lotnisku Mińsk-2.
Obywatele polscy, którym w trakcie pobytu na terytorium Białorusi skończył się termin ważno¶ci wizy, maj± obowi±zek wykupienia tzw. wizy wyjazdowej. W tym celu należy niezwłocznie zwrócić się do rejonowego Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji podległego MSW RB w celu wystawienia wizy wyjazdowej (koszt ok. 35 USD), co wi±że się także z uiszczeniem kary za opuszczenie terytorium Białorusi po terminie przewidzianym w wizie.
Uwaga: Obywatele polscy przy przejazdach do państwa docelowego przez terytorium Białorusi obowi±zani s± posiadać białoruskie wizy tranzytowe. Przyjeżdżaj±cy na krócej niż miesi±c powinni mieć przy sobie równowarto¶ć ok. 15 USD na każdy dzień pobytu. Rygorystycznie jest wymagane, by przyjeżdżaj±cy zamieszkiwali wył±cznie w miejscu zarejestrowania pobytu. Istnieje obowi±zek wypełniania podczas odprawy paszportowej tzw. kart migracyjnych. Każdy obywatel Polski (poza członkami oficjalnych delegacji rz±dowych i akredytowanymi dyplomatami) ma obowi±zek wypełnić dostępny na granicy blankiet, rejestrowany przez białorusk± straż graniczn±, na którym cudzoziemiec w przypadku przebywania na terytorium Białorusi powyżej 3 dni roboczych, ma obowi±zek uzyskać stempel meldunkowy w Wydziale ds. Obywatelstwa i Migracji przy Wydziale Spraw Wewnętrznych wła¶ciwym ze względu na miejsce pobytu w RB (lub w najbliższym komisariacie milicji). Karta migracyjna podlega zwrotowi podczas wyjazdu z terytorium Białorusi. Niedopełnienie obowi±zku meldunkowego w terminie 3 dni roboczych od chwili wjazdu na Białoru¶ poci±ga za sob± konsekwencje prawne, pocz±wszy od kary finansowej (od 20 do nawet 100 USD) aż do przymusowego opuszczenia terytorium Białorusi (deportacja) wł±cznie.

PRZEPISY CELNE
Przepisy celne zezwalaj± na wwóz waluty w dowolnej kwocie. Należy j± zgłosić, wypełniaj±c deklarację celn± przy wjeĽdzie. Zgodnie z przepisami można wwieĽć i wywieĽć z Białorusi walutę wymienialn± w kwocie do 10 tys. USD (lub jej równowarto¶ć) w gotówce bez wypełniania deklaracji celnej, a kwoty przekraczaj±ce 10 tys. USD - wył±cznie na podstawie deklaracji celnej. W przypadku wywozu z Białorusi kwoty przekraczaj±cej 10 tys. USD należy mieć stosowne zezwolenie (np. deklarację celn± lub dokument bankowy zezwalaj±cy na wywóz waluty). Nie jest wymagane za¶wiadczenie z banku o pochodzeniu waluty przewyższaj±cej sumę, któr± zadeklarowano przy wjeĽdzie, jednak cudzoziemiec ma obowi±zek pisemnego zgłoszenia w deklaracji wszystkich wywożonych ¶rodków płatniczych przekraczaj±cych 10 tys. USD. Niezależnie od przepisów zalecane jest wpisywanie do deklaracji wszystkich wwożonych i wywożonych ¶rodków, gdyż zdarzaj± się przypadki odmiennej interpretacji tych przepisów przez służby celne. Na Białoru¶ można bezcłowo wwozić przedmioty osobistego użytku o warto¶ci do 1000 EUR i o wadze do 50 kg, a także 1 karton papierosów (200 szt.), 1 l alkoholu (wino lub wódka) oraz 1 l piwa. Użyczenie osobie trzeciej samochodu wwiezionego na obszar celny Białorusi może nast±pić wył±cznie za zgod± urzędu celnego wystawiaj±cego za¶wiadczenie; w przeciwnym razie może doj¶ć do konfiskaty samochodu. Osoba kieruj±ca pojazdem nie będ±cym jej własno¶ci± powinna mieć notarialn± umowę użyczenia ¶rodka transportu na terytorium Białorusi. Przy wjeĽdzie i wyjeĽdzie może być pobierana dodatkowa opłata ekologiczna w wysoko¶ci ok. 4 USD. Opłat tych dokonuje się w filiach banków w przej¶ciach granicznych lub w innych wyznaczonych do tego celu punktach. Dowód wpłaty należy zachować w celu okazania funkcjonariuszom białoruskiej straży granicznej. Zniesiona została procedura rejestrowania czasowego wwozu ¶rodków transportu przez osoby fizyczne. Procedura ta nadal obowi±zuje w odniesieniu do samochodów ciężarowych i autokarów (powyżej 5 ton). Uchybienia dotycz±ce nieprzestrzegania postanowień tego przepisu prawnego doprowadziły w ostatnich latach do zas±dzenia szeregu konfiskat ¶rodków transportu należ±cych do obywateli polskich.

PRZEPISY PRAWNE
Przemyt lub posiadanie nawet najmniejszej ilo¶ci narkotyków lub ¶rodków psychotropowych s± surowo karane. Próby wręczenia funkcjonariuszom milicji drogowej GAI korzy¶ci finansowych za ewentualne odst±pienie od kary za naruszenie przepisów drogowych mog± się skończyć aresztowaniem.

MELDUNEK
W ci±gu trzech dni roboczych po przekroczeniu granicy należy się zarejestrować w urzędzie meldunkowym (Rejonowy Wydział ds. Obywatelstwa i Migracji) wła¶ciwym dla miejsca pobytu. Niedopełnienie tego obowi±zku grozi grzywn±. W hotelu zameldowanie odbywa się na miejscu.
UBEZPIECZENIE
Obywatele polscy składaj±cy w urzędach konsularnych Republiki Białoru¶ w Polsce wniosek o wydanie wizy obowi±zani s± przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego honorowan± na terytorium Białorusi. Kontrola posiadania przez obywateli RP ubezpieczenia medycznego odbywa się przy wjeĽdzie na terytorium Białorusi, w przej¶ciach granicznych, podczas rejestracji w hotelach i urzędach meldunkowych, tj. rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Migracji. Informacji w sprawie punktów sprzedaży polis ubezpieczenia medycznego oraz ich cen udzielaj± urzędy konsularne Republiki Białoru¶ w Polsce. Kierowcy powinni dodatkowo wykupić w Polsce międzynarodow± zielon± kartę.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie wymaga się szczepień ochronnych. Zagrożenie chorobami zakaĽnymi, np. błonic± (zwłaszcza latem), gryp± (w zimie) i chorobami wenerycznymi, jest do¶ć duże. Latem i jesieni± w lasach należy uważać na kleszcze roznosz±ce wirusowe choroby. Obywatele Polski s± leczeni na Białorusi odpłatnie. Doba w szpitalu kosztuje równowarto¶ć ok. 30 USD, jednak w razie leczenia specjalistycznego cena może być wyższa. Poziom opieki szpitalnej i warunki leczenia s± niższe niż w Polsce, mog± też występować problemy z dostępno¶ci± specjalistycznych lekarstw. Korzystaj±c z usług przychodni lekarskiej lub gabinetów dentystycznych, należy wybierać prywatne placówki, które dysponuj± znacznie lepszym sprzętem specjalistycznym. W aptekach podstawowe leki można kupić bez recepty.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, natomiast bardzo skrupulatnie milicja kontroluje posiadanie przez kierowców obowi±zkowego wyposażenia samochodu (apteczka, trójk±t ostrzegawczy, koło zapasowe), nalepki PL, ważnego przegl±du technicznego oraz ubezpieczenia (tzw. zielonej karty). W apteczce samochodowej, w zestawie ¶rodków medyczno-opatrunkowych nie może zabrakn±ć m.in. 10-cio % roztworu amoniaku, walidolu (lek nasercowy), jodyny, bandaży sterylnych i elastycznych, waty, plastrów opatrunkowych, opaski uciskowej b±dĽ gumowego węża uciskowego, nożyczek z zaokr±glonymi końcówkami, rękawiczek chirurgicznych czy też chusteczek higienicznych. Stan apteczek samochodowych może być sprawdzany wyrywkowo zarówno przez białorusk± straż graniczn± jak i przez patrole milicji drogowej. W razie stwierdzenia uchybień i nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego wymierzane s± kary. Kierowcy powinni uwzględniać częste radarowe kontrole prędko¶ci. Pomimo stałych podwyżek cen, paliwo jest na Białorusi tańsze niż w Polsce, należy się jednak liczyć ze sporadycznymi trudno¶ciami z zatankowaniem (duże odległo¶ci między stacjami paliwowymi, benzyna 98-oktanowa dostępna tylko na nielicznych stacjach). W nowoczesnych stacjach benzynowych w większych miastach i przy głównych trasach za paliwo można płacić w walucie miejscowej, w dolarach lub w euro; w małych miejscowo¶ciach - wył±cznie w rublach białoruskich. Główne drogi s± szerokie, dobrze utrzymane i oznakowane, z wyj±tkiem pobocza, które noc± jest słabo widoczne. Podczas jazdy należy zachować duż± ostrożno¶ć, gdyż bardzo często się zdarza, że po autostradzie poruszaj± się piesi i zwierzęta domowe lub leż± na niej porzucone duże przedmioty. W nocy największym zagrożeniem s± nie o¶wietlone pojazdy stoj±ce na pasach ruchu.
Miejscowi kierowcy, choć z reguły nie jeżdż± szybko, s± do¶ć niefrasobliwi: norm± jest wolna jazda szybkim pasem ruchu, nieużywanie ¶wiateł (nawet po zmroku) i kierunkowskazów, gwałtowne skręcanie z niewła¶ciwego pasa lub wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Szczególn± ostrożno¶ć należy zachować na przej¶ciach dla pieszych. W razie kolizji drogowej należy bezwzględnie oczekiwać na przybycie milicji, nie zmieniaj±c miejsca ustawienia samochodu. Uznanie cudzoziemca za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem ¶miertelnym lub ciężkimi obrażeniami ciała poci±ga za sob± poważne sankcje - do kary pozbawienia wolno¶ci wł±cznie.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń poza niewielk± zamknięt± stref± czarnobylsk± na południu. Przebywanie w strefie nadgranicznej wymaga zezwolenia wydanego przez MSW - wstęp możliwy jest tylko po uzyskaniu specjalnej przepustki.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczo¶ci± jest porównywalne z sytuacj± w Polsce. Nie zdarzaj± się w zasadzie napady na kierowców na drogach, dochodzi natomiast do kradzieży pojazdów i włamań do samochodów, szczególnie w mało uczęszczanych miejscach, oraz do drobnych kradzieży w hotelach. Patrole milicyjne s± bardzo częste, w dużych miastach s± praktycznie na każdym większym skrzyżowaniu. Należy uważać na zatrzymywanie samochodów przez funkcjonariuszy milicji drogowej (GAI) w miejscach o dużym natężeniu ruchu (skręty, ronda itp.).

OBYCZAJE
Nie ma żadnych specyficznych norm zwyczajowych, których nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Białorusini zazwyczaj odnosz± się do Polaków ciepło i życzliwie, szczególnie w zachodniej i północnej czę¶ci kraju, gdzie mieszka polska mniejszo¶ć. Ponadto wielu Białorusinów posługuje się łaman± polszczyzn±, co ułatwia kontakt. Porozumiewanie się na co dzień po angielsku, nawet w dużych miastach, jest raczej niemożliwe.

PRZYDATNE INFORMACJE:
- ¦rodkiem płatniczym jest wył±cznie miejscowa waluta. Na terytorium Białorusi przestrzegany jest zakaz dokonywania płatno¶ci walutami obcymi (np. USD, Euro). Regulowanie należno¶ci w walucie obcej możliwe jest jedynie w ¶ci¶le wyznaczonych punktach usługowo-handlowych (stacje benzynowe i sklepy w dużych miastach b±dĽ przy drogach tranzytowych, opłata za drogi ekspresowe, w tym na trasie Brze¶ć-Mińsk). Pieni±dze można wymienić w bankach czynnych z reguły do godz. 17.00 (czasami należy okazać paszport) lub w kantorach. W dużych miastach sieć kantorów jest do¶ć dobrze rozwinięta, prowizja z reguły nie jest pobierana (w Grodnie, Brze¶ciu i Mińsku można sprzedać lub kupić polskie złote). W mniejszych miejscowo¶ciach kantorów praktycznie nie ma. Zabroniona jest czarnorynkowa wymiana waluty. Przygodna wymiana pieniędzy może być potraktowana jako niezgodna z prawem i skończyć się zatrzymaniem oraz grzywn±.

- Hoteli jest niewiele, a ich standard - niski, z wyj±tkiem kilku reprezentacyjnych hoteli w Mińsku i w miastach obwodowych. Ceny dla cudzoziemców s± znacznie wyższe niż dla obywateli miejscowych; należy liczyć się z wydatkiem ok. 70-80 USD za dobę w Mińsku i ok. 60 USD w mniejszych miastach. Na prowincji infrastruktura turystyczna i gastronomiczna praktycznie nie istnieje.

- W instytucjach i w życiu codziennym dominuje język rosyjski. Bardzo uci±żliwy jest rozbudowany system biurokratyczny. Cudzoziemiec zmuszony do załatwienia spraw w miejscowych urzędach musi być przygotowany na czasochłonne procedury formalne, kolejki, konieczno¶ć wypełniania dokumentów po rosyjsku; zdarzaj± się dodatkowe opłaty za przy¶pieszenie toku sprawy.

- Raczej niewskazane jest kupowanie mięsa, mleka, nabiału i ryb w małych sklepach państwowych, na małych targowiskach i z przypadkowych Ľródeł, gdzie zasady higieny s± słabo przestrzegane, a jako¶ć produktów może być niska. W małych miejscowo¶ciach mog± występować problemy z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze i ¶rodki higieny, w miastach - w niektóre owoce i warzywa. Sieć handlowa - szczególnie w małych miastach - jest słabo rozwinięta, z wyj±tkiem Mińska, gdzie jest kilka hipermarketów, i miast obwodowych. Na południu kraju należy unikać spożywania miejscowej żywno¶ci ze względu na możliwo¶ć zagrożenia radioaktywno¶ci± - na niektórych terenach skażonych nadal prowadzona jest działalno¶ć rolnicza. W przypadku dłuższego pobytu wskazane jest zaopatrzenie się w czę¶ć produktów spożywczych w Polsce. Bez cła można wwieĽć na Białoru¶ artykuły spożywcze o wadze do 5 kg na osobę.

- Należy pamiętać, że korzystanie z tzw. zielonego kanału przy przekraczaniu granicy samochodem możliwe jest tylko w przypadku posiadania obowi±zkowego ubezpieczenia medycznego i wwożenia towarów, które s± przeznaczone do celów osobistych i nie podlegaj± kontroli weterynaryjnej ani fitosanitarnej.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżuj±cych, zawieraj±cymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na ¶wiecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi
ambasador: Leszek Szerepka
Białoru¶, Mińsk, Rumiancewa 6, 220034
Tel.: +375 17 2882313 Tel. dyżurny: +375 17 2882114 Faks: +375 17 2339750 Faks: +375 17 2944992
minsk.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Mińsku
radca - minister - dyrektor IP: Piotr Kozakiewicz
Białoru¶, Mińsk, Wołodarskiego 6, 220030
Tel.: + 375 17 2006378, + 375 17 2009581
instpol@instpol.by

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brze¶ciu
konsul generalny: Anna Nowakowska
Białoru¶, Brze¶ć, Kujbyszewa 34, 224016
Tel.: +375 162270021 Tel. dyżurny: +375 292 009 400 Faks: +375 162203829
brzesc.kg.konsul@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie
konsul generalny: Andrzej Chodkiewicz
Białoru¶, Grodno, Budionnego 48a, 230023
Tel.: +375 152 751650 Tel.: +375 152 751590 Tel.: +375 152 751595 Tel. dyżurny: +375 333117770 Faks: +375 152 751587
grodno.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku

Białoru¶, Mińsk, Kropotkina 91-A, 220002 Mińsk
Tel.: +375 17 284 99 80 do 1 Tel. dyżurny: +375 17 29 670 33 74 Faks: +37517 3342934

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
220034 Mińsk, ul. Rumiancewa 6
tel. (00375-17) 288-21-14, 288-23-13,
fax. 236-49-92, 233-97-50
www.embassypoland.nsys.by
e-mail:ambminsk@nsys.by

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku
220002 Mińsk, ul. Kropotkina 91A
tel. (00375-17) 284-99-80, 284-99-81
fax. 289-32-55
e-mail: konsulminsk@nsys.by

Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Mińsku
220030 Mińsk, ul. Wołodarskiego 6
tel. (00375-17) 200-42-64, 200-27-72, 222-48-19
fax. (00375-17) 200-49-74
e-mail: weh@nsys.by

Konsulat Generalny RP w Grodnie
230023 Grodno, ul. Budionnego 48A
tel. (00375-152) 75-15-95, 75-15-90
fax. 75-15-87
e-mail: kgrpgrodno@nsys.by
www: www.kgrpgrodno.nsys.by

Konsulat Generalny RP w Brze¶ciu
224030 Brze¶ć, ul. Kujbyszewa 34
tel. : 00375-162-270000, 270001
fax. 203829, adres
e-mail: konsulkg@brest.by

BIAłORU¶ - galerie i zdjęcia z podróży

BIAłORU¶ / brzeski / Brze¶ć / BIAłORU¶ / Białoru¶ / Mir / zamek Radziwiłłów w MirzeBIAłORU¶ / brzeski / Kobryń / cmentarna cerkiew ¶w. JerzegoBIAłORU¶ / Mińsk / Dudutki, muzeum rzemiosł tradycyjnych / OkienkoBIAłORU¶ / - / Brze¶ć / Brze¶ć za wod±BIAłORU¶ / grodzieński / Grodno / apteka muzeum - eksponatyBIAłORU¶ / grodzieński / Nowogródek / widok z góry MendogaBIAłORU¶ / Białoru¶ / Nie¶wiez / jezioro w Nie¶wierzuBIAłORU¶ / grodzieński / Grodno / figura Chrystusa - ko¶ciół jezuitówBIAłORU¶ / grodzieński / na trasie Bohatyrowicze - Grodno / kolory BiałorusiBIAłORU¶ / grodzieński / Mir / zamek RadziwiłłówBIAłORU¶ / Białoru¶ / Nowogródek / ruina zamku Mendoga BIAłORU¶ / Nowogródzki / jezioro ¦witeĽ / nad ¦witezi±BIAłORU¶ / grodzieński / okolice Zaosia / kolory wsi białoruskiejBIAłORU¶ / grodzieński / Grodno / stary cmentarz w GrodnieBIAłORU¶ / obwód miński / Nie¶wież / zmierzch w Nie¶wieżuBIAłORU¶ / grodzieński / Bohatyrowicze / chatka dla Kaczmy z pozdrowieniami [ czy tak dobrze?]BIAłORU¶ / grodzieński / Grodno / w cerkwi PokrowskiejBIAłORU¶ / grodzieński / Grodno / Niemen w GrodnieBIAłORU¶ / grodzieński / Grodno / apteka muzeum - eksponaty

BIAłORU¶ - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Polskimi ¶ladami po Białorusi BIAłORU¶ 2071 06-01-21
Bez wiz na Białoru¶ BIAłORU¶ 9606 05-01-21
ochrona przyrody, gatunki chronione BIAłORU¶ 2258 03-11-20
Wjazd na terytorium Bialorusi z miękkim dowodem rejestracyjnym BIAłORU¶ 4082 23-12-19
białoru¶ bez wizy BIAłORU¶ 2798 19-12-19
OLX na Białorusi? BIAłORU¶ 2857 20-05-19
Przejazd poci±giem BIAłORU¶ 1557 28-12-18
Grodno czy Brze¶ć BIAłORU¶ 2774 24-06-18
Wjazd do Bialorusi BIAłORU¶ 3337 12-05-18
Dziwna sytuacja z poł±czeniami na Białoru¶ BIAłORU¶ 1332 10-04-18
Relacja z podróży BIAłORU¶ 2076 17-02-18
Rowerem po Puszczy Bialowieskiej bez wizy.. BIAłORU¶ 4439 08-09-17
Białoru¶ - prywatne przewozy samochodowe albo taxi BIAłORU¶ 1997 22-07-17
Bez wizy do Grodna BIAłORU¶ 4071 18-11-16
Ciekawe miejsca w Mińsku BIAłORU¶ 3089 24-07-16
O naszych, białoruskich przygodach BIAłORU¶ 4198 12-07-16
Poznaj s±siada BIAłORU¶ 3691 25-02-16
KOLIEJ,,, BIAłORU¶ 3381 16-05-15
Brak stempla wyjazdowego BIAłORU¶ 3296 20-05-14
Noclegi na Białorusi BIAłORU¶ 7684 14-05-14
Wizy na Bialorus,biura posrednictwa BIAłORU¶ 6939 04-02-14
Z namiotem po Białorusi. BIAłORU¶ 4713 25-06-13
Krótkoterminowy EVS na Białorusi - Ostatnie 2 wolne miejsca ! BIAłORU¶ 5629 19-04-13
Jak zorganizować wypad na Białoru¶- potrzebne info praktyczne- Wizy, vouchery, etc BIAłORU¶ 15730 21-03-13
Białoru¶ samochodem BIAłORU¶ 12284 14-02-13
nocleg na Białorusi BIAłORU¶ 7894 20-08-12
Wiza BIAłORU¶ 6637 11-06-12
wiza BIAłORU¶ 6514 08-04-12
Problemy na granicy na przej¶ciu granicznym - Bobrowniki i potem Smoleńsk BIAłORU¶ 18750 20-07-11
Tłumaczenia na białoruski BIAłORU¶ 4173 30-05-11

BIAłORU¶ - artykuły i relacje z podróży

BIAłORU¶ / Grodno / Kołoża / Cerkiew ¶w. Borysa i Gleba
2019-08-23
igebski

kraje: BIAłORU¶
zawarto¶ć: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1194
liczba komentarzy: 0

Grodzieńskie wędrówki

Relacja z czterodniowego pobytu na GrodzieńszczyĽnie. Zwiedzanie między innymi Starego i Nowego Zamku, Muzeum E. Orzeszkowej i wielu miejsc pamięci zwi±zanych z losami Polaków. Poza tym wspomnienie rodzinnych spotkań i oficjalnej akademii z udziałem sekretarz stanu z Kancelarii Prezesa RM.

Czytaj więcej

BIAłORU¶ / Grodno / Ul. Sovietskaya / Nocny spacer
2017-02-28
Antoni

kraje: BIAłORU¶
zawarto¶ć: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 2493
liczba komentarzy: 2

Do Grodna bez wizy

Ruch bezwizowy pomiędzy Polsk± a Białorusi± dotyczy wył±cznie drogowego przej¶cia granicznego KuĽnica Białostocka – Bruzgi, oraz wodnego przej¶cia granicznego Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim. Przez inne przej¶cia graniczne Polski z Białorusi± ruch bezwizowy nie będzie możliwy. Ruchem bezwizowym objęte s± także 2 przej¶cia graniczne pomiędzy Białorusi± a Litw±, drogowe Priwałka – Raigardas oraz wodne Priwałka - Svendubre.

Czytaj więcej

BIAłORU¶ / Lida / Wawiórka / Brama cmentarza
2016-08-19
el_gato

kraje: BIAłORU¶
zawarto¶ć: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 3919
liczba komentarzy: 3

Okolice Lidy

W poszukiwaniu swoich korzeni. Aktualne informacje praktyczne.

Czytaj więcej

BIAłORU¶ / Grodno / Nowogródek / Domek, muzeum Adama Mickiewicza
2016-07-13
Antoni

kraje: BIAłORU¶
zawarto¶ć: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, mapy, linki
liczba odwiedzin: 3477
liczba komentarzy: 2

Podróż sentymentalna – Białoru¶

Podróż sentymentalna na Białoru¶ często wi±że się z odwiedzinami ziem naszych dziadów i ojców, z osobami wybitnych Polaków, ¶ladami Adama Mickiewicza, czy Elizy Orzeszkowej. Polskie miejsca pamięci spotkamy w każdym zak±tku tego pięknego kraju.

Czytaj więcej


kraje: BIAłORU¶
zawarto¶ć: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 2064
liczba komentarzy: 1

Białoru¶- \"ktokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie- zrób sobie selfie\" rzekłby pewnie Mickiewicz w naszych czasach

Opowie¶ć o krótkim pobycie na Białorusi z poradami praktycznymi i anegdotkami jak również z opisem zwiedzonych miejsc.

Czytaj więcej

Komentarze mog± być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowo¶ci

04-18
Wyspa ¦więtego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy ¦więtego Tomasza i Ksi±żęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularno¶ci turystycznej lokuje ten kraj w¶ród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzk± w Izraelu, z przyjemno¶ci± zacz±łem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ¶cian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). S± one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzaj± go wielokrotnie. Ciateczka mog± też stosować współpracuj±cy z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2023 Globtroter.pl