Przewodniki

LITWA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaLITWA
LITWA
(Republika Litewska)
Stolica: Wilno
Waluta: lit (LTL), 1 LTL = 100 centów
Język urzędowy: litewski
Inne języki: polski, rosyjski, angielski

LITWA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Litwa jest częścią strefy Schengen i zniesiona została kontrola dokumentów na granicach lądowych z Polską. Nadal jednak należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość: paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatelom UE przysługuje prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje też członkowi rodziny obywatela UE nie mającemu unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

PRZEPISY CELNE
Zgodnie z normą unijną obywatele RP wjeżdżający i wyjeżdżający z Litwy nie podlegają ograniczeniom dotyczącym ilości zakupionych i przewożonych towarów, pod warunkiem, że są one przeznaczone do użytku osobistego, a nie na sprzedaż, i nie przekraczają unijnych limitów. Sprzedaż lub przekroczenie unijnych limitów grozi konfiskatą towarów oraz dodatkowymi karami np. odebraniem pojazdu, którym towary były przewożone. Podróżni przewożący przez granicę litewską lekarstwa zawierające substancje psychotropowe lub narkotyki, używane przez nich w celach leczniczych, powinni mieć przy sobie imienne zaświadczenie wydane na tę okoliczność przez właściwą placówkę zdrowia. Ilość takich lekarstw jest limitowana - na okres nie dłuższy niż 30 dni na terytorium Litwy. Podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium UE maja obowiązek zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki o kwocie równej lub wyższej niż 10.000,-EURO (a także ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.) Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, obowiązek zgłoszenia występuje w przypadku przewozu lub wywozu środków płatniczych przez granicę zewnętrzną UE. Organy celne wszystkich państw UE, na podstawie nowych przepisów, mogą zatrzymać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podjąć działania przeciwko osobom, które nie zgłoszą gotówki w kwocie 10.000,- EURO lub wyższej.Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) na Litwę jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota, fretki lub tchórza z adnotacją o wykonanych szczepieniach przeciwko wściekliźnie. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania takich paszportów znajdują się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:www.vetpol.org.pl.
Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z innych krajów UE broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej zawierającej stosowne wpisy dotyczące broni oraz dokument uwiarygodniający powód podróży z bronią np. zaproszenia na polowanie lub zawody strzeleckie. Europejską Kartę Broni Palnej może zastąpić zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

PRZEPISY PRAWNE
Przestępstwa narkotykowe są karane. Szczególnie surowo karana jest sprzedaż narkotyków nieletnim.
Palenie tytoniu jest zabronione w restauracjach, kawiarniach, barach itp. oraz w większości miejsc publicznych. Spożywanie alkoholu lub poruszanie się w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych jest karane grzywną.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane. Obywatele RP płacący składki na NFZ mają prawo do korzystania na Litwie z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. W przypadku wyjazdu turystycznego jest to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W większych miastach możliwe jest korzystanie za opłatą z prywatnych przychodni zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

Spływy kajakiem na Litwie

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.  

W przypadku kolizji, każdy z uczestniczących w niej kierowców lub inny uczestnik zdarzenia ma obowiązek powiadomienia policji i pozostania na miejscu wypadku, jeśli:
w wyniku wypadku drogowego doznali urazów ciała lub zginęli ludzie
w wypadku drogowym uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy
na miejscu wypadku brak osoby, której mienie zostało uszkodzone (np. pojazd zaparkowany na parkingu, poboczu itp.; słup telefoniczny, znak drogowy lub inne mienie będące własnością władz samorządowych, instytucji państwowych i prywatnych)

Policja zaleca, by wszyscy uczestnicy kolizji upewnili się czy inni kierowcy posiadają prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, polisę ubezpieczeniową oraz czy są trzeźwi. W przypadku braku chociażby jednego z ww. dokumentów oraz uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik kolizji jest nietrzeźwy należy również wezwać policję. Zawiadamianie policji o wypadku drogowym nie jest konieczne, jeżeli nie wystąpiły przypadki wymienione powyżej, a uczestnicy kolizji są zgodni, co do okoliczności wypadku. W takim przypadku uczestnicy kolizji powinni wypełnić Deklarację Wypadku Drogowego (Eismo Ivykio Deklaracija)  lub na czystej kartce papieru nakreślić schemat wypadku, opisać okoliczności z podaniem danych personalnych uczestników kolizji (na podstawie przedłożonych dokumentów), zebrać podpisy wszystkich uczestników kolizji oraz w miarę możliwości świadków. Kierowcom zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach mocowanych na tylnym siedzeniu pojazdu. Dzieci do lat dwunastu mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjalnych fotelikach. Używanie świateł mijania obowiązuje przez cały rok. Od 10 listopada do 1 kwietnia należy używać opon zimowych. Obowiązują ograniczenia prędkości. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,4 promila (we krwi kierowcy ze stażem mniejszym niż dwa lata oraz kierowców samochodów ciężarowych i autobusów została zmniejszona do 0,2 promila). W razie powtórnego stwierdzenia prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym lub bez prawa jazdy policja może dokonać konfiskaty pojazdu. W przypadku złamania przepisów ruchu drogowego policja ma prawo zatrzymać prawo jazdy kierowcy.

ŚWIĘTA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia - Nowy Rok i Dzień Flagi Litewskiej, 16 lutego - Święto Odrodzenia Państwa Litewskiego, 11 marca - Święto Odrodzenia Niepodległości RL, 1 maja - Międzynarodowy Dzień Pracy, 24 czerwca - św. Jana, 6 lipca - Koronacja Króla Mendoga i Dzień Państwa Litewskiego, 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 25-26 grudnia - Boże Narodzenie, oraz święto ruchome - Wielkanoc.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Można korzystać, zwłaszcza w większych miejscowościach, z bankomatów i płacić powszechnie akceptowanymi kartami płatniczymi. W większości banków można wymieniać polskie złotówki.
Zagrożenie przestępczością jest mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. Ze względu na liczne przypadki kradzieży kieszonkowych należy zachować szczególną ostrożność przy zwiedzaniu wileńskich kościołów, zwłaszcza Ostrej Bramy i Katedry.
Odradzamy podróżowanie rowerem po Litwie z powodu braku odpowiedniej infrastruktury zapewniającej bezpieczne przemieszczanie się między poszczególnymi miejscowościami.
W sklepach na terenie całego kraju po godz. 22.00 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu
Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, straż pożarna 01, policja 02, pogotowie 03, informacja telefoniczna 118; pomoc drogowa 1414 lub 1888.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej
ambasador: Janusz Skolimowski
Litwa, Wilno, Smelio 20A, 10323
Tel.: +370 5 2709005 Tel.: +370 5 2709004 Tel.: +370 5 2709001 Tel. dyżurny: +370 5 2709002 Faks: +370 5 2709007
wilno.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Wilnie
I radca - dyrektor IP: Małgorzata Kasner
Litwa, Wilno, ul. Didżioji 23, LT - 01128
Tel. dyżurny: +3705 2649332 Faks: +3705 2649333
vilnius.sekretoriatas@instytutpolski.org

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

Litwa, Wilno, Smelio g-ve 22A, LT-10323 Vilnius
Tel.: +370 5 2709005 Tel.: +370 5 2709004 Tel. dyżurny: +370 5 2709001 Tel. dyżurny: +370 5 2709002 Faks: +370 5 2709009

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

LITWA - galerie i zdjęcia z podróży

LITWA / Troki / Troki / zamek w TrokachLITWA / Wilno / Plac Litewski / WilnoLITWA / Litwa / Wilno / Wilno nocąLITWA / - / Wilno / Przed Ostrą BramąLITWA / wileński / Wilno / Teatr DramatycznyLITWA / Wilno / Stare Miasto- dzielnica Żydowska / jesienne Wilno - detaleLITWA / okręg wileński / Wilno / ArchikatedraLITWA / okręg wileński / Wilno / W zakamarkach Starego MiastaLITWA / Stare Troki  / klasztor  / z okazji wiosny LITWA / *** / starówka miasta / WilnoLITWA / - / Wilno / UliczkaLITWA / Okręg Kłajpedzki / Pałąga / Sierpniowy BałtykLITWA /  Wileńszczyzna - pld-wsch część Litwy / Wilno / KATEDRA ŚW.STANISŁAWALITWA / Auksztocki Park Narodowy / Ignalina / pojezierze auksztockieLITWA / Wilno / Wilno / Wilno nocąLITWA / - / Wilno / Cerkiew SpasskaLITWA / Wilno  / Wilno  / wiejskie zycieLITWA / - / Wilno / kaplica cmentarna na RossieLITWA / - / Troki / Zamek w TrokachLITWA / *** / Trakai_Troki / Troki. Pałac Tyszkiewiczów

LITWA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Trasy rowerowe na Litwie LITWA 259 16-08-18
Warszawa - Nida LITWA 335 20-05-18
wilno niedrogi nocleg LITWA 530 17-12-17
Badania do pracy magisterskiej - prośba o pomoc LITWA 322 02-09-17
8 dniowy spływ kajakowy LITWA 688 15-06-17
Kraje Nadbałtyckie LITWA 3447 25-05-15
Poszukiwania mitycznych postaci :) LITWA 2453 12-05-15
tanie noclegi i posiłki w wilnie lub okolicy LITWA 30719 29-04-15
Co warto zobaczyć na Litwie.. LITWA 6558 13-04-15
Wilno - Malbork LITWA 3914 09-01-15
Jedzenie LITWA 3430 08-08-14
sklepy na swieta LITWA 1262 25-12-13
Gdzie znaleść hurtownie spożywczą na Litwie LITWA 1553 22-09-13
Przejście graniczne-BUDZISKO LITWA 4360 16-09-13
Tłumaczenia na litewski LITWA 2275 09-06-13
Hotele w Wilnie LITWA 1459 10-05-13
Wilno / Kowno / Troki - czyli sztampa :) LITWA 2080 27-12-12
noclegi na Litwie LITWA 2455 26-07-12
KOWNO-gdzie zaparkować LITWA 3745 20-05-12
Trakai CITY - Odpoczynek w Trokach LITWA 2222 09-05-12
Wilno na weekend 1-4 marca LITWA 3635 19-02-12
prywatne busiki Wilno- Warszawa ? LITWA 2038 08-02-12
Kowno - dojazd z dworca autobusowego na lotnisko? LITWA 2522 19-08-11
karty płatnicze LITWA 2602 14-07-11
nocleg w wilnie LITWA 3046 03-05-11
mało znane miejsca LITWA 2379 28-10-10
auto stop LITWA 2310 29-08-10
rozeznanie w kosztach LITWA 2439 19-08-10
przewodnik LITWA 1712 09-06-10
Noclegi na Litwie, Druskienniki, Nida, Palanga, Wilno LITWA 6460 02-04-10

LITWA - artykuły i relacje z podróży

NORWEGIA / Lofoty / Hamnoy / Hamnoy
2017-08-31
macciej

kraje: NORWEGIA, FINLANDIA, SZWECJA, ESTONIA, ŁOTWA, LITWA, DANIA, NIEMCY, POLSKA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 2929
liczba komentarzy: 1

Wyprawa do Norwegii 2017

12 - dniowa trasa objazdowa wokół Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem Norwegii. Lofoty, lodowiec Svartisen, Droga Atlantycka, Droga Trolli, droga nr 13, fiordy, Język Trolla, Ambona i inne norweskie wspaniałości.

Czytaj więcej

LITWA / Wilno / Wilno / Ostra Brama
2017-07-04
igebski

kraje: LITWA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1041
liczba komentarzy: 0

Subiektywnie o Wilnie i Trokach

Streszczenie trzydniowej indywidualnej wędrówki po zakamarkach Wilna oraz refleksje ze zwiedzania zamku w Trokach.

Czytaj więcej

FINLANDIA / Laponia / okolice Rovaniemi / Lapońska tajga
2016-08-12
macciej

kraje: FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, ESTONIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1659
liczba komentarzy: 0

Finlandia objazdowo 2015

Opis wyjazdu z lipca 2015 r. Kraje Pribałtiki i Finlandia samochodem. Bardzo polecam te rejony osobom, które poszukują przyrody, ciszy i spokoju. 4,5 tysiąca kilometrów z pięciolatką na tylnym fotelu ;)

Czytaj więcej

NORWEGIA / Finmark / Nordkapp / Nordkapp
2016-08-05
macciej

kraje: NIEMCY, DANIA, SZWECJA, FINLANDIA, NORWEGIA, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 9478
liczba komentarzy: 0

Wyprawa samochodem na Nordkapp 2016

Samochodowa wyprawa na Nordkapp i wokół Bałtyku z lipca 2016. 7 tysięcy kilometrów z sześciolatką na tylnym fotelu. Trasa ta była planowana od zeszłego roku, gdy odwiedziliśmy Finlandię.

Czytaj więcej

POLSKA / POLSKA / LOGO / logo
2015-05-28
Rowerem na raty

kraje: POLSKA, LITWA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, mapy
liczba odwiedzin: 2330
liczba komentarzy: 0

W POSZUKIWANIU MIEJSC MAGICZNYCH

W trakcie tegorocznej wyprawy po Litwie chcemy odnaleźć miejsca związane z miejscową kulturą i mitologią. Będziemy poszukiwać śladów diabłów, koboltów i barzduków, a także miejsc związanych z Perkunasem, Auską i Mildą i innymi mitycznymi postaciami.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

12-18
Kair - spotkanie z polskimi archeologami

Zaczynam nietypowo, od niesamowitego spotkania z polskimi archeologami w Kairze. Fantastyczni ludzie,. Niezapomniane chwile i sporo nowych wiadomości na temat tego, co sie będzie działo na wykopaliskach. Rusza ponownie skalny projekt.

12-15
W poszukiwaniu niedźwiedzi

Co można zobaczyć pokonując 4 tys. km w Kanadzie? Po pierwsze trzeba się zastanowić czy ma to być wschód czy też zachód kraju. Ja miałem okazję być na zachodzie. A tu góry i niedźwiedzie mające czyhać na każdym zakręcie szlaku. Trzeba się będzie pilnować.

12-12
Khatmandu - w krainie chaosu...
12-10
Loty do słonecznej Florydy!...
10-20
W magicznym domu na Sumatrze...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2018 Globtroter.pl