Przewodniki

NIEMCY - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaNIEMCY
NIEMCY
(Republika Federalna Niemiec)
Stolica: Berlin
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: niemiecki

NIEMCY


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie, pozwalającym stwierdzić tożsamość.

PRZEPISY CELNE
Do Niemiec można wwieźć na użytek własny do: 10 l spirytusu, 20 l wyrobów spirytusowych (np. likier, sherry, porto), 90 l wina (w tym tylko 60 l wina musującego) i 110 l piwa. Od 1 stycznia 2009 r. obywatele polscy mogą wwieźć do RFN na użytek własny do 800 szt. papierosów.
Kontrola celna (a także kontrola Policji Federalnej, dawniej Straży Granicznej) może być prowadzona na całym terytorium RFN. Zaleca się posiadanie dowodów zakupu na przedmioty wywożone z Niemiec. Sprzęt strzelecki typu Paintball jest traktowany w Niemczech jak broń. Przywóz do Niemiec lub tranzyt przez Niemcy tego sprzętu jest możliwy bez zezwolenia, jeżeli jest on oznakowany literą F. Jeśli nie ma takiego oznaczenia, władze niemieckie żądają okazania pozwolenia na broń lub Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowania celu podróży z bronią.
Przewóz zwierząt domowych. Pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do Niemiec (a także pozostałych państw Unii Europejskiej) zgodnie z wymogami prawa unijnego muszą mieć paszporty. Do wyrobienia paszportu z emblematem UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje na temat imienia zwierzęcia, jego gatunku, rasy, płci, daty urodzenia i umaszczenia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci tatuażu lub elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia są odnotowane w paszporcie. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest obowiązkowe. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

MELDUNEK
Osoby przybywające do RFN (na okres do 90 dni lub dłuższy) podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Należy go dopełnić najpóźniej w ciągu 7 lub 14 dni (w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju związkowym) od wjazdu w urzędzie meldunkowym właściwym dla miejsca pobytu (urzędy meldunkowe mieszczą się zazwyczaj w urzędzie miasta lub gminy, tzw. Einwohnermeldeamt; w większych miastach - Bürgeramt) i odebrać potwierdzenie zameldowania. Zameldowanie w hotelu, schronisku, na kempingu itp. dokonywane jest przez ich administrację. W przypadku planowanego pobytu przekraczającego trzy miesiące należy w tym samym urzędzie uzyskać należne obywatelom państw UE potwierdzenie prawa pobytu na okres dłuższy niż trzy miesiące (tzw. Freizügigkeitsbescheinigung).SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie występują tu szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie są wymagane szczepienia. Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Niemczech w ramach tego ubezpieczenia. Niezbędnym dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawana przez oddziały NFZ. Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym, tj. w razie nagłych dolegliwości, choroby czy wypadku. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest konieczne, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w Niemczech. Kartę okazuje się bezpośrednio w placówce służby zdrowia.
Uwaga: Ponieważ EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów specjalistycznego transportu medycznego do Polski, ani też transportu zwłok, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia. Szczegółowe informacje: www.nfz.gov.pl. Korzystając w Niemczech z opieki medycznej należy liczyć się z obowiązkiem opłacenia gotówką 10 EUR (bez względu na posiadanie EKUZ) przy pierwszej wizycie u lekarza w danym kwartale (tzw. opłata kwartalna) oraz z opłatą w wysokości 10% kosztów transportu sanitarnego do szpitala na terenie Niemiec. Orientacyjna cena standardowej wizyty lekarskiej (prywatnej lub w przypadku braku EKUZ) to ok. 50 EUR. Cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji) - od 500 EUR.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Prawo jazdy wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Niemczech. Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu znak z literami „PL”. Nie jest to jednak konieczne, jeżeli znak „PL” widnieje na tablicy rejestracyjnej.
Obywatele polscy podróżujący samochodem obowiązani są mieć ważny dowód krajowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na samochód (i dodatkowo na przyczepę, jeśli podróżują z przyczepą). Chociaż po 1 maja 2004 r. zielona karta nie jest obowiązkowa, z przyczyn praktycznych zaleca się posiadanie jej w czasie podróży - stanowi ona znane za granicą potwierdzenie ubezpieczenia OC. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są uznawane bez ograniczeń. Z uwagi na ograniczone możliwości samodzielnych napraw pojazdu (jest to niedozwolone np. na autostradach) oraz stosunkowo wysokie koszty usług w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie ubezpieczenia Assistance obowiązującego za granicą.
Przejazd autostradami w Niemczech jest dla samochodów osobowych bezpłatny. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest mandatem, a w bardziej drastycznych przypadkach także zatrzymaniem prawa jazdy.
Uwaga: W niektórych niemieckich miastach zostały wprowadzone „tzw. zielone strefy”. Prawo wjazdu do zielonych stref, obejmujących obszary centrów miast i oznaczonych znakami drogowymi z napisem Umweltzone, mają jedynie samochody osobowe i ciężarowe oznaczone specjalną czerwoną, żółtą lub zieloną plakietką z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu (od 01.01.2010 r. w Berlinie i Hanowerze tylko pojazdy oznaczone zieloną plakietką). Rodzaj przyznawanej plakietki zależny jest od normy emisji spalin spełnianej przez te pojazdy. Plakietki można nabyć w urzędach komunikacji, na stacjach diagnostycznych oraz w autoryzowanych warsztatach na terenie Niemiec. Kierowcy przekraczający granicę zielonej strefy bez wymaganej plakietki lub specjalnego zezwolenia muszą liczyć się z mandatem w wysokości 40 EURO i jednym punktem karnym. Szczegółowe informacje na temat zielonych stref znaleźć można na stronie internetowej Ambasady RP w Berlinie: www.berlin.polemb.net
Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów w strefach miejskich z reguły występują tam trudności z parkowaniem. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na ograniczenia dotyczące parkowania samochodów oraz na sposób ich parkowania na ulicach w wyznaczonych miejscach (pojazd musi być zaparkowany zgodnie z kierunkiem ruchu i nie może blokować ścieżek rowerowych). Parkowanie na oznaczonych miejscach dla inwalidów możliwe jest tylko z widocznym za szybą dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień inwalidzkich. W miastach kierowca powinien zwracać szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy na przejściach i ścieżkach rowerowych korzystają z bezwzględnego pierwszeństwa. W przypadku kolizji z rowerzystą lub pieszym kierowca samochodu musi liczyć się ze szczegółowym postępowaniem wyjaśniającym, nawet jeśli nie było poważnych następstw zdarzenia.
Zalecane jest posiadanie kamizelek odblaskowych przez prywatnych użytkowników pojazdów i zakładanie ich szczególnie podczas opuszczania samochodów unieruchomionych z powodu awarii lub wypadku na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Zawodowi kierowcy mają obowiązek posiadania i używania kamizelek odblaskowych.Po zatankowaniu paliwa nie należy uruchamiać pojazdu przed dokonaniem opłaty.
Uwaga na autostopowiczów! Zabranie przygodnego pasażera, zarówno obywatela UE, jak i spoza UE, może spowodować poważne konsekwencje dla kierowcy (właściciela) samochodu, a nawet współpasażerów, jeżeli w czasie kontroli w strefie przygranicznej lub innej kontroli okaże się, że osoba ta ma przy sobie niedozwoloną ilość towarów akcyzowych lub środki odurzające. Należy pamiętać, że sam przewóz pasażerów - np. obywateli spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - przebywających nielegalnie w Niemczech jest traktowany jako przestępstwo. W takich przypadkach kierującemu pojazdem i innym pasażerom mogą grozić sankcje w postaci zatrzymania, postępowania karnego i ewentualnego orzeczenia konfiskaty pojazdu.
Prawo niemieckie zawiera precyzyjnie określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich (tzw. Bußgeldkatalog, http://bussgeldkataloge.de). W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i zwykle tylko pogarsza sytuację. Odmowa zapłacenia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę sądową (lub postępowaniem karno-nakazowym), a także - z reguły - z zatrzymaniem posiadanych przez kierowcę pieniędzy na poczet ewentualnej kary i kosztów postępowania.
Niemiecka policja rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazdów. Jeżeli stwierdzi poważne usterki, może zatrzymać dowód rejestracyjny i nałożyć wysoką karę pieniężną (rzędu kilkuset euro), obciążyć kierowcę kosztami odholowania pojazdu do warsztatu i innymi opłatami administracyjnymi, wraz z kosztami pracy służb publicznych przy usuwaniu szkód w środowisku naturalnym, powstałych np. wskutek wycieku płynów z pojazdu. Podobne konsekwencje mogą spotkać kierowcę, który samodzielnie naprawia samochód w miejscu niedozwolonym.
W Niemczech nie ma przepisu prawnego, który bezpośrednio nakazywałby używanie opon zimowych. Jednakże niemieckie przepisy nakazują dostosowanie wyposażenia pojazdu do warunków pogodowych. Oznacza to m.in., że w zimowych warunkach pogodowych należy stosować odpowiednie ogumienie oraz niezamarzający płyn do szyb. Jeżeli policja podczas kontroli drogowej uzna, że ze względu na warunki panujące na drodze letnie opony nie gwarantują bezpieczeństwa ruchu, może ukarać kierowcę mandatem. Kwestię tę analogicznie traktują towarzystwa ubezpieczeniowe podczas likwidacji szkód.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Poza sytuacjami wyjątkowymi w RFN nie ma ograniczeń swobody podróżowania po kraju.BEZPIECZEŃSTWO
Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością pospolitą. W miejscach gromadzenia się wielu osób (stadiony, dworce, lotniska, imprezy masowe, duże sklepy), gdzie mogą działać złodzieje kieszonkowi, należy zachować większą ostrożność. Ofiary przestępstwa powinny zgłosić się na policję lub wezwać ją telefonicznie (tel. 110 lub 112). Należy zadbać o sporządzenie protokołu zdarzenia i poprosić o jego kopię. W razie wypadku lub konieczności uzyskania pomocy lekarskiej należy wezwać pierwszą pomoc medyczną (tel. 112).

 

 


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec
ambasador: Marek Prawda
Niemcy, Berlin, Lassenstr. 19-21, 14193
Tel.: +49 30 22 313 201 Tel.: +49 1637887676 Tel. dyżurny: +49 30223130 Faks: +49 3022313155
berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Berlinie
Dyrektor: Tomasz Dąbrowski
Niemcy, Berlin, Burgstrasse 27, 10178
Tel. dyżurny: +49 30 2475810 Faks: +49 30 24758130
berlin.ip.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Berlinie / Filia w Lipsku
Zastępca Dyrektora: Agnieszka Surwiłło-Hahn
Niemcy, Lipsk, Markt 10, 04109
Tel. dyżurny: +49 341 702 610 Faks: +49 341 211 572 7
leipzig@polnischekultur.de

Instytut Polski w Düsseldorfie
dyrektor: Katarzyna Sokołowska
Niemcy, Düsseldorf, Citadellstrasse 7, 40 213
Tel. dyżurny: +49 0211 866960
info@polnisches-institut.de

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu
Konsul Generalny: Andrzej Osiak
Niemcy, Hamburg, Gründgensstrasse 20, 22309
Tel.: +49 40 611870 Tel. dyżurny: +49 1788000327 Faks: +49 40 6325030
hamburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii
konsul generalny: Jolanta Róża Kozłowska
Niemcy, Kolonia, Lindenallee 7, 50968
Tel.: +49 221 937 300 Tel. dyżurny: +49 177 372 7164 Faks: +49 221 385074
kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium
konsul generalny: Justyna Lewańska
Niemcy, Monachium, Röntgenstr. 5, 81679
Tel.: +49 894186080 Tel. dyżurny: +49 173 37 05 828 Faks: +49 89471318
konsulat.muenchen@botschaft-polen.de

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Niemcy, Berlin, Richard-Strauss-Str. 11, 14193 Berlin-Grunewald
Tel.: +49 30 22 313 0 Tel. dyżurny: +49 30 22 313 201 Faks: +49 30 22 313 212

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

NIEMCY - galerie i zdjęcia z podróży

NIEMCY / Berlin / Berlin / Parlament Reichstag (2)NIEMCY / Bawaria / Rothenburg ob der Tauber / Rothenburg ob der TauberNIEMCY / Saksonia / Pillnitz / pałac w stylu japońskimNIEMCY / Łużyce / Gorlitz / Zgorzelec, Gorlitz, NysaNIEMCY / westfalia / sauerland / - rudzik- NIEMCY / Brandenburgia / Berlin / Pałac Charlottenburg 2NIEMCY / Frankonia / Wurzburg / Wurzburg, spacer na MenemNIEMCY / Bawaria / Monachium  / Monachium, widok na centrumNIEMCY / LUZYCE / GOERLITZ / Konkurs DRZWI ŚWIATANIEMCY / Moritzburg / Pałacyk Myśliwski / Herzlich WillkommenNIEMCY / - / Bawaria / Pałac LinderhoffNIEMCY / Morze Północne / Wyspa Dine / zabawaNIEMCY / Turyngia / Eisenach / Zamek WartburgNIEMCY / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Wolgast / Most Peenebrücke i fragment miastaNIEMCY / Bawaria / Füssen / Neuschwanstein NIEMCY / Saksonia / Drezno / Panorama Zwinger'aNIEMCY / - / Niemcy / Zamek Ludwika BawarskiegoNIEMCY / - / Berlin / Widok na ratusz i kościół św. MikołajaNIEMCY / Hesja / Seligenstadt / SeligenstadtNIEMCY / Saksonia / Gablenz / konkurs

NIEMCY - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
PYTANIE O TANI PRZEJAZD KRAKÓW BERLIN NIEMCY 5296 19-02-19
Poszukuję autora obrazu - Dolomiten NIEMCY 2833 18-05-18
Ceny niemieckich kolei NIEMCY 4524 10-04-18
Mannheim NIEMCY 244 03-04-18
Spacer wśród koron drzew NIEMCY 717 12-04-17
Monachium NIEMCY 1205 30-11-16
Noclegi NIEMCY 894 11-11-16
Wyjazd do Niemiec NIEMCY 676 03-10-16
Gdzie na 3-4 dni w Niemczech NIEMCY 4016 29-09-16
Gdzie założyć konto w banku? NIEMCY 1473 19-08-16
30 sierpnia do Berlina NIEMCY 723 18-07-16
Z Krakowa do Niemiec tanio i wygodnie NIEMCY 2883 30-06-16
Transport do Stuttgart NIEMCY 3650 30-06-16
Bastei-Piękne miejsce nieopodal Drezna NIEMCY 1922 01-06-16
Czy Niemcy mogą być atrakcyjne turystycznie? NIEMCY 2629 02-10-15
Spanie pod chmurką NIEMCY 2772 01-09-15
autostopem po niemczech.... NIEMCY 8707 31-07-15
Nadrenia Północna-Westfalia NIEMCY 2670 31-07-15
Alpy Bawarskie, Ga-Pa z 2 latkiem NIEMCY 2754 10-06-15
Bremen - noclegi i zwiedzanie - co kto poleca? NIEMCY 2780 17-03-15
podróż samochodem - kobieta w cąży NIEMCY 5735 10-03-15
Nordhausen - czy to tramwaj czy to pociąg? NIEMCY 2812 10-03-15
Jarmark Świateczny NIEMCY 6324 10-03-15
LAST Minute z Berlina NIEMCY 5278 10-03-15
Wrocław - Drezno NIEMCY 4808 10-03-15
Hamburg - tani nocleg z dzieckiem NIEMCY 3756 10-03-15
Nocleg w Berlinie NIEMCY 2636 10-12-14
3 dni w Berlinie- co jest warte zobaczenia? NIEMCY 10180 10-12-14
Rugia -kto może polecić fajne miejsce? NIEMCY 2721 10-12-14
Deutsche Tour - niemieckie miasta NIEMCY 2261 10-12-14

NIEMCY - artykuły i relacje z podróży

NORWEGIA / Rogaland / Kjerag / Kjerag
2018-09-06
macciej

kraje: SZWECJA, DANIA, NIEMCY, NORWEGIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 621
liczba komentarzy: 0

Wyprawa do Norwegii 2018 cz.2

Opis wyprawy do Norwegii, nastawionej na zwiedzanie południowo-zachodniej części kraju fiordów i szereg wycieczek górskich. 11-dniowa trasa objazdowa. Góry Jotunheimen - najwyższe pasmo Skandynawii. Norweskie lodowce, fiordy, Hardangervidda, Kjerag i Preikestolen

Czytaj więcej

NORWEGIA / Rogaland / Kjerag / Kjerag
2018-09-05
macciej

kraje: SZWECJA, NIEMCY, DANIA, NORWEGIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 847
liczba komentarzy: 0

Wyprawa do Norwegii 2018 cz.1

Opis wyprawy do Norwegii, nastawionej na zwiedzanie południowo-zachodniej części kraju fiordów i szereg wycieczek górskich. 11-dniowa trasa objazdowa. Góry Jotunheimen - najwyższe pasmo Skandynawii. Norweskie lodowce, fiordy, Hardangervidda, Kjerag i Preikestolen.

Czytaj więcej

AUSTRIA / Osttirol / Sudetendeutsche Hütte / Sudetendeutsche Hütte
2018-05-17
macciej

kraje: NIEMCY, SłOWACJA, AUSTRIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 456
liczba komentarzy: 0

Kilka dni w Alpach Austriackich

Opis kilkudniowego wyjazdu sprzed kilku lat. Celem była szeroko rozumiana turystyka górska w wydaniu letnim.

Czytaj więcej

POLSKA /    /   / Majówka 1
2018-04-02
Globtroter.pl

kraje: POLSKA, WłOCHY, NIEMCY
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 721
liczba komentarzy: 2

Gdzie jechać na majówkę? [4 propozycje]

Majówka to po Wielkanocy kolejna dobra okazja do wypoczynkowego wyjazdu – zarówno w Polskę, jak i za granicę. Zwłaszcza, że w 2018 roku długi majowy weekend znów będzie… wyjątkowo długi. Wystarczy wziąć trzy dni urlopu, by cieszyć ponad tygodniową przerwą od pracy! Jak dobrze wykorzystać ten czas? Gdzie jechać na majówkę w Polsce, a gdzie na majówkę za granicę?

Czytaj więcej

FRANCJA / Bordeaux / okolice Bordeaux / W drodze
2017-11-08
Zuzanna_64

kraje: FRANCJA, NIEMCY, HISZPANIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 568
liczba komentarzy: 4

Autostopem na Zachód

Moja pierwsza wielka podróż autostopem do Hiszpanii, czyli 3 tygodnie prawdziwej przygody i kilkadziesiąt uśmiechów zebranych od wyjątkowych ludzi.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

03-10
Bezpieczeństwo w Maroko

Czy Maroko to bezpieczny kraj? Czy jest się tam czego obawiać? O czym należy pamiętać, mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa w Maroko? Czy w samym Marrakeszu jest bezpiecznie?

03-05
5 powodów dlaczego warto odwiedzić Korsykę

Na początku 2018 roku postanowiliśmy przeprowadzić się na kilka miesięcy na Korsykę, w okolice miasta Ajaccio – stolicy wyspy. Ta francuska wyspa określana jest często jako Ile de Baute czyli Wyspa Piękna i zdecydowanie zasługuje na swoje miano. Szybko też zrozumieliśmy dlaczego! (...)

02-25
Trochę lata w środku zimy...
02-20
Kambodża...
02-15
Jak zostać wydalonym z Turcji prz...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2018 Globtroter.pl