Przewodniki

USA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

Ameryka PółnocnaUSA
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Stolica: Waszyngton
Waluta: dolar (USD)
Język: angielski (nie ma statusu języka urzędowego)
Inne języki: języki mniejszości narodowych, głównie hiszpański
Informacje dotyczące terytoriów zależnych Stanów Zjednoczonych - na końcu tekstu

USA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE.
Obywatele polscy muszą mieć wizę wydaną przez konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Obowiązek wizowy nie dotyczy posiadaczy prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych; ostateczną decyzję podejmuje urzędnik kontroli granicznej (Customs and Border Protection) i zdarza się, że obywatele polscy nie są wpuszczani do Stanów Zjednoczonych mimo ważnej wizy. Najczęstszym powodem nie udzielenia prawa wjazdu jest naruszenie przepisów imigracyjnych podczas poprzednich pobytów lub uznanie, że rzeczywisty cel wjazdu jest sprzeczny z celem deklarowanym podczas ubiegania się o wizę (np. osoba posiadająca wizę turystyczną wjeżdża z zamiarem osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych lub podjęcia pracy). Podanie oficerowi imigracyjnemu informacji sprzecznych z deklarowanymi w formularzu wjazdowym spowodować może podobne konsekwencje.
W związku z licznymi ostatnio przypadkami zatrzymywania obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przy wjeździe na terytorium Stanów Zjednoczonych należy mieć na uwadze, że:
Wiza amerykańska nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie granicznym.
Obywatele polscy, którzy poprzednio przedłużyli pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Amerykańskim Konsulacie Generalnym w Krakowie.
Nawet jeśli poprzednio obywatel Rzeczpospolitej Polskiej wjechał bez problemów do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że będzie wpuszczony ponownie.  W miarę udoskonalania i powiększania baz danych stosowanych podczas kontroli wjazdowej wzrasta prawdopodobieństwo wykrycia przez oficera imigracyjnego wcześniejszego naruszenia przepisów.
Zatajenie przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do dożywotniej odmowy wydania wizy (dotyczy to również wiz imigracyjnych).
Obywatele RP maja prawo domagać się - w przypadku zatrzymania - kontaktu z konsulem oraz godnego traktowania.
Numery telefonów do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na terytorium USA znajdują się w zakładce teleadresowej.
Od 5 stycznia 2004 r. działają nowe przepisy imigracyjne. Na przejściach granicznych został wprowadzony automatyczny odczyt dokumentów (paszportów i wiz), podróżni są fotografowani, pobiera się odciski palców (skanowanie) - dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych. Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane. Procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które przebywając legalnie w Stanach Zjednoczonych weszły w  konflikt z prawem. Ponieważ ośrodków deportacyjnych jest niewiele, osoby oczekujące na deportację często są osadzane w więzieniach.
W sezonie letnim do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają studenci uczestniczący w programach pracy wakacyjnej (np. Work&Travel, Camp America, YMCA). Należy pamiętać, że faktyczne warunki uczestnictwa w takim programie określane są na miejscu, po przyjeździe. Umowy zawierane z pośrednikami w Polsce nie wiążą kontrahentów i pracodawców amerykańskich i nie dają podstawy prawnej do egzekwowania warunków w Stanach Zjednoczonych.
Ważność paszportu powinna o 6 miesięcy przekraczać planowany okres pobytu w Stanach Zjednoczonych. Przy wjeździe nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego, może on jednak być przydatny w razie wątpliwości urzędnika kontroli granicznej. Nie jest również wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy.
Od połowy 2009 roku, władze imigracyjne na lotniskach, bezwzględnie przestrzegają wymogu legitymowania się ważnym paszportem, przy wyjeździe z terytorium Stanów Zjednoczonych.

PRZEPISY CELNE
Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych są obowiązani wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10 tys. USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli kwota przewożona przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, ale również innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Zakazane jest wwożenie na terytorium USA żywności, roślin oraz nasion. Bezwzględnie zabronione jestposiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków (więcej informacji na stronie www.cbp.gov).

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego.
UBEZPIECZENIE
Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego. We wszystkich stanach samochód musi mieć ubezpieczenie OC. Przy wypożyczeniu samochodu zdecydowanie wskazane jest wykupienie dodatkowych polis typu „loss damage waivers” (LDW) oraz „collision damage waivers” (CDW),  znoszących odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wypożyczającego.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Od osób przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych z Polski nie są wymagane szczepienia. Opieka medyczna jest wszędzie dostępna i na wysokim poziomie, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 USD, doba w szpitalu - od 500 do kilku tysięcy USD, nie licząc badań i zabiegów. Terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych stosują te same zasady. Konieczne jest więc posiadanie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, najlepiej z firm znanych i posiadających przedstawicielstwa w USA (np. WARTA Travel).

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Na podstawie międzynarodowego prawa jazdy można prowadzić samochód przez okres ważności wizy. Należy pamiętać o obowiązku równoczesnego posiadania polskiego prawa jazdy wraz z jego tłumaczeniem na język angielski. Naruszenie przepisów drogowych karane jest wysokimi mandatami. W zależności od rodzaju wykroczenia, jak również okoliczności, w jakich zostało ono popełnione, wysokość mandatu może wynosić od 60 USD (np. za nieprawidłowe parkowanie) do kilkuset, lub nawet 1000 dolarów w przypadku wyrzucania śmieci z samochodu). Należy przede wszystkim pamiętać o nie przekraczaniu na autostradach dopuszczalnej prędkości, która różni się w poszczególnych stanach i może wynosić od 55 do 75 mil na godzinę (88-120 km/godz.).
Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących parkowania, stosując się do szczegółowych zaleceń widocznych na znakach ulicznych oraz kolorystyki krawężników (czerwony krawężnik zonacza bezwzględny zakaz prakowania, biały kolor oznacza tzw. loading zone prakwoać można maksymalnie do 5 lub 10 minut). Łamiąc te zasady, należy być przygotowanym na konieczność poniesienia bardzo wysokiej opłaty nie tylko za mandat, ale także za odholowanie samochodu na policyjny parking (tzw. TOW-AWAY). Kierowcy muszą być przygotowani na uiszczenie opłat parkingowych w różnych formach: w przypadku tradycyjnych parkometrów mogą to być czasem wyłącznie 25-centowe monety, w przypadku nowocześniejszych automatów - karty kredytowe lub gotówka.
Należy ściśle stosować się do poleceń policji. W czasie kontroli policyjnej nie wolno wychodzić z samochodu bez polecenia. Wszelkie dyskusje z policją drogową są niewskazane. Należy odpowiadac na zadane pytanie, należy zachować szczególną uwagę na formę i treść wypowiedzi aby nie zostać oskarżonym o słowną napaść na funkcjonariusza, grożenie mu czy sugerowanie wręczenia mu łapówki. 
W Stanach Zjednoczonych część autostrad jest płatna - dotyczy to szczególnie wschodnich stanów. Wysokość opłat jest różna w zależności od stanu. Opłaty często pobierane są również za przejazd przez mosty i tunele. 
Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest traktowane nadzwyczaj surowo i często kierowca zostaje natychmiast aresztowany i odpowiada przed sądem karnym. Zgodnie z prawem amerykańskim zakazane jest nawet przewożenie w samochodzie otwartej butelki zawierającej alkohol.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych. Należy jednak pamiętać, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne, zazwyczaj oznakowane komunikatem „Private Property - No Tresspasing”. Podstawowym środkiem komunikacji w USA jest samochód. Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system autostrad z rozbudowaną infrastrukturą. W zdecydowanie gorszej kondycji jest transport kolejowy i autobusowy, a bilety lotnicze są często dość kosztowne. Turyści zamierzający podróżować po USA muszą liczyć się więc z koniecznością wypożyczenia samochodu.

BEZPIECZEŃSTWO
W związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi w wielu miejscach publicznych nadal obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu kontroli bagażu oraz kontroli osobistej mieszkańców i turystów. Dotyczy to głównie lotnisk (krajowych i międzynarodowych) oraz innych miejsc publicznych, takich jak urzędy, stadiony, hale wystawowe, wejścia do wysokich budynków. Wszystkie linie lotnicze, zarówno krajowe jak i zagraniczne wymagają przybycia na lotnisko od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ograniczenia dotyczące przewożonego bagażu. Większość linii lotniczych zezwala obecnie na posiadanie 1 sztuki bagażu głównego i 1 sztuki bagażu podręcznego. Zaleca się, by przed podróżą zasięgnąć aktualnych informacji u przedstawiciela danych linii. W większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże zagrożenie przestępczością. Dotyczy to zwłaszcza biednych dzielnic, a czasami także centrów miast wyludniających się zwykle wieczorem.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa, jak również wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecane jest wyrobienie takiej karty przed wyjazdem za granicę w jednym z polskich banków. Bardzo trudno wynająć samochód nie mając karty kredytowej. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w szeroko dostępnej sieci bankomatów, choć należy pamiętać o każdorazowych, wysokich opłatach za takie transakcje.
Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. Ten problem można jednak rozwiązać, zabierając ze sobą przejściówkę do kontaktu. Jej kupno jest o wiele trudniejsze już na terenie Stanów. W USA obowiązują inne jednostki miar, takie jak mile, stopy, jardy, cale, funty i galony.
W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nieopakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemników z alkoholem w samochodzie. Spożywanie i zakup alkoholu dozwolone są w większości stanów dla osób powyżej 21 roku życia; sprzedawca może poprosić o okazanie dowodu tożsamości.
W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.
W razie konieczności wezwania pomocy w całych Stanach Zjednoczonych działa bezpłatny numer 911.
Zwyczajowo napiwki w restauracjach są o wiele wyższe niż w Europie. Do rachunku dolicza się 18-20 % jego wysokości. W wypadku grup 6-osobowych lub większych napiwek doliczany jest automatycznie.
Zwyczajowo przyjęte jest także wręczanie napiwku boyom hotelowym za pomoc w noszeniu bagaży, w wysokości 1-2 dolarów.
W miejscach publicznych często oferowana jest usługa „Valet Parking”. Polega ona na przejęciu i zaparkowaniu naszego samochodu przez specjalnie do tego celu wyznaczonych pracowników. Korzystając z tej usługi, zwyczajowo przyjęte jest wręczenie napiwku parkującym również w wysokości 1-2 dolarów.
Warto zwrócić także uwagę na możliwość obniżenia lub nawet zniesienia opłaty parkingowej za pomocą tzw. „ticket validation”. Polega ona na naniesieniu stosownego oznaczenia na bilecie parkinowym (pieczątka, kod laserowy, etc.), które uzyskuje się podczas płatności za daną usługę. Walidacji dokonuje się więc np. podczas kupowania biletów do kina, płacąc za obiad w restauracji, czy też korzystając z obiektów sportowych. Każdorazowo należy pytać o taką możliwość osobę przyjmującą płatność.

Terytoria zależne Stanów Zjednoczonych: 

Amerykańskie Wyspy Dziewicze
SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Na każdej z trzech głównych wysp (St. Thomas, St. John, St. Croix) znajduje się szpital; w mniej skomplikowanych przypadkach pomoc medyczną można uzyskać również w aptece. Z uwagi na tropikalny klimat konieczna jest właściwa ochrona przed słońcem (poparzenia słoneczne i odwodnienie są najczęstszą przyczyną kłopotów zdrowotnych wśród turystów).

PRZYDATNE INFORMACJE:
Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia samochodu na wąskich górskich drogach.
Od czerwca do listopada zdarzają się huragany.
Pozostałe informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych odnoszą się również do Wysp Dziewiczych. 

Guam

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Opieka medyczna jest ograniczona. W ciepłych i wilgotnych miesiącach, zwłaszcza od marca do maja, zdarzają się epidemie gorączki tropikalnej (dengi) wywoływanej przez komary.

BEZPIECZEŃSTWO
Problemem jest drobna przestępczość, należy zatem przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Od czerwca do grudnia na Guam zdarzają się tajfuny, które powodują przerwy w dostawach wody i prądu oraz zakłócenia w ruchu lotniczym. Lotnisko bywa również zamknięte z uwagi na potrzeby znajdujących się tu baz wojskowych.
Guam jest terenem sejsmicznym. W przypadku klęsk żywiołowych lokalne władze udzielają wskazówek, jak należy postępować.

Pozostałe informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych odnoszą się również do Guam.

Samoa Amerykańskie

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Zdarzają się epidemie gorączki tropikalnej (dengi) oraz filariozy. Turyści przyjeżdżający z terenu, na którym występuje epidemia żółtej febry, muszą okazać dokument potwierdzający wcześniejsze zaszczepienie się przeciw tej chorobie.

Pozostałe informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych odnoszą się również do Samoa Amerykańskiego.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki
ambasador: Robert Kupiecki
Stany Zjednoczone (USA), Waszyngton, 2640 16th Street, N.W., 20009
Tel. dyżurny: +1 202 234 3800
waszyngton.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku
I radca - dyrektor IP: Jerzy Onuch
Stany Zjednoczone (USA), Nowy Jork, 350 Fifth Avenue, Suite 4621, 10118
Tel. dyżurny: +1 (212) 239 7300 Faks: +1 (212) 239 7577
jerzy.onuch@instytutpolski.org

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
Konsul Generalny: Zygmunt Matynia
Stany Zjednoczone (USA), Chicago, 1530 N.Lake Shore Drive, 60610
Tel.: +1312 3378166 Tel. dyżurny: +1312 7357772
chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles
konsul generalny: Joanna Kozińska - Frybes
Stany Zjednoczone (USA), Los Angeles, 12400 Wilshire Boulevard Suite 555, CALIFORNIA 90025-1055
Tel.: +1310 4428500 Tel. dyżurny: +1310 6998092 Faks: +1310 4428515
losangeles.polishconsulate@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku
konsul generalny: Ewa Junczyk-Ziomecka
Stany Zjednoczone (USA), Nowy Jork, 233 Madison Ave., 10016
Tel.: +1 646 237 2100 Tel. dyżurny: +1 646 237 2108 Faks: +1 646 237 2105
nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku
Ambasador - st. przedstawiciel (ONZ): Witold Sobków
Stany Zjednoczone (USA), Nowy Jork, 750 Third Avenue, 10017
Tel.: +1 212 744 2506 Faks: +1 212 517 6771
nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
2640 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20009
tel. (0-01202) 234-3800, 363-2189; fax 328-6271
tlx (230) 62075182 ESL UD
http://www.polishworld.com/polemb
e-mail: embpol@dgs.dgsys.com; embpol@telcocom.com


Wydział Konsularny
2224 Wyoming Ave., N.W., Washington, D.C. 20008
tel. (202) 234-3800; fax 328-2152
e-mail: polconsul.dc@ioip.com


Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ
9 East 66th Street, New York, N.Y. 10021
tel. 744-2506 i 509; fax 517-6771
tlx (23) 261201 PMUN UR
e-mail: polun@nywork2.undp.org


Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
233 Madison Ave., New York, N.Y. 10016
tel. (0-01212) 889-8360, 684-6335; fax 779-3062
tlx (23) 6790660 CGY PNY
e-mail: polcg@nywork2.undp.org


Konsulat Generalny RP w Chicago
1530 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60610-1695 USA
tel. (0-01312) 337-8166; fax 337-7841
e-mail: polcon@interaccess.com
http://www.polishconsulatechicago.org


Konsulat Generalny RP w Los Angeles
12400 Wilshire Blvd., Suite 555, Los Angeles,
California 90025, USA
tel. (0-01310) 442-8500; fax 442-8526; tlx 49610354
http://www.pan.net/konsulat
e-mail: consulplla@consulplla.org


Konsulat RP w Bostonie
2 Faneuil Hall, 3-rd Floor, Boston, Massachusetts 02109-1605
tel. (0-01 617) 357-19-80, 727-83-00; fax 617-742-7006
e-mail: marek@shore.net


Konsulat RP w Honolulu
2825 S. King St., 2701 Honolulu, Hawaii 96826, USA
tel. 808 955 45 67; fax 808 942 57 26
e-mail: bozena@aloha.net


Konsulat RP w Houston
2718 St. Annes Drive, Sugar Land TX 77479-2464
tel. 281 565-8900; fax 281 565-6278
e-mail: polconsul@aol.com


Konsulat RP w Miami
144079th Street causzway, Suite 117, Miami, Florida 33141
tel. 305-866-0077; fax 305-865-5150


Konsulat RP w San Juan
2000 Kennedy Ave. suite 411, San Juan, Puerto Rico 00920
tel. (787) 775-9570; fax 775-9530
e-mail: hryni@home.com

USA - galerie i zdjęcia z podróży

USA / Arizona / Grand Canyon NP / Grand CanyonUSA / Nevada/Arizona / Tama Hoovera / Tama HooveraUSA / Arizona / Kanion Antylopy / Antelope - ten sam jeszcze razUSA / Floryda / Dry Tortugas / Park Narodowy Dry TortugasUSA / stan Nowy York / Letchworth State Park / rzeka Genesee w Parku LetchworthUSA / Colorado / Colorado / Skała gdzieś w KoloradoUSA / Utah / Goosenecks State Park / Amerykańskie Gęsie SzyjeUSA / Arizona / Vermilion Cliffs / Na innej planecie - WHITE POCKET 12USA / Pustynia Mojave / Gdzieś po drodze... / Mojave czasami bywa kolorowaUSA / Arizona / Sedona / Red RockUSA / California / Los Angeles / Santa MonicaUSA / Washington / Mount Rainier / ParadiseUSA / California / San Diego / Pałac w parkuUSA / California / Highway 1 / bridge of Highway 1USA / Maui / Mauna Kea / Mauna KeaUSA / California / Joshua Tree NP / Las kaktusowyUSA / Arizona / Monument Valley / USA / NY / NYC / noc w midtownUSA / Utah / USA / Bryce CanyonUSA / Colorado / Ouray / Miasteczko Ouray w Kolorado

USA - forum, opinie, porady i informacje

USA - artykuły i relacje z podróży

USA / --- / --- / Nowy Jork
2020-01-30
GlobAdmin

kraje: USA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 204
liczba komentarzy: 0

Podróż do USA. Czy wiza jest potrzebna?

Jakie korzyści daje Polakom członkostwo naszego kraju w amerykańskim programie bezwizowym? Czy wyrobienie wizy nadal jest konieczne lub przydatne?

Czytaj więcej

USA / --- / --- / Ekskluzywne wakacje - artykuł
2019-12-12
Globtroter.pl

kraje: USA, MYANMAR, AZERBEJDżAN, ALGIERIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 290
liczba komentarzy: 0

Sposób na prawdziwie ekskluzywne wakacje – wycieczki dla koneserów

Urlop i wakacje kojarzą się zwykle z piaszczystymi plażami, lazurowymi wodami, palmami, słońcem, drinkami i ekskluzywnymi hotelami SPA. Jednak coraz więcej jest miłośników podróży, którzy urlopowy czas pragną spędzić w inny, bardziej zaangażowany sposób – chcą nie tylko odpoczywać na plaży, ale zwiedzać i poznawać kultury, stając się jednocześnie ich aktywnym uczestnikiem. Czy to możliwe z biurem podróży?

Czytaj więcej

USA / Floryda / Islamorada / Zachód słońca na Islamorada
2019-04-30
nadrugikoniecswiata

kraje: USA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 402
liczba komentarzy: 0

Niebezpieczne Florida Keys...

Archipelag wysp połączonych krajową drogą US 1, zakończone najbardziej wysuniętym na południe kontynentalnym miastem USA - Key West, stanowi w naszym odczuciu jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Mowa tu o tytułowym Florida Keys. Niebezpieczne z tego powodu, że jak już tu przyjedziesz to pokochasz to miejsce i z dużym prawdopodobieństwem wrócisz tu ponownie. Tak było w naszym przypadku. Dlaczego warto tu przyjechać? Pełna relacja na stronie: http://nadrugikoniecswiata.pl/florida-keys-relacja-z-podrozy/

Czytaj więcej

USA / Floryda / Miami / Miami - art partnerski
2018-11-28
Globtroter.pl

kraje: USA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 6944
liczba komentarzy: 0

Loty do słonecznej Florydy! Sprawdź nowe połączenie LOT-u do Miami

Gotowi na wakacje życia w jednym z najpiękniejszych miast USA? Na śnieżnobiały, gorący piasek, kąpiele w lazurowych wodach Atlantyku i łyk zimnego Mojito pod szumiącymi palmami? Czas na spełnienie marzeń o słonecznym Miami!

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE /    /   / Dubaj
2018-06-22
Globtroter.pl

kraje: TAJLANDIA, USA
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1172
liczba komentarzy: 0

5 gorących kierunków na podróż poślubną

Romantyczne zachody słońca, spacery po plaży, lazurowe morze, kolacje przy blasku księżyca, ciekawe zabytki – to tylko kilka elementów udanej podróży poślubnej. Dokąd warto się wybrać na te najważniejsze wakacje w życiu?

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

10-25
Samochodem po Argentynie cz. II

Relacja z objazdu Argentyny wzdłuż Andów (Ruta 40), wszerz pampy (droga 25) i wzdłuż Atlantyku. Łącznie 5 430 kilometrów. Ponadto zwiedzanie Cordoby i Buenos Aires.

10-15
Nepal – nie tylko himalajskie szczyty

Nepal odwiedziłam w ramach dwumiesięcznej wyprawy po subkontynencie indyjskim. Nie zdobyłam żadnego ośmiotysięcznika – nie z takim bowiem zamiarem tam jechałam – chociaż nie miałam nic przeciwko temu aby na himalajskie szczyty popatrzyć. Jadąc do Nepalu, bardziej jednak aniżeli na wędrowanie po górach nastawiam się na poznanie architektury i sztuki Newarów.

10-12
Tajwan... z zapachem imbiru w tle...
01-10
Samochodem po Argentynie cz. I > ...
07-07
Funikular - kolejka linowa w Kijo...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2018 Globtroter.pl