Przewodniki

BELGIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaBELGIA
Królestwo Belgii
Stolica: Bruksela
Waluta: euro (EUR)
Języki urzędowe: niderlandzki, francuski, niemiecki - w zależności od regionu
Inne języki: angielski

BELGIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Belgii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu otrzymuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. 

 PRZEPISY CELNE
Turystów podróżujących po krajach Unii Europejskiej obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż jest naruszeniem prawa zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie może podlegać też pojazd, którym towary były przewożone. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Belgii nie przekraczają one następujących ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l spirytusu, 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Po przystąpieniu Polski do UE znikła możliwość ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. Uwaga: przy rejestracji nowego pojazdu sprowadzonego do Polski z państwa członkowskiego UE należy zapłacić podatek VAT jeżeli nie upłynął okres 6 miesięcy od daty jego pierwszej rejestracji i posiada przebieg mniejszy niż 6000 km (zwolnienie z podatku VAT nastąpi, gdy zostaną spełnione oba warunki łącznie tj. upłynie co najmniej 6 miesięcy od daty pierwszej rejestracji pojazdu i jego przebieg będzie większy niż 6000 km).  

MELDUNEK
Obywatele polscy w celach turystycznych mogą przebywać na terenie Belgii 3 miesiące (90 dni). Zgodnie z prawem  w przeciągu 10 dni należy zgłosić swój pobyt w urzędzie gminy miejsca zamieszkania (nie dotyczy to osób przebywających w hotelach, pensjonatach, więzieniach, szpitalach, gdzie meldunku dokonuje administracja tych zakładów). Po przekroczeniu tego  terminu należy opuścić terytorium Belgii.  Urzędy gminne z reguły nie wydają żadnego dokumentu potwierdzającego 3 miesięczny pobyt na terenie Belgii
UBEZPIECZENIE SAMOCHODU
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są w Belgii uznawane. Posiadanie zielonej karty nie jest obowiązkowe. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce ma (tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE) obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem internetowym: www.pbuk.com.pl/index2.html. W przypadku posiadania miejsca zameldowania na terenie Belgii istnieje obowiązek przerejestrowania samochodu na tablice belgijskie.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych ani wymogu dodatkowych szczepień. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 30-35 EUR, doba pobytu w szpitalu - ok. 250 EUR. Dodatkowo ponosi się koszty badań i innych usług medycznych. Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ mają - w nagłych wypadkach - prawo do korzystania w ramach tego ubezpieczenia z opieki zdrowotnej w Belgii. Dokumentem, na którego podstawie osoby przybywające w celach turystycznych mogą korzystać w Belgii z opieki medycznej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a w przypadku podjęcia pracy - odpowiedni formularz serii E. Szczegółowe informacje: www.nfz.gov.pl.
Zwrot kosztów leczenia. Zgodnie z prawem belgijskim pacjent musi najpierw pokryć w całości koszty świadczeń medycznych, a następnie ubiegać się o ich zwrot w miejscowej, belgijskiej kasie chorych, przy czym kasa zwraca tylko część kosztów, pomniejszonych o tzw. udział własny pacjenta. Pacjent sam opłaca także koszty transportu sanitarnego na terenie Belgii, jak również z Belgii do Polski. Jedynym wyjątkiem jest wezwanie karetki do wypadku przy pracy.
Leczenie szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można bezpośrednio zgłosić się do szpitala, przedstawiając EKUZ. W przypadku leczenia szpitalnego belgijska kasa chorych przejmuje większość kosztów, a opłaty, które musi ponieść pacjent, dotyczą ryczałtu za przyjęcie do szpitala, opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz dziennej opłaty za leki stosowane przy hospitalizacji. Składając wniosek do belgijskiej kasy chorych o zwrot kosztów leczenia, należy dołączyć do wniosku oryginał wydanego przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej w Belgii oraz oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp. O zwrot kosztów świadczeń medycznych (pomniejszony o udział własny pacjenta) można wystąpić także po powrocie do Polski do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Także w tym przypadku należy przedstawić oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp. Dodatkowe informacje na temat ubezpieczeń uprawniających do korzystania z pomocy medycznej w Belgii można uzyskać:

na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl;
w belgijskich biurach regionalnych pomocniczej kasy chorych (Casse auxiliare d’assurance maladie-invalidité/Hulpas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering);
w biurach lokalnych belgijskich kas chorych (mutualité/ ziekenfonds);
w belgijskiej instytucji łącznikowej: Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)/Rijksinstitut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), 211 Avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles, tel. (00 322) 739 7111, faks (00 322) 739 7291, e-mail: bib@inami.be.  

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W Belgii obowiązują górne limity prędkości: na autostradach - 120 km/godz., na drogach szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kierunku) - 90 km/godz., na innych drogach na obszarze nie zabudowanym - 70 km/godz., na obszarze zabudowanym - 50 km/godz. Obowiązuje tu generalna zasada pierwszeństwa pojazdów nadjeżdżających z prawej strony. Wyjątki od tej zasady są sygnalizowane odpowiednimi znakami drogowymi. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. Kary za przekroczenie prędkości wynoszą od ok. 140 do 400 EUR. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 40 km/godz. (30 km/godz. na obszarze zabudowanym) może być też powodem zatrzymania prawa jazdy. Szczególnie dokładnie sprawdzane są dokumenty samochodów ciężarowych i ich kierowców, a niedopełnienie jakichkolwiek formalności (zwłaszcza przekroczenie limitów czasu jazdy, usterki bądź nieprawidłowości w tachografach, brak winietek opłaty drogowej) karane jest bardzo wysokimi mandatami, sięgającymi niekiedy kilku tysięcy euro. Mandaty trzeba płacić niezwłocznie gotówką, pod rygorem unieruchomienia pojazdu aż do czasu wniesienia opłaty, co może narazić podróżującego na dodatkowe koszty przymusowego parkowania pojazdu na parkingu policyjnym. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Uwaga: Polskie prawa jazdy starego typu utraciły ważność 30 czerwca 2006 r. Nie można mieć praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden kraj członkowski UE.  

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma żadnych ograniczeń. Belgia ma dobrze rozwinięty system dróg i bezpłatnych, oświetlonych autostrad oraz gęstą sieć tanich połączeń kolejowych.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością w Belgii stale wzrasta. Plagą są kradzieże kieszonkowe lub bagaży podręcznych, a także włamania do samochodów i kradzieże pozostawianych tam rzeczy. Dotyczy to głównie dużych miast, zwłaszcza Brukseli i Antwerpii. W związku ze wzrastającym zagrożeniem terrorystycznym na świecie należy liczyć się z możliwością wystąpienia zamachów, zwłaszcza w Brukseli, która jest siedzibą wielu instytucji międzynarodowych, w tym NATO i UE.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii
Ambasador: Artur Harazim
Belgia, Bruksela, Rue Stevin 139, 1000
Tel.: +32 27777200 Tel. dyżurny: +32 27390101 Faks: +32 2 73 618 81
bruksela.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Brukseli
I radca - dyrektor IP: Beata Podgórska
Belgia, Bruksela, Place Flagey 18, 1050 Bruxelles
Tel. dyżurny: +32 2 554 06 90 Faks: +32 2 644 06 89
contact@culturepolonaise.eu

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli
ambasador - stały przedstawiciel (NATO): Jacek Najder
Belgia, Bruksela, Bld Leopolda III, 1110
Tel.: +32 2 707 13 88 Tel.: + 32 2 707 11 17 Tel. dyżurny: +32 2 707 14 92 Faks: +32 2 707 13 89
bruksela.nato.sekretariat@msz.gov.pl

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
ambasador - st. przedstawiciel (UE): Jan Tombiński
Belgia, Bruksela, Rue Stevin 139, 1000
Tel. dyżurny: +32 2 7804 200 Faks: +32 2 7804 297
bebrustpe@msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli

Belgia, Bruksela, Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles

Tel.: +32 2 73 90 101 Tel. dyżurny: +32 2 73 90 100 Faks: +32 2 73 64 459 Faks: +32 2 73 60 464

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles
tel. (0-0322 739-01-01 lub 00
fax. (0-0322) 736-18-81
e-mail: polambbxl@skynet.be
www: www.polembassy.be

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Kwaterze Głównej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Bld Leopold III, 1110 Brussels
tel. (0-0322) 707 13 88, 707 11 17
fax. 322 707 13 89
www: www.nato.int/poland

Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli
282-284 Avenue de Tervuren , B-1150 BRUXELLES
tel. (0-0322) 77-77-200, 77-77-203
fax. (0-0322) 77-77-297, 77-77-298
e-mail: mail@polrepeu.be
www.polrepeu.be

Konsulat Generalny RP
Rue des Francs 28
1040 Bruxelles
Belgique
tel. centrala (czynna całą dobę): 0032 273 90 100 lub 101
tel. sekretariat KG (codziennie od 8.30 do 16.30): 00-322-7390121
fax. 00-322-7364459 lub 7360464
e-mail: info@konsulat.be
www.konsulat.be

Konsulat RP w La Louvière
(urząd kierowany przez konsula honorowego)
Konsul Honorowy: Philippe Godfroid (j. francuski, j angielski)
13, rue Boucquéau, 7100 La Louviére
tel. +32 6 422.23.49
fax +32 6 428.23.82

Konsulat RP w Antwerpii
(urząd kierowany przez konsula honorowego)
Konsul Honorowy: Eddy van der Pluym (j.niderlandzki, j.francuski, j.angielski, j.niemiecki)
tel. +32 3 350 06 20
fax. + 32 3 350 06 09
evp@pluma.be

Konsulat RP w Gandawie
(urząd kierowany przez konsula honorowego)
Konsul Honorowy: Jean-Marie A.F. De Baerdemaeker(j.niderlandzki, j.francuski, j.angielski, j.niemiecki, j.polski)
jmdb@pandora.be
tel.+ 32 2 582 06 73

BELGIA - galerie i zdjęcia z podróży

BELGIA / Flandria / Brugia / Kra na kanale w BrugiiBELGIA / Flandria / Brugia / Kanałw Brugii zimąBELGIA / Polnocna Belgia / centrum miasta / BrugiaBELGIA / Polnocna Belgia / centrum miasta / BrugiaBELGIA / Flandria / Brugia / BruggeBELGIA / - / Bruksela / UE pogrążona w ciemnościach ;)BELGIA / - / centrum miasta / AntwerpiaBELGIA / Brugge / Brugge / lalkarzBELGIA / - / Antwerpia / Antwerpia nocą-Kościół NMP IIBELGIA / - / Bruksela / Najgłębszy basen na świecieBELGIA / Polnocna Belgia / centrum miasta / BrugiaBELGIA / - / Bruksela / Co to za obiekt?BELGIA / - / Bruksela / Widok z oknaBELGIA / - / Bruksela / Nurkowanie w Nemo33BELGIA / Polnocna Belgia / centrum miasta / BrugiaBELGIA / Polnocna Belgia / centrum miasta / BrugiaBELGIA / Polnocna Belgia / centrum miasta / BrugiaBELGIA / - / Antwerpia / Gmach główny-stacja kolejowaBELGIA / Polnocna Belgia / centrum miasta / BrugiaBELGIA / - / Antwerpia / Antwerpia nocą-Kościół NMP

BELGIA - forum, opinie, porady i informacje

BELGIA - artykuły i relacje z podróży

BELGIA / antwerpia / antwerpia / antwerpia
2021-03-18
Stanislaw_Heba

kraje: BELGIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1965
liczba komentarzy: 0

TOP 10 Belgii

Mój roczny projekt w belgijskiej firmie był okazją do poznania kraju. Miałem dwa cele: zwiedzić Brukselę i okolicę oraz poznać jak najwięcej ludzi. Korzystałem więc z popularnego portalu Airbnb, zmieniając co tydzień lokum. Mieszkałem w willowych dzielnicach albo wynajmowałem pokoje w zwykłych mieszkaniach. Dzięki temu poznałem mieszkańców oraz zobaczyłem jak mieszkają. Nie chciałem pisać długiego tekstu więc wybrałem moje TOP 10 Belgii.

Czytaj więcej

BELGIA / - / Bruksela / Bruksela-Muzeum Dalekiego Wschodu
2018-03-11
Andy10

kraje: BELGIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 5615
liczba komentarzy: 0

Bruksela-Muzeum Dalekiego Wschodu

W Muzeum Dalekiego Wschodu znajduje się unikatowa w skali światowej kolekcja orientalnych rycin i chińskich wyrobów z porcelany, bilet kosztuje tylko 4 euro, szkoda, ze Muzeum było zamknięte, może przy następnej mojej wizycie w Brukseli uda mi się go zwiedzić oraz zobaczyć swietny ogrod japoński.

Czytaj więcej

POLSKA / mazowieckie / Warszawa / Eurotrip 2014
2014-01-10
Projekt Optibus

kraje: CZECHY, AUSTRIA, SłOWENIA, CHORWACJA, WłOCHY, FRANCJA, MONAKO, SZWAJCARIA, LUKSEMBURG, BELGIA, HOLANDIA, NIEMCY
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 3702
liczba komentarzy: 1

Projekt Optibus Eurotrip 2014

Przedstawiamy kolejny patronat medialny Globtrotera - projekt Optibus. Jego uczestnicy zamierzają odwiedzić 12 państw, w tym ponad 34 miasta Europy, a trasa zajmie ponad 6000 km.

Czytaj więcej

POLSKA / Podbeskidzie / Kozy kamieniołom / Tripowóz
2013-04-15
Tripowóz

kraje: CZECHY, NIEMCY, HOLANDIA, BELGIA, FRANCJA, HISZPANIA, MONAKO, WłOCHY, SłOWENIA, WĘGRY, SłOWACJA, POLSKA
zawartość: droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 5211
liczba komentarzy: 0

Tripowóz jedzie na Zachód!

Wyprawa "Tripowóz jedzie na Zachód" to podróż grupy przyjaciół z Bielska-Białej po Europie w barwnym VW Transporterze T3. W artykule dowiesz się, jak zaczął się projekt Tripowóz i jak będzie wyglądała nasza wyprawa.

Czytaj więcej


kraje: CHORWACJA, CHINY, BELGIA, ANGLIA, EGIPT, INDIE, IZRAEL
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 3466
liczba komentarzy: 0

Z BIUREM CZY BEZ BIURA- podróże bliskie i dalekie. Cz. 4

Podróż z biurem… No tak, to drogo, to w tłumie turystów, to w towarzystwie obcych ludzi, z których każdy jest inny, to według utartych szlaków, w szalonym tempie, z pilotami o różnych kompetencjach i umiejętnościach (o chęciach nie wspomnę!)

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Witam milosnikow Belgii. :) Zawarte tu informacje i zamieszczone zdjecia sa bardzo ciekawe, pozdrawiam, lubie ten kraj...

2013-03-31 21:03:49 drelan

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl