Przewodniki

IZRAEL - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaIZRAEL
IZRAEL
I OBSZAR PODLEGŁY PALESTYŃSKIEJ WŁADZY NARODOWEJ
(ZACHODNI BRZEG I STREFA GAZY)
Stolica: Jerozolima.
Waluta: nowy szekel (NIS), 1 NIS = 100 agorot;
1 USD = 3,67 NIS (kurs średni z dnia 08.11.2011)
Języki urzędowe: hebrajski, arabski
Inne języki: angielski, rosyjski

IZRAEL


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

Władze izraelskie ustanowiły jednostronnie stolicę Państwa Izrael w Jerozolimie. Tu mieszczą się niemal wszystkie instytucje centralne. Społeczność międzynarodowa nie uznaje jednak tej decyzji: placówki dyplomatyczne i konsularne większości państw mieszczą się w Tel Awiwie, do którego przyłączono miasto Jaffa, tworząc jednolity administracyjnie zespół miejski: Tel Awiw-Jaffa , który wraz z sąsiednimi miastami stanowi tzw. Wielki Tel Awiw - największą aglomerację Izraela, liczącą ponad 2 mln mieszkańców.
Palestyńska Władza Narodowa kontroluje w ograniczonym zakresie niektóre rejony Zachodniego Brzegu. Dotyczy to w zasadzie palestyńskich ośrodków miejskich (Hebron, Betlejem, Ramallah, Nablus, Tulkarem, Dżenin, Jerycho) oraz ich najbliższego sąsiedztwa. Z uwagi na sytuację polityczną należy liczyć się z ograniczonym dostępem do tych obszarów lub w ogóle z brakiem możliwości poruszania się pomiędzy tymi terenami a Izraelem. Liczba odprawianych osób przez dotychczasowe przejścia graniczne między Gazą i Izraelem oraz Egiptem jest ograniczona i uzależniona od bieżącej sytuacji, panującej w rejonie przygranicznym.
Obszar Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy jest w zakresie kompetencji Biura Przedstawiciela RP akredytowanego przy Palestyńskiej Władzy Narodowej z siedzibą w Ramallah. W obszarze spraw konsularnych terytoria palestyńskie pozostają w gestii Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Tel Awiwie, który współdziała m.in. przy realizacji zadań z zakresu opieki konsularnej z Biurem Przedstawiciela RP w Ramallah.

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Zgodnie z polsko-izraelską umową o ruchu bezwizowym obywatele polscy legitymujący się paszportem ważnym co najmniej 6 miesięcy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Izraela bez wizy do 90 dni. Należy zwracać uwagę na stemple umieszczane w paszporcie przez służby graniczne Izraela. Zdarza się bowiem, że funkcjonariusze straży granicznej arbitralnie ograniczają czas pobytu polskich turystów, wpisując na stemplach zgodę na krótszy pobyt, np. do 1 miesiąca. Na przejściu granicznym w Ejlacie ograniczanie poby¬tu do 1 miesiąca jest regułą. Podróżni nie są zwykle informowani o takiej decyzji i jej przyczynach. Przekroczenie dozwolonego okresu pobytu, określonego w stemplu zamieszczonym w pasz¬porcie podróżnego przez izraelskie służby graniczne, może być uznane za pobyt nielegalny i spowodować odmowę wjazdu przy kolejnych wizytach. Naruszenie izraelskich przepisów imigra¬cyjnych może spowodować wydanie przez władze izraelskie decyzji o wydaleniu cudzoziemca. Osoba, która dopuściła się przekro¬czenia przepisów dotyczących pobytu cudzoziemców w Izraelu, musi opuścić to państwo w trybie natychmiastowym.
Ruch bezwizowy nie dotyczy przyjazdów w celu innym niż turystyczny, np. w celu podjęcia pracy lub innej działalności, ani też pobytu stałego. W przypadku zamiaru pobytu o innym cha¬rakterze konieczne jest uzyskanie przed przyjazdem do Izraela odpowiedniej wizy w izraelskim przedstawicielstwie konsu¬lar¬nym w kraju stałego zamieszkiwania. Przy wjeździe do i wyjeździe z Izraela miejscowe służby graniczne przeprowadzają rozmowy na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu podróżnego. Należy się liczyć ze stosunkowo dociekli¬wymi pytaniami. Władze graniczne mogą odmówić prawa wjazdu do Izraela osobom, co do których może powstać po¬dejrzenie, że faktyczny cel ich przyjazdu jest inny niż dekla¬rowany, jak również osobom, które przebywały poprzednio w Izraelu bez ważnej wizy pobytowej. Odmawia się też prawa wjazdu osobom, których krewni przebywają w Izraelu niele¬galnie. Osoby, które wcześniej naruszyły izraelskie przepisy imigracyjne, a które ubiegają się o prawo wjazdu ze względów np. humanitarnych, związanych z toczącą się sprawą sądową itp., winny przed przyjazdem uzyskać wizę w izraelskiej placówce konsularnej. Dodatkowym warunkiem, od którego może być uza¬leż¬niona decyzja o zgodzie na wjazd do Izraela, jest udokumen¬towanie posiadania równowartości 100 USD na każdy dzień pobytu. Decyzje izraelskich władz granicznych są podejmowane nieodwołalne. Osoba, której odmówiono wjazdu do Izraela, jest odsyłana do kraju, z którego przybyła, tymi samymi liniami lotniczymi. Zdarza się, że z przyczyn organizacyjnych nie jest możliwy powrót do kraju w dniu przylotu, w związku z czym osoby takie są przez izraelskie władze imigracyjne umieszczane w centrum deportacyjnym na lotnisku na czas niezbędny do zorganizowania ich powrotu do kraju. Osoby oczekujące na deportację mają prawo do kontaktu telefonicznego z placówką dyplomatyczno-konsularną.
Obywatele polscy zarejestrowani jako mieszkańcy obszarów pod¬ległych Palestyńskiej Władzy Narodowej w przypadku plano¬wania podróży zagranicznych powinni liczyć się z koniecznością odbycia podróży przez Amman (mieszkańcy Zachodniego Brzegu) lub przez Kair (osoby zamieszkałe w Strefie Gazy). Wynika to ze stosowanej przez władze izraelskie praktyki zakazu wjazdu lub wyjazdu z Izraela przez lotnisko Ben Gurion w Tel Awiwie wobec osób mających prawo stałego pobytu na tery¬torium podległym Palestyńskiej Władzy Narodowej, nawet jeśli mają one obywatelstwo i dokument podróży (paszport) innego kraju. Na wyjątki od tej zasady można liczyć jedynie w przy¬pad¬kach natury humanitarnej. Ostateczne decyzje w takich spra¬wach podejmują w trybie indywidualnym izraelskie władze wojskowe (COGAT). Decyzje pozytywne należą jednak do rzadkości.
Ruch osobowy pomiędzy terytorium Izraela a obszarami bę¬dącymi w kompetencji Palestyńskiej Władzy Narodowej bywa czasami całkowicie wstrzymany przez izraelskie władze wojskowe na krótszy lub dłuższy okres. Osobom zamierzającym udać się do miejsc będących pod administracją palestyńską zaleca się uprzedni kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Tel Awiwie w celu upewnienia się, czy podróż na te tereny będzie w danym czasie możliwa. Należy też liczyć się z innymi utrudnieniami w podróżowaniu, np. ze szczegółowymi kontro¬lami przeprowadzanymi przez izraelskie posterunki wojskowe na drogach dojazdowych do terytoriów palestyńskich. Obecnie większość terytoriów palestyńskich została oddzielona od Izraela murem, w którym wyznaczono przejścia dla ruchu osobowego, ściśle kontrolowane przez wojskowe władze izraelskie. Jeszcze większym ograniczeniom podlega ruch osobo¬wy do Strefy Gazy. Na wjazd i wyjazd ze Strefy Gazy wyma¬gane jest specjalne zezwolenie izraelskich władz wojskowych. W praktyce od połowy 2007 r. zezwolenia takie nie są wydawane, poza przypadkami wyjazdów do Strefy Gazy w związku z realizacją programów pomocy humanitarnej.Planując podróże do krajów sąsiadujących z Izraelem, należy wziąć pod uwagę, że nie istnieje ruch osobowy między Izraelem a Libanem i Syrią. Ponadto osoby, które mają w paszportach stemple izraelskich służb granicznych potwierdzające ich pobyt w Izraelu, nie mogą wjechać do tych państw, nawet jeśli chcą się tam udać z terytorium innego kraju. Spośród państw sąsiadujących - gra¬niczny ruch lądowy utrzymywany jest wyłącznie z Egiptem i Jordanią (tylko w określonych godzinach, które ulegają zmianie). W praktyce jedynym lądowym przejściem granicznym między Izraelem a Egiptem jest przejście Ejlat-Taba, natomiast między Izraelem a Jordanią czynne są dwa przejścia graniczne: na północy Nehar ha-Yarden, w pobliżu izraelskiej miejscowości Beit She’an - mostem zwanym Sheikh Hussein (od strony jor-dańskiej), oraz na południu przejście graniczne Arava, położone w sąsiedztwie izraelskiego miasta Ejlat oraz jordańskiego miasta portowego Akaba. Pozostałe wykazywane na niektórych mapach lub w przewodnikach turystycznych przejścia graniczne albo są nieczynne, albo też nie służą do obsługi ruchu turystycznego.
Przy wyjeździe z Izraela drogą lądową (do Jordanii lub Egiptu) lub drogą morską, pobierana jest graniczna opłata wyjazdowa w wysokości ok. 20 USD od osoby. Przy wyjeździe drogą lotniczą opłata ta jest wliczona w cenę biletu.

PRZEPISY CELNE
Do Izraela turysta może wwieźć w gotówce środki finansowe w dowolnej walucie. Wartość dopuszczalnej do wwozu i wywozu kwoty w gotówce nie może przekroczyć 80 tys. NIS (obecnie ok. 21 tys. USD). Wwóz i wywóz większych kwot wymaga zezwolenia. Restrykcyjne przepisy fitosanitarne nie pozwalają wwozić żywności, roślin i chemikaliów. Ograniczeniom podlega również wwóz zwierząt. Wwóz i wywóz zwierząt domowych (np. psów, kotów) podlega przepisom międzynarodowym. Ponadto zakazuje się wwozu stylizowanych monet, matryc do ich produkcji oraz urządzeń i automatów do gier hazardowych. Ograniczeniami objęty jest również wwóz napojów alkoholowych (o zawartości alkoholu poniżej 40% - do 2 l, powyżej 40% - 1 l), papierosów (400 szt.) i perfum (250 ml). Zakazany jest wwóz narkotyków.

MELDUNEK, DOKUMENTY
Nie ma obowiązku meldunkowego. Z uwagi na zdarzające się uliczne kontrole izraelskich służb imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie dokumenty podróży (paszporty). Ze względu na zdarzające się kradzieże dokumentów zaleca się noszenie przy sobie kserokopii paszportu potwierdzonej przez polski urząd konsularny lub administrację hotelu. Osoba nie mająca przy sobie dokumentu potwierdzającego legalność jej pobytu w Izraelu może zostać przez miejscowe służby zatrzymana do wyjaśnienia jej statusu w tym kraju. Osoby przebywające w Izraelu nielegalnie (dłużej niż okres, na który władze izraelskie wydały zgodę) mogą być zatrzymane, osadzone w areszcie deportacyjnym, a następnie wydalone z Izraela w trybie policyjnym.UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane w Izraelu. Ze względu na bardzo wysokie koszty usług medycznych warto wykupić w Polsce stosowne ubezpieczenia. Zalecane jest, aby polska polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia za granicą opiewała na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. Euro. Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe. Osoby wjeżdżające do Izraela pojazdami mechanicznymi powinny mieć międzynarodową polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (tzw. zielona karta).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Należy przestrzegać elementarnych zasad higieny. Choć woda z wodociągów miejskich jest zdatna do picia bez przegotowania, zalecane jest używanie wody butelkowanej. Istnieje powszechny dostęp do opieki medycznej. Usługi medyczne są na wysokim poziomie. Cena wizyty lekarskiej to ok. 200 USD, wizyty u specjalisty - od 300 USD. Doba pobytu w szpitalu kosztuje ok. 1000 USD, w zależności od świadczonych usług medycznych.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Izrael honoruje prawo jazdy wydane przez władze polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy przez okres 90 dni od wjazdu. Przy dłuższym (uzasadnionym) pobycie należy uzyskać dokument izraelski. Procedura wymaga tłumaczenia krajowego prawa jazdy na język hebrajski, wniesienia opłat i zdania egzaminu praktycznego. Wydawane są dwa rodzaje prawa jazdy: na samochody z automatyczną skrzynią biegów oraz na samochody z ręczną skrzynią biegów. Aby wynająć samochód lub motocykl, niezbędne jest prawo jazdy oraz (w większości firm wynajmujących samochody) karta kredytowa znanej sieci. Zazwyczaj firmy miejscowe oferują samochody z automatyczną skrzynią biegów. Wypożyczonym w Izraelu samochodem można poruszać się tylko po terytorium tego państwa. Wypożyczalnie nie zezwalają na wjazd ich samochodami na terytorium Zachodniego Brzegu oraz Strefy Gazy, pozostających w kompetencji Palestyńskiej Władzy Narodowej.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Na terenach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej może dochodzić do starć zbrojnych, demonstracji i zamieszek. Strefa Gazy pozostaje zamknięta dla ruchu turystycznego. Główne palestyńskie ośrodki miejskie na Zachodnim Brzegu (m.in. Hebron, Nablus, Dżenin) bywają okresowo niedostępne dla turystów, a stale stanowią terytorium, na którym przebywanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Turyści planujący odwiedzić tereny podległe Palestyńskiej Władzy Narodowej winni wziąć pod uwagę ryzyko z tym związane; wyjazd może przy tym nie być możliwy w zaplanowanym przez turystę terminie. Okresowo zagrożenie bezpieczeństwa może występować także we wschodniej części Jerozolimy i w niektórych miastach Izraela (np. Nazaret). Zdarzały się przypadki ostrzelania i obrzucania kamieniami samochodów. Na Wzgórzach Golan nie należy schodzić z dróg i wytyczonych szlaków z uwagi na miny. Szczególną ostrożność trzeba zachować na drogach i podczas wycieczek pieszych w okresie gwałtownych opadów (grudzień-marzec), kiedy to zdarza się, że rwące potoki niszczą drogi lub uniemożliwiają przejazd. Odnosi się to również do dróg położonych nad Morzem Martwym, które mogą być okresowo zamykane z uwagi na zagrożenie powodzią lub lawinami błotno-kamiennymi.

BEZPIECZEŃSTWO
Napięta sytuacja polityczna wiąże się z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi, co dotyczy praktycznie całego terytorium Izraela. Trzeba bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin, muzeów oraz urzędów administracji rządowej) oraz być przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela. Z tego względu na lotnisku należy być co najmniej 3 godziny przed planowanym wylotem.

Zagrożenie przestępczością kryminalną nie jest wysokie. Z uwagi na zdarzające się kradzieże kieszonkowe, szczególną ostrożność należy zachować w miejscach zatłoczonych i często odwiedzanych przez turystów (na plażach, bazarach, w środkach komunikacji). Kradzieże dokonywane są również przez wyrwanie toreb lub teczek. Z tych względów zaleca się turystom pozostawianie paszportów w depozycie hotelowym lub u przewodnika i noszenie przy sobie jedynie kserokopii paszportu.

RELIGIA, OBYCZAJE
Izrael jest krajem wielu religii, choć dominuje judaizm. Normy zwyczajowe nakazują respektowanie odmiennych rytuałów i sposobów zachowania. Nie należy manifestować swojej odmienności, szczególnie w czasie świąt religijnych. Turyści zwiedzający miejsca zamieszkiwane przez ortodoksyjnych wyznawców judaizmu powinni być odpowiednio ubrani (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy). Nie jest wskazane poruszanie się samochodem w tych rejonach w czasie szabasu i świąt żydowskich. Nie należy również odwiedzać miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to uczestnicy uroczystości religijnych, ani też fotografować tych osób bez ich zgody. Podobne zasady dotyczą zachowania w miejscach kultu innych religii - w meczetach i kościołach.

PRZYDATNE INFORMACJE:
W okresie szabatu, tj. od piątku wieczór do soboty wieczór, komunikacja w Izraelu jest ograniczona, a niektóre ulice są zamykane. W tym czasie nie działają również instytucje, a większość sklepów i lokali gastronomicznych jest zamknięta. W święto Jom Kippur (które jest świętem ruchomym, zgodnie z kalendarzem żydowskim) w całym Izraelu ruch samochodowy i motocyklowy ustaje na wszystkich drogach, na obszarze zabudowanym oraz poza nim. Kierowcy próbujący poruszać się wówczas samochodem muszą się liczyć z mandatem lub nieprzychylną reakcją mieszkańców. Ze względu na zagrożenie atakami terrorystycznymi należy w miarę możności ograniczać poruszanie się środkami komunikacji publicznej.
W okresie ramadanu w Strefie Gazy i w miastach palestyńskich na Zachodnim Brzegu, w których większość stanowi ludność muzułmańska (oprócz Betlejem), a także w arabskiej dzielnicy Starego Miasta w Jerozolimie należy od wschodu do zachodu słońca unikać publicznego spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Izrael
Ambasador: Jacek Chodorowicz
Izrael, Tel Awiw, Soutine 16, 64684
Tel. dyżurny: +97 237253111 Faks: +97 235237806
telaviv.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Tel Awiwie
dyrektor IP: Joanna Stachyra
Izrael, Tel Awiw, Weizmann 4, 64239
Tel.: +97236962053 Tel.: +97236962059 Faks: +97236962064
secretary@polishinstitute.org.il

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

IZRAEL - galerie i zdjęcia z podróży

IZRAEL / Hajfa / Hajfa / Bahaim gardenIZRAEL / Autonomia Palestyńska / Betlejem / Miasteczko BetlejemIZRAEL / brak /  Jerozolima / obrażalskiIZRAEL / Izrael / Pustynia Judzka / Pustynia JudzkaIZRAEL / Izrael / Pustynia Judzka / Pustynia JudzkaIZRAEL / brak / Jerozolima / ulica... Casanovy?IZRAEL / Jerozolima / Góra Oliwna / ModlitwaIZRAEL / Bet - She'an / Bet - She'an / Fajne miejsce do pływaniaIZRAEL / Bliski Wschód / Jerozolima / Spojrzenie na JerozolimęIZRAEL / Jerozolima / W mieście / Ściana płaczu strona męskaIZRAEL / - / Jerozolima / Bazylika Narodów (Agonii)IZRAEL / Yardenit / Yardenit / JordanIZRAEL / - / Jezioro Genezaret / GenezaretIZRAEL / Okolice Jerozolimy / Uliczka / KhakiIZRAEL / Autonomia Palestyńska / Bazylika Narodzenia Pańskiego / Betlejemska gwiazda w miejscu Narodzenia.IZRAEL / - / Jerozolima / Meczet SkałyIZRAEL / Jerozolima / niedaleko Ściany Płaczu zw.Murem Zachodnim / czas modlitwy- 2IZRAEL / Plac Świątynny / Jerozolima / Meczet SkałyIZRAEL / Betlejem / Betlejem / mur Palestyny IZRAEL / Izrael / Pustynia Judzka / Pustynia Judzka

IZRAEL - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
informacje IZRAEL 579 05-08-23
Karta Rav Kav IZRAEL 749 26-05-23
Izrael Lipiec 2021 IZRAEL 376 18-05-21
Izrael-jaka sytuacja w tym momencie? IZRAEL 4614 25-01-20
Izrael Palestyna Jordania IZRAEL 3038 30-12-19
Trzej królowie, wielki powrót! IZRAEL 2885 17-11-19
Dołącze do IZRAEL 2401 01-11-19
Czy Izrael to obecnie bezpieczny kraj IZRAEL 2056 26-08-19
Sprzedam szekle izraelskie IZRAEL 1474 01-07-19
Ważny paszport lekko poniżej 60 dni IZRAEL 1431 05-03-19
Praca licencjacka dotycząca Izraela i Palestyny IZRAEL 1398 21-02-19
Kontrole i odprawy podczas kolejnych pobytów w Izraelu. IZRAEL 1879 29-01-19
Izrael - foto-praktyczna relacja IZRAEL 1710 22-01-19
Jerozolima - pomoc IZRAEL 1858 11-01-19
Ejlat, Czerwony Kanion, góry - 21-25.01.2019 Ktoś chętny dołączyć? Lecę sam. IZRAEL 1557 17-12-18
pytanie IZRAEL 1985 29-11-18
Eljat IZRAEL 2000 04-10-18
opłaty wyjazdowe z Izraela IZRAEL 1822 13-09-18
Karta ISIC IZRAEL 1910 22-07-18
Ile pieniędzy na 10 dni? IZRAEL 8735 01-07-18
wynajem auta w ejlat w sobote IZRAEL 5399 22-06-18
Szabat - z lotniska do miasta IZRAEL 1854 11-06-18
Izrael w towarzystwie IZRAEL 1566 01-06-18
chętni na Izrael:)) IZRAEL 1812 09-05-18
Pytanie IZRAEL 1804 12-03-18
IZRAEL I PALESTYNA, BEZPIECZENSTWO I WSKAZÓWKI IZRAEL 2979 18-02-18
Auto w sobotę Tel Awiw IZRAEL 1881 15-02-18
Paszport IZRAEL 1975 01-02-18
żywność IZRAEL 8029 29-01-18
Czy bezpiecznie IZRAEL 4259 05-01-18

IZRAEL - artykuły i relacje z podróży

IZRAEL / Pustynia Negew / . / Z lotu ptaka, czyli z samolotu
2020-04-06
Antoni

kraje: POLSKA, LITWA, IZRAEL
zawartość: proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 6882
liczba komentarzy: 16

Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów. Wędrowałem szlakami, korytami wyschniętych rzek, a nawet po ścieżkach owiec lub koziorożców, odszukując oazy, strumienie i wodospady. Zrozumiałem, że najlepszą porą na wyprawę na tereny pustynne jest wczesna wiosna, kiedy po obfitych opadach życie odradza się tam na nowo. Zwykle wypalone latem zbocza gór i wąwozów, na wiosnę zazieleniają się, zakwitają rośliny i krzewy w korytach wyschniętych rzek.

Czytaj więcej

IZRAEL / --- / --- / Izrael - art partnerski
2020-03-26
Globtroter.pl

kraje: IZRAEL
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 882
liczba komentarzy: 0

Długi weekend w podróży. 3 trendy wycieczkowe

Wraz z początkiem wiosny zaczynamy rozmyślać o podróżach. Dłuższe dni, więcej słońca i cieplejsze powietrze sprawiają, że odzyskujemy chęć do życia, poznawania świata i zwiedzania nowych miejsc. Choć teraz podróżowanie jest utrudnione, to przecież nadejdą lepsze czasy. Nie musimy czekać do lata, by zacząć planować wymarzony urlop. Długie weekendy to doskonały czas do wyjścia z domu i wybrania się tam, gdzie nas jeszcze nie było. Nie ma czasu do stracenia – już dziś zaplanujmy wyprawę, by zdążyć obmyślić ją od A do Z. A jakie kierunki są najmodniejsze? Jakie wycieczkowe trendy warto wziąć pod uwagę? Podpowiadamy!

Czytaj więcej

IZRAEL / --- /  / Tel Awiw
2019-02-04
Globtroter.pl

kraje: IZRAEL
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 14528
liczba komentarzy: 0

HIT! Bezpośrednie połączenia lotnicze do serca Izraela! Tel Awiw w zasięgu ręki

Oryginalna architektura, piaszczyste plaże, lazurowe morze i tętniące życiem knajpki z prawdziwym, izraelskim hummusem – to tylko niektóre powody, dla których warto odwiedzić Tel Awiw.

Czytaj więcej

IZRAEL / Nazaret / Bazylika Zwiastowania / Szopka Betlejemska
2018-12-31
Antoni

kraje: IZRAEL
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 5991
liczba komentarzy: 0

Nazaret, miasto Świętej Rodziny

„ A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. [...] Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 39-40.51-52).

Czytaj więcej

IZRAEL / Morze Martwe / En Gedi / Ukwiecona pustynia
2018-01-31
Antoni

kraje: IZRAEL
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 4960
liczba komentarzy: 2

Ein Gedi, zielony ogród na Pustyni Judzkiej

Oaza Ein Gedi, znajduje się w depresji Morza Martwego i jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w rejonie zachodniego wybrzeża. Możemy zatrzymać się w hotelu, na terenie kibucu Ein Gedi, który jest jednym wielkim ogrodem botaniczny z ponad 900 gatunkami roślin z całego świata. Warto odwiedzić popularne plaże i co najważniejsze wybrać się na wycieczkę po kanionach w rezerwacie Ein Gedi. Obok rezerwatu znajduje się hostel.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2023 Globtroter.pl