Przewodniki

MOłDAWIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaMOłDAWIA
MOŁDOWA
(Republika Mołdowy)
Stolica: Kiszyniów
Waluta: lej mołdawski (MDL), 1 MDL = 100 bani;
Język urzędowy: mołdawski (tożsamy z rumuńskim)
Inne języki:  rosyjski, ukraiński

MOłDAWIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele RP mogą przebywać w Mołdowie bez wiz do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy liczonych od daty pierwszego wjazdu (z możliwością pobytu kolejnych 90 dni w ciągu następnych 6 miesięcy). Przy wjeździe do tego kraju termin ważności paszportu winien być dłuższy od zamierzonego okresu pobytu; nie ma jednak ustalonego minimalnego okresu ważności. Nie ma formalnego obowiązku posiadania biletu powrotnego, jednakże mołdawskie służby graniczne mogą zażądać jego okazania. Przy przekraczaniu granicy wymagane jest posiadanie 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD. Przy pobytach przekraczających 3 miesiące należy uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy.
Na niektórych przejściach granicznych na wschodniej i południowej granicy nie ma punktów mołdawskiej kontroli granicznej.
 
Między wschodnim brzegiem Dniestru a granicą Ukrainy rozciąga się terytorium tzw. Republiki Naddniestrzańskiej - separatystycznego regionu, który oddzielił się od reszty terytorium. Region ten ma wszystkie atrybuty państwa - prezydenta, rząd, parlament, siły zbrojne i policję, własną walutę, flagę, hymn i godło - nie jest jednak uznawany przez społeczność międzynarodową za niepodległy organizm państwowy.
Przy przekraczaniu ?granicy? między terytorium kontrolowanym przez władze Mołdowy a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. W Republice Naddniestrzańskiej obowiązuje odrębne ustawodawstwo, w tym przepisy meldunkowe. Cudzoziemiec zobowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywną w wysokości ok. 750 USD.
Uwaga: Ambasada RP w Kiszyniowie przestrzega obywateli polskich przed podróżami do Naddniestrza. Polacy, którzy na terenie tej separatystycznej republiki wejdą w kolizję z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości praktycznie nie mogą liczyć na pomoc i opiekę konsularną polskiej placówki w Kiszyniowie. Polska uważa Naddniestrze za integralną część Mołdowy, natomiast władza Republiki Mołdowy nie rozciąga się na obszar tej prowincji. Naddniestrzańskie służby graniczne i celne pod byle pretekstem wymuszają od cudzoziemców opłaty za rzekome naruszenia tamtejszych przepisów. Wobec takiej samowoli naddniestrzańskiej policji, służb celnych i granicznych, władze Mołdowy nie mają możliwości reagowania. Rada Najwyższa Naddniestrza podjęła decyzję, że z początkiem 2007 r. cudzoziemcy podróżujący tranzytem lub udający się do Naddniestrza będą uiszczać ?opłaty migracyjne? w wysokości 0,63 USD.
 PRZEPISY CELNE.  Przy wjeździe do Mołdowy należy obowiązkowo zadeklarować wwożone środki finansowe powyżej 10 000 euro (lub równowartość w innej walucie) oraz obowiązkowo przy wyjeździe, gdy kwota plasuje się między 10 000 euro a 50 000 euro* (lub równowartość w innej walucie). (*Wówczas organom celnym przedstawia się: 1). dokumenty potwierdzające fakt wwiezienia środków płatniczych do Republiki Mołdowy, 2). i/lub zgodę na wywóz środków płatniczych z Mołdowy wydaną przez licencjonowane banki, 3). i/lub autoryzację na wywóz środków pieniężnych z RM wydaną przez Narodowy Bank Mołdowy). Wwóz do Republiki Mołdowy gotówki w miejscowej walucie, jak również gotówki bądź czeków podróżnych w walucie obcej nie jest ograniczony. Jednak osoby fizyczne są zobowiązane do zadeklarowania organom celnym na piśmie sumy, które przekraczają 10 000 euro (lub równowartość tej kwoty) na osobę/podróż. Ilość wywożonych pieniędzy nie może przekraczać kwoty zadeklarowanej i posiadanej przy wjeździe. Próby wywiezienia pieniędzy nie zgłoszonych przy wjeździe są traktowane przez władze jako przemyt, co grozi karą pozbawienia wolności do 2 lat. Obowiązujące przepisy celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych standardów.
 Osoby fizyczne nie mogą wywozić z terytorium Republiki Mołdowy przedmiotów o wartości kulturowej. Inne obiekty sztuki, czy z dziedziny literatury, nauki, kultury czy religii mogą być wywożone z terytorium Mołdowy, jeśli posiadają autoryzację wydaną przez Ministerstwo Kultury i Turystyki, w której jest wyszczególniony wartość (cena) obiektu oraz znajduje się informacja, iż obiekt ten nie stanowi wartości kulturowej.
 Przy wjeździe na terytorium Mołdowy istnieje obowiązek zadeklarowania dóbr, znajdujących się w posiadaniu turysty. W przypadku rzeczy osobistych, jak również dóbr, które nie należą do tej kategorii, ale nie są też przeznaczone na handel bądź działalność wytwórczą i których wartość nie przekracza 200 euro, deklaracja ma formę ustną i nie ma wówczas obowiązku uiszczania opłat celnych.
 Do RM można wwieźć, bez opłat celnych, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych (maksymalnie 5 sztuk) oraz o wartości (w sumie) do 100 000 euro. MELDUNEK. Obywatele RP przyjeżdżający do Republiki Mołdowy na okres powyżej 90 dni mają obowiązek meldowania się w najbliższym komisariacie policji w ciągu pierwszych 3 dni pobytu. Polacy, którzy zamierzają przebywać w Mołdowie do 90 dni zwolnieni są z tego obowiązku. W przypadku jednak, gdy wjazd do Mołdowy następuje z terytorium Naddniestrza meldunku należy dokonać w ciągu pierwszych 3 dni od przyjazdu. Policja, dokonując rejestracji, decyduje o ewentualnym powiadomieniu Biura Imigracji. Przekroczenie maksymalnego okresu pobytu w Mołdowie skutkuje nałożeniem kary administracyjnej wahającej się między 30 a 80 USD. O wysokości kary decyduje sąd, a do czasu jej uregulowania nałożony zostaje zakaz opuszczania terytorium Republiki Mołdowy.
 
UBEZPIECZENIE. Honorowane są międzynarodowe polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych, jeżeli swym zasięgiem obejmują Republikę Mołdowy. Ubezpieczenia osobowe nie są wymagane, natomiast ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Istnieje możliwość ubezpieczenia się w miejscowych towarzystwach ubezpieczeniowych. W Republice Mołdowy wymagana jest ?Zielona karta?.
 SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Szczepienia ochronne nie są wymagane. Występuje jednak zagrożenie cholerą, dyfterytem, żółtaczką zakaźną. Zaleca się zaszczepienie przeciwko żółtaczce. Obowiązuje zakaz kąpieli w wielu zbiornikach wodnych z uwagi na obecność zarazków cholery. Woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Stan sanitarny kraju nie jest najlepszy. Państwowa służba zdrowia jest niedoinwestowania, stąd niski poziom opieki medycznej. W ostatnich latach, głównie w Kiszyniowie powstało wiele prywatnych centrów medycznych, świadczących usługi medyczne odpłatnie. Średnia cena wizyty lekarskiej wynosi ok. 150,- MDL (ok. 10 EURO).
 
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Przy wjeździe samochodem pobierane są opłaty. W miarę możliwości należy unikać jazdy samochodem o zmierzchu i nocą - na drogach często spotyka się nieoświetlone pojazdy, furmanki oraz rowerzystów i pieszych. Nawierzchnie dróg, poza krótkimi niedawno wyremontowanymi odcinkami, są w fatalnym stanie. Drogi są oświetlone jedynie w miastach. Obowiązują ograniczenia prędkości - 60 km/godz. w terenie zabudowanym oraz 90 km/godz. w terenie niezabudowanym. Nakaz jazdy z zapiętymi pasami obowiązuje zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. Nie ma problemów z tankowaniem paliwa. Najlepiej tankować na dużych, budzących zaufanie stacjach, gdzie z reguły paliwo jest dobrej jakości, takich jak PETROM, TIREX, LUKOIL. Na prawie wszystkich stacjach LUKOIL można zatankować gaz. Sporadycznie przy stacjach benzynowych znajdują się restauracje czy kawiarnie. Toalety znajdują się najczęściej w pobliżu stacji i są to niewielkie pomieszczenia z otworem w podłodze. Sieć warsztatów naprawczych jest poza Kiszyniowem dosyć rzadka. Zwiększa się liczba przydrożnych restauracji i barów. Podróżujący na obcych numerach rejestracyjnych muszą się liczyć z częstymi kontrolami policji drogowej.
Ważne: Kierowca jadący pojazdem, którego nie jest właścicielem przy przekraczaniu granicy Republiki Mołdowy powinien posiadać pisemne oświadczenie właściciela pojazdu, poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski. Dokument taki powinien zawierać informacje o pojeździe (marka, typ, rocznik, numer rejestracyjny) oraz o okresie użyczenia pojazdu ze specyfikacją trasy, jaką pojazd ma pokonać. I oczywiście dane właściciela pojazdu oraz kierowcy (jak: imię, nazwisko, seria i nr dokumentu tożsamości, seria i nr paszportu, adres zamieszkania).
 
PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń, jednak ze względu na zły stan dróg, złe oznakowanie, a także nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierowców, poruszanie się po drogach publicznych może być niebezpieczne. Między miastami działa sieć połączeń autobusowych i w mniejszym stopniu kolejowych. Sieć kolejowa jest bardzo słabo rozwinięta.BEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie przestępczością jest podobne jak w sąsiedniej Ukrainie. W miejscach zatłoczonych, w trolejbusach i mikrobusach należy uważać na złodziei kieszonkowych.  W sytuacji, gdy podróżujący stanie się ofiarą przestępstwa - napadu, czy kradzieży - należy powiadomić policje dzwoniąc na numer alarmowy 902, a w razie konieczności także i pogotowie ratunkowe - 903. Natomiast w razie wypadku drogowego (bez względu na to, czy jest to niegroźna kolizja czy wypadek z ofiarami śmiertelnymi)należy niezwłocznie powiadomić Policję, a do jej przybycia bezwzględnie zakazana jest zmiana pozycji samochodu czy jakakolwiek korekta jego ustawienia.ŚWIĘTA. Dni wolne od pracy: 1 stycznia - Nowy Rok, 7-8 stycznia - Prawosławne Boże Narodzenie, 8 marca - Dzień Kobiet, 1 maja - Święto Pracy, 9 maja - Dzień Zwycięstwa, 27 sierpnia - Święto Niepodległości, 31 sierpnia - Święto Języka Mołdawskiego, 25 grudnia - katolickie Boże Narodzenie, 31 grudnia- Nowy Rok oraz święta ruchome: prawosławna Wielkanoc, Święto Zmarłych (wiosną - tydzień po prawosławnej Wielkanocy).
 
PRZYDATNE INFORMACJE:
 Walutę należy wymieniać w licznych w Mołdowie kantorach. Większość z nich pracuje od 10.00 do 18.00. Niektóre, szczególnie w dużych miastach, pracują non stop. Różnice kursów walut pomiędzy kantorami bywają bardzo duże. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre z kantorów oferujących atrakcyjny na pierwszy rzut oka kurs wymiany, pobierają 2 - procentową prowizję. Kantory mogą odmówić wymiany waluty jeśli banknot jest w złym stanie lub lekko przedarty.
 Sklepy otwarte są przeważnie do godziny 18.00, z wyjątkiem Kiszyniowa i większych miast, gdzie niektóre centra handlowe pracują do 21.00 i dłużej. Na licznych w Mołdowie bazarach można kupić prawie wszystko. Pracują w lecie od 8.00 do 17.00, a w zimie od 8.00 do zmierzchu. Stan sanitarny bazarów jest nie najlepszy, dlatego z dużą ostrożnością należy kupować produkty spożywcze.
 Sprzedawane w Mołdowie produkty pochodzą przeważnie z importu i bywają nieraz znacznie droższe niż w Polsce.
 Najdogodniejszym środkiem komunikacji są mikrobusy (marszrutki). Cena biletu (jednorazowego przejazdu mikrobusem) wynosi w Kiszyniowie ok. 3 MDL. W dużych miastach dobrze działa sieć komunikacji trolejbusowej.
 Korzystanie z kart kredytowych - W Republice Mołdowy możliwości płacenia kartą kredytową są ograniczone, płatności dokonuje się głównie za gotówkę.
 Plan Kiszyniowa jest trudny do kupienia. Warto więc skorzystać z bezpłatnych planów oferowanych gościom przez lepsze hotele.
 Numer kierunkowy z Mołdowy do Polski: 0048 + numer kierunkowy miasta + numer kierunkowy abonenta. Numer kierunkowy z Polski do Republiki Mołdowy: 00 373 + numer kierunkowy miasta (np. do Kiszyniowa - 22) + numer kierunkowy abonenta.
 Telefony alarmowe: pomoc (ogólnie jak polski 112) - 911, policja - 902, pogotowie ratunkowe - 903, straż pożarna - 901.
  
 
 Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii
ambasador : Bogumił Luft
Mołdowa, Kiszyniów, Grenoble 126 A, MD-2019
Tel.: +373 22 285 960 Tel.: +373 22 285 950 Tel. dyżurny: +373 69110680 Faks: +373 22 289 000
kiszyniow.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

MOłDAWIA - galerie i zdjęcia z podróży

MOłDAWIA / - / okolice Balti / Zachod nad stepemMOłDAWIA / - / okolice Balti / To sa dopiero sloneczniki :)MOłDAWIA / Centrum / Kiszyniów / Cerkiew Św. TironaMOłDAWIA / Gagauzja / Komrat, Katedra Św. Jana Chrzciciela / NabożeństwoMOłDAWIA / Kiszyniów / Cricova / Sala degustacjiMOłDAWIA / - / okolice Naddniestrza / Jaszczur pozujacy do zdjęciaMOłDAWIA / Orhei / Orheiul Vechi / Mnich w skalnej świątyniMOłDAWIA / Orheiul Vechi / Nad rzeką Reut / Widok z okna skalnego monastyruMOłDAWIA / Północ / Saharna / Monastyr SaharnaMOłDAWIA / - / Costesti / Zachod slonca nad Rumunia widziany z Moldawii :)MOłDAWIA / - / Mascauti / Monastyr skalny-Drumul Central din Mascauti, MoldovaMOłDAWIA / brak / Trebujeni / Panorama zakola rzeki w Orchei VecchiMOłDAWIA / brak / Trebujeni / MOŁDAWIAMOłDAWIA / Mołdowa / Milestii Mici / Milestii MiciMOłDAWIA / - / Mołdawia / droga krajowa....MOłDAWIA / brak / Trebujeni / Trebujeni, rejon OrcheiMOłDAWIA / brak / Trebujeni / Orchei Vecchi a na dole nasze obozowisko :)MOłDAWIA / brak / Trebujeni / Widok z gór otaczających Trebujeni - wieś położoną na dawny dnie morskim.MOłDAWIA / brak / Trebujeni / Mołdawskie kobietyMOłDAWIA / brak / Trebujeni / Mieszkaniec Trebujeni

MOłDAWIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Czy był ktoś w miesiącu sierpniu 2020 w Mołdawii ? MOłDAWIA 1588 25-08-20
Nikt nie był w Moławii? MOłDAWIA 1327 13-07-18
Winnice MOłDAWIA 910 19-12-17
wypad do Mołdawii MOłDAWIA 1550 20-09-17
Z Ukrainy do Mołdawi MOłDAWIA 2475 19-07-16
Z KISZYNIOWA DO ODESSY MOłDAWIA 4195 17-07-16
zwiedzanie winnic MOłDAWIA 2507 07-05-15
Winnym szlakiem MOłDAWIA 3404 19-02-14
Kiszyniów MOłDAWIA 4382 26-08-13
Ukraina- Mołdawia MOłDAWIA 6803 16-02-13
Ukraina-Mołdawia-Naddniestrze-Ukraina - kwiecień 2010 MOłDAWIA 6407 08-02-13
autostopem przez Naddniestrze MOłDAWIA 4334 13-05-12
pytanie o Naddniestrze MOłDAWIA 4387 17-08-10
Nocleg w Kiszyniowie ? MOłDAWIA 4908 11-05-09
Naddniestrze na piechote. MOłDAWIA 3567 03-04-09
Spływ Dniestrem MOłDAWIA 2

MOłDAWIA - artykuły i relacje z podróży

MOłDAWIA / KIszyniów / Kiszyniów / Cerkiew Narodzenia Pańskiego
2018-10-11
igebski

kraje: RUMUNIA, MOłDAWIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1417
liczba komentarzy: 0

Mołdawia i delta Dunaju

Zwiedzanie Kiszyniowa, ogromnych piwnic winnych Milesti Mici, Stolicy Gagauzji, Babadag, delty Dunaju i Konstancy

Czytaj więcej

MOłDAWIA / Orheiul Vechi  / . / Nad rzeką Reut
2018-09-30
Antoni

kraje: MOłDAWIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1644
liczba komentarzy: 2

Klasztory i wina Mołdawii

Mołdawia położona na terenach historycznej Besarabii, granicząca z Ukrainą, Naddniestrzem i Rumunią, (pow. 33 843 km²), jest dziś najbiedniejszym państwem współczesnej Europy.

Czytaj więcej

MOłDAWIA / - / Trebujeni / Orheiul Vechi
2017-06-19
aaandrzejp

kraje: NADDNIESTRZE, MOłDAWIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 3079
liczba komentarzy: 4

Wypad do Lwowa, Odessy, Białogrodu, Kiszyniowa, Naddniestrza, Kamieńca Podolskiego, Chocimia cz. 2.

Relacja z podróży do Kiszyniowa, opis pobytu w tym mieście. Opis wyjazdów do Orheiul Vechi, Tyraspola, Bender (Naddniestrze). Praktyczne rady.

Czytaj więcej

UKRAINA / Obwód czerniowiecki / Boyany / Step
2016-05-10
Zonolux

kraje: UKRAINA, MOłDAWIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 9423
liczba komentarzy: 0

Motocyklem przez Ukrainę

Sprawozdanie z motocyklowej podróży przez południowo-zachodnią i centralną Ukrainę oraz Mołdawię latem 2015 r. Tekst zawiera wrażenia z kraju częsciowo ogarniętego wojną i politycznym niepokojem, a także praktyczne porady dotyczące podróży po Ukrainie.

Czytaj więcej

UKRAINA / Odessa / Odessa / Wschodnia Odyseja
2014-02-15
Za horyzont

kraje: UKRAINA, MOłDAWIA, RUMUNIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 2034
liczba komentarzy: 0

Wschodnia Odyseja Cz.4 Nareszcie

Zapraszamy do kolejnej, czwartej już, części Wschodniej Odyseji ekipy "Za horyzont".Patronat nad projektem objął m.in. Globtroter.pl.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Wizy już od jakiegoś czasu nie są potrzebne :)

2007-06-15 15:14:37 jnakielny

Wizy już od jakiegoś czasu nie są potrzebne :)

2007-06-15 15:14:07 jnakielny

Wizy już od jakiegoś czasu nie są potrzebne :)

2007-06-15 15:13:40 jnakielny

Wizy już od jakiegoś czasu nie są potrzebne :)

2007-06-15 15:13:25 jnakielny

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2022 Globtroter.pl