Przewodniki

ROSJA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaROSJA
ROSJA
(Federacja Rosyjska)Stolica: Moskwa
Waluta: rubel (RUR)
Język urzędowy: rosyjski
Inne języki: języki narodów i grup etnicznych

ROSJA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA. PRZEPISY WJAZDOWE
Obowiązują zasady wjazdu na podstawie wiz, określone w polsko-rosyjskiej umowie międzyrządowej o warunkach podróży obywateli obu państw, a od 1 czerwca 2007 r. obowiązuje Umowa między Wspólnota Europejską a Rosją o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom UE i FR. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym ma się kończyć okres ważności wizy rosyjskiej. Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej ilości środków finansowych.
Zgodnie z decyzja władz Federacji Rosyjskiej od 15 maja 2008 r. obywateli polskich obowiązują wizy także przy podróżach tranzytowych przez terytorium Rosji. O wizę tranzytową należy się ubiegać przed rozpoczęciem podróży.
Obywatele udający się do Rosji oraz wracający z tego państwa samochodem lub pociągiem przez terytorium Białorusi, zobowiązani są uprzednio uzyskać białoruskie wizy tranzytowe.
Obywatele polscy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę stałego pobytu na terenie Rosji, na podstawie tychże zezwoleń lub kart oraz ważnego dokumentu tożsamości (paszportu) wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z Rosji bez wiz.
Podczas przekraczania granicy Rosji (w przypadku podróży przez Białoruś - granicy białoruskiej) należy wypełnić tzw. kartę migracyjną. Stanowi ona podstawę do zameldowania w miejscu pobytu. W razie nieotrzymania karty należy się o nią upomnieć. Kartę trzeba zachować do czasu opuszczenia Rosji, bowiem organy graniczne żądają jej zwrotu przy wyjeździe.
Obywatele polscy, którzy w trakcie pobytu w Rosji utracili dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą opuścić ten kraj na podstawie nowych dokumentów wydanych przez polski urząd konsularny, bez obowiązku uzyskania wiz wyjazdowych.
Przekroczenie okresu pobytu w Rosji wskazanego w wizie może być karane grzywna nakładana w trybie administracyjnym oraz zakazem ponownego wjazdu i wiąże się z poważnymi trudnościami z opuszczeniem jej terytorium. Wymaga to uzyskania nowej wizy, o która należy ubiegać się w organach Federalnej Służby Migracyjnej miejsca zameldowania (pobytu) lub - w wyjątkowej sytuacji - w punkcie konsularnym na lotnisku Szeremietiewo II (w przypadku wylotu z tego lotniska). W tym ostatnim przypadku uzyskanie wizy jest możliwe tylko wtedy, gdy przedłużenie pobytu nastąpiło nie więcej niż o 5 dni. Procedura uzyskania nowej wizy może trwać nawet do kilku dni od złożenia wniosku.
Zgodnie z rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej nr 397 z dnia 07.05.2009 r. o zasadach przebywania na terytorium FR obcokrajowców i bezpaństwowców przybywających do Federacji Rosyjskiej w celach turystycznych na promach pasażerskich uczestnicy zorganizowanych grup turystycznych mogą znajdować się na terytorium FR 72 godziny bez wiz, pod warunkiem zamieszkania w miejscu wskazanym w programie turystycznym oraz figurowania na liście pasażerów promów.
Lista jest przedstawiana władzom portu przynajmniej 72 godziny przed zawinięciem do tego portu (dot. Portów: Duzy Post Sankt Petersburg, Władywostok, Wyborg, Kaliningrad, Korsakow, Noworosyjsk, pasażerski Port Sankt Petersburg, Soczi).
Uczestnicy wycieczek mogą przebywać tylko w miejscach określonych w programie turystycznym.

PRZEPISY CELNE
Federacja Rosyjska, Republika Białorusi oraz Republika Kazachstanu ustanowiły między sobą unię celną, której postanowienia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Oznacza to, iż ich terytoria stanowią jednolity obszar celny, w ramach którego pojazdy mogą przemieszczać się swobodnie. Samochody osobowe zarejestrowane w jednym z trzech wyżej wymienionych państw można wywozić i wwozić na obszar unii celnej bez deklarowania celnego. Pozostałe samochody osobowe podlegają obowiązkowi zgłoszenia celnego w formie pisemnej. Ograniczenia celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy czasowym wywozie do Rosji środka transportu na okres do 2 miesięcy odprawy celnej należy dokonać w granicznym urzędzie celnym FR. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy wjazd na terytorium Rosji następuje z Białorusi lub Kazachstanu. Wtedy odprawy należy dokonać we właściwym białoruskim, bądź kazachskim urzędzie celnym. Od osób udających się do Rosji przez Białoruś samochodem osobowym niebędącym ich własnością wymagane jest wpłacenie do kasy białoruskiego urzędu celnego kwoty gwarancyjnej w wysokości od 500 do 1000 USD. Wracając do Polski kaucję można odebrać w urzędzie, który ją pobrał, w godzinach jego urzędowania. Warunkiem posługiwania się takim samochodem jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo od właściciela pojazdu przetłumaczone na język rosyjski. W Obwodzie Kaliningradzkim wwóz i wywóz środka transportu powinien odbywać się przez to samo przejście graniczne. Przy wjeździe do Rosji należy deklarować przewożone pieniądze oraz wartościowe przedmioty jeśli wwożone są one w liczbie (ilości) większej od zez wolonej lub jeśli przewozimy rzeczy (artykuły), których nie wolno wywozić z Rosji. Należy dopilnować, aby celnik podpisał, ostemplował i zwrócił deklaracje celną. Obowiązują ograniczenia wagowe i kosztowe wwożonego bagażu: jego waga nie może przekroczyć 35 kg (w przypadku rzeczy niepodzielnych) lub 50 kg (całkowita waga bagażu), a wartość 1,5 tys. Euro. Powyższe dotyczy przewozów kolejowych i samochodowych. W przypadku przewozów samolotowych linie lotnicze same określają wagę dopuszczalnego bagażu.
W przypadku ich przekroczenia należy wnieść opłatę celną - 4 Euro za każdy dodatkowy kilogram bagażu. Wywóz waluty z Rosji w kwocie do 3 tys. USD możliwy jest bez deklarowania; kwoty od 3 do 10 tys. USD należy wpisać do deklaracji. Przy wywozie kwoty powyżej 10 tys. USD należy ją zadeklarować oraz okazać zezwolenie na wywóz wydane przez bank. Aby uniknąć ewentualnych problemów, zaleca się deklarowanie przy wwozie kwot powyżej 1 tys. USD. Bez opłat celnych można wywozić: wyroby alkoholowe - 2 l (bez względu na liczbę butelek), papierosy - 200 sztuk, cygara - 50 sztuk, kawior czerwony - 250 g. Wywóz ryb jesiotrowatych oraz ich przetworów (kawioru czarnego) jest zabroniony. Wyjątkiem sa zakupy dokonywane w sklepach Duty Free. Należy uważać także na ograniczenia w wywozie wyrobów z flory i fauny np. muszli.
Wywóz dzieł sztuki (przedmiotów muzealnych) możliwy jest jedynie za okazaniem zezwolenia Ministerstwa Kultury Rosji. Mimo iż za wymagające zezwolenia uznaje się przedmioty wytworzone co najmniej przed 50 laty, celnicy często stosuję poszerzoną interpretację tego przepisu. Podczas wywozu przedmioty te należy obowiązkowo wpisać do deklaracji celnej. W przypadku wyjazdu z Rosji pociągiem przez Białoruś deklaracji należy dokonać w punkcie celnym na Dworcu białoruskim w Moskwie.

PRZEPISY PRAWNE
Posiadanie narkotyków, nawet w minimalnej ilości na własny użytek, a także innych środków psychotropowych jest uważane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności (posiadanie do 3 lat, handel - od 8 do 20 lat). Sankcje za innego rodzaju przestępstwa: kradzież w zależności od wartości szkody - do 10 lat, rozbój - od 3 do 15 lat, gwałt - od 3 do 15 lat, przemyt dzieł sztuki i waluty - od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Podczas pobytu w Rosji należy zawsze mieć przy sobie dokument tożsamości z uwagi na nagminne kontrole (brak dokumentów powoduje problemy, do zatrzymania włącznie).

MELDUNEK
Osoby przybywające do Rosji podlegają obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji meldunkowej w ciągu 10 dni kalendarzowych, licząc od momentu przekroczenia granicy. Pobyty krótsze, do 3 dni roboczych, nie wymagają zgłoszenia. Obowiązek zameldowania cudzoziemca spoczywa na stronie przyjmującej (zapraszającej), tak osobie fizycznej, jak i prawnej - podobnie, jak konsekwencje jego niedopełnienia. Radzimy jednak bezpośrednio po przybyciu przypomnieć o tym obowiązku gospodarzowi, bowiem Rosjanie często o nim nie wiedzą. Zgłoszenia meldunkowego można dokonać w miejscowych organach federalnej Służby Migracyjnej (FMS) lub w dowolnym oddziale pocztowym, na specjalnym blankiecie, którego dolna cześć zwracana jest osobie zameldowanej na okres do wyjazdu. Goście hotelowi meldowani są przez recepcję. Hotele i podmioty świadczące usługi hotelarskie mają prawo przyjmowania cudzoziemców, którzy utracili dokumenty tożsamości i uzyskali
w swoim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym nowe dokumenty na wyjazd z Rosji, na okres do 10 dni, licząc od dnia wydania nowych dokumentów.

UBEZPIECZENIE
Podróżujący samochodem muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (np. u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych). Wskazane jest wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Od 1 stycznia 2009 r. Federacja Rosyjska jest członkiem systemu Zielonej Karty.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Występuje zagrożenie AIDS, gruźlicą i chorobami układu pokarmowego (zwłaszcza na prowincji). Zalecane są szczepienia przeciwko dyfterytowi, tężcowi, gruźlicy, żółtaczce typu A i B oraz chorobie wywołanej przez ukąszenie kleszczy. Między RP a Rosją obowiązuje umowa gwarantująca wzajemną bezpłatną pomoc medyczną w razie nagłych wypadków i zachorowań. W przypadku dłuższego leczenia
i skomplikowanych zabiegów należy jednak liczyć się z koniecznością pokrycia ich kosztów oraz zakupu drogich lekarstw i preparatów - zaleca się wykupienie oddzielnego ubezpieczenia zdrowotnego.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Cudzoziemcy przebywający czasowo na terenie Rosji mogą posługiwać się zarówno krajowym, jak i międzynarodowym prawem jazdy. Oba rodzaje dokumentów są jednakowo uznawane. Polskie krajowe prawo jazdy nie wymaga dodatkowego tłumaczenia na język rosyjski. Zdarzające się przypadki żądania ze strony policji drogowej posiadania takowego tłumaczenia nie maja podstaw prawnych i należy je zgłaszać polskiemu konsulowi. Zaleca się tankowanie pojazdów w markowych stacjach benzynowych i unikanie okazyjnego zakupu taniego paliwa z uwagi na jego złą jakość.
Na prowincji mogą występować problemy z dostępem do wiarygodnego serwisu pojazdów niektórych marek. Stan większości dróg pozostawia wiele do życzenia. Piesi i kierowcy często nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. W Obwodzie Kaliningradzkim występują specyficzne ograniczenia szybkości: 40 km/godz. w terenie zabudowanym i 70 km/godz. w terenie niezabudowanym.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Z wyjątkiem oznaczonych stref specjalnych, poruszanie się po Rosji nie podlega ograniczeniom. Wykaz takich stref znaleźć można na stronie internetowej placówki: www.moskwa.polemb.net  W Obwodzie Kaliningradzkim cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do strefy przygranicznej, obejmującej obszar do 5 kilometrów od granicy (na Mierzei Kurońskiej - 2 km). W strefie przygranicznej cudzoziemiec może poruszać się jedynie drogami tranzytowymi wiodącymi w głąb Obwodu. Na wjazd i pobyt w strefie przygranicznej poza obszarem takich dróg należy uzyskać przepustkę w Zarządzie Granicznym FSB w Kaliningradzie, ul. Suworowa 14. W Obwodzie kaliningradzkim surowo karane jest śmiecenie i zanieczyszczanie terenu (mandaty do równowartości 60 EUR, a w przypadku odmowy ich zapłacenia - unieważnienie wizy). Należy unikać wypraw w rejony konfliktów (dotyczy to zwłaszcza niektórych rejonów Północnego Kaukazu, gdzie utrzymuje się zagrożenie życia i zdrowia).

BEZPIECZEŃSTWO
Występuje zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady rabunkowe, włamania, oszustwa i pobicia). Nie należy zachowywać się w sposób, który by sugerował, iż ma się przy sobie większą sumę pieniędzy, zwłaszcza w takich miejscach jak hotele, restauracje, stacje benzynowe itp. Należy unikać przygodnych znajomości, wdawania się w podejrzane interesy, zabierania przypadkowych pasażerów; lepiej tez nie korzystać
z zaproszeń do prywatnych mieszkań nieznanych bliżej osób, a także z poczęstunku alkoholem. Większe sumy pieniędzy, bilety, dokumenty i kosztowności radzimy przechowywać w skrytkach hotelowych. Najlepiej mieć przy sobie jedynie niezbędne kwoty oraz w miarę możliwości korzystać z kart kredytowych. Radzimy też unikać samotnych  spacerów i podróżowania samochodem nocą, a także zatrzymywania się poza parkingami
i oznaczonymi miejscami postojowymi.PRZYDATNE INFORMACJE
Pieniądze można wymieniać bez ograniczeń w bankach i kantorach; w niektórych z nich żąda się pokazania paszportu. Należy wystrzegać się wymiany poza kantorami i bankami mimo lepszego kursu, gdyż można otrzymać fałszywe banknoty. Przy wymianie należy sprawdzać wysokość pobieranej sumy, bowiem można otrzymać mniejsza kwotę niż wynika to z deklarowanego kursu waluty. Bankomaty przyjmują karty płatnicze światowych sieci. Posługiwanie się kartami kredytowymi w sklepach ograniczone jest do większych sieci handlowych w głównych miastach. Banki pośredniczą w transferze pieniędzy z zagranicy dla osób prywatnych.
Wszelkich opłat skarbowych oraz zapłaty grzywien i mandatów należy dokonywać
w banku lub na poczcie. Próba wręczenia gotówki funkcjonariuszowi może zostać zakwalifikowana jako zamiar korupcyjny.
Należy wystrzegać się zakupu alkoholu w kioskach i przydrożnych straganach z uwagi na ryzyko zatrucia. Trzeba zwracać uwagę na termin przydatności do spożycia nabywanych artykułów spożywczych.
W dużej części placówek kulturalnych (muzea, teatry, galerie sztuki) obowiązuje zróżnicowanie cen dla obywateli rosyjskich i cudzoziemców.
W Sankt Petersburgu działa Miejskie Centrum Turystyczno-Informacyjne - tel. (007-812) 982 82 53, oferujące m. in. rezerwację miejsc w hotelach, restauracjach i teatrach oraz porady prawne.
Osoby podróżujące przez Rosję do Chin powinny mieć świadomość, iż w konsulatach ChRL na terenie Rosji (w tym w Irkucku) nie ma możliwości uzyskania chińskich wiz.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej
ambasador: Wojciech Zajączkowski
Rosja, Moskwa, Klimaszkina 4, 115127
Tel.: +7916 6989941 Tel. dyżurny: +7495 2311500 Faks: +7495 2311515
moskwa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Moskwie
I radca - dyrektor IP: Marek Radziwon
Rosja, Moskwa, Klimaszkina 4, 123 557
Tel.: +7495 23-11-602 Tel. dyżurny: +7495 23-11-603 Faks: +7495 23-11-504
moskwa.ip.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Sankt Petersburgu
dyrektor IP: Cezary Karpiński
Rosja, Sankt Petersburg, 5-ya Sovetskaya 12, 191036
Tel.: +7812 33 63 163 Tel. dyżurny: +7812 33 63 153 Faks: +7812 33 63 153
petersburg@instytutpolski.org
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku
Konsul Generalny: Marek Zieliński (język konsula polski, rosyjski, niemiecki)
Rosja, Irkuck, Suche-Batora 18, 664003
Tel.: +7 3952 288010 Tel. dyżurny: +7 964 3575 559 Faks: +7 3952 288012
irkuck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie
konsul generalny: Marek Gołkowski
Rosja, Kaliningrad, Kasztanowa Aleja 51, 236 000
Tel.: +48 501 141 351 Tel. dyżurny: +7 4012 97 64 40 Faks: +7 4012 97 64 43
kaliningrad.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu
Konsul Generalny: Piotr Marciniak
Rosja, Sankt Petersburg, 5-ja Sowietskaja 12, 191036
Tel.: +78123363142 Tel. dyżurny: +78215730950 Faks: +7812 2744318
sanktpetersburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

ROSJA - galerie i zdjęcia z podróży

ROSJA / Bajkał / Olchon / Uwaga, lądujęROSJA / Republika Komi / Korzym-Rudnik / Panorama Pripolarnego UraluROSJA / Irkucka Oblast / Wyspa Olchon / Chużyr - portROSJA / Irkucka Oblast / Bolszyje Koty, południowy Bajkał / Bajkalski krajobrazROSJA / - / Syberia / WspółpasażerowieROSJA / brak / Petersburg / AniołROSJA / - / Sankt Petersburg / Sobór Pietropawłowski - ikonostas.ROSJA / Archangielsk / Archangielsk / trasa wyprawyROSJA / - / PETERHOF / Wielka kaskada.ROSJA / - / Syberia / ProvodnitsaROSJA / Moskwa / Moskwa / pan i paniROSJA / - / PETERHOF / Ogrody.ROSJA / - / Syberia / Współpasażerowie 2ROSJA / Irkucka Oblast / Listwianka / OmuleROSJA / - / Sankt Petersburg / Sobór św. Izaaka Dalmatyńskiego.ROSJA / Bajkał / Olchon / KormoranyROSJA / Irkucka Oblast / Wyspa Olchon / Szamanka od strony wodyROSJA / Irkucka Oblast / Irkuck / Stary Irkuck - pompaROSJA / Irkucka Oblast / okolice wsi Bolszije Koty / TajgaROSJA / Moskwa / Moskwa / Oryginalny pomnik

ROSJA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Podróż ROSJA 2604 10-10-21
Paczki Rosja ROSJA 319 27-07-21
Kamczatka ROSJA 2464 09-01-21
Narty na Uralu ROSJA 2335 28-07-20
Podróż Koleją Transsyberyjską relacja ROSJA 3675 25-01-20
Kamczatka 2019 / byłam & przeżyłam ROSJA 3670 30-12-19
Podróż do Rosji przez Białoruś ROSJA 3116 16-12-19
Wiza transferowa - Szeremietiewo terminale D i F ROSJA 3851 06-11-19
Syberia w pojedynkę ROSJA 3434 08-10-19
Zamiana biletu elektronicznego na wejściówkę - Kreml ROSJA 2944 04-08-19
Wiza-hotel ROSJA 2785 11-06-19
Władywostok na rowerze? ROSJA 3322 16-05-19
tanio transport ELBRUS ROSJA 2877 02-05-19
Dachy Petersburga ROSJA 4910 18-03-19
syberia ROSJA 3021 02-02-19
Podróż Koleją Transsyberyjską może zamienić się w koszmar ROSJA 17556 02-09-18
Kaukaz Północny ROSJA 3298 25-08-18
koleją przez Białoruś do Rosji ROSJA 3289 18-06-18
wymiana waluty ROSJA 5951 16-06-18
wymiana waluty, zakup rubli ROSJA 7735 16-06-18
Wycieczka po bloku wschodnim ROSJA 3387 18-05-18
Wiza turystyczna do Rosji ROSJA 4666 09-05-18
szlakiem miast mundialu 2018 ROSJA 3802 22-04-18
Wyjazd na MŚ2018 Rosja ROSJA 3447 08-04-18
pożycze auto za free ROSJA 4658 06-04-18
Taxi w Moskwie ROSJA 3901 19-03-18
Grupowe wycieczki do Petersburga – propozycja współpracy ROSJA 3954 25-02-18
ałtaj ROSJA 4121 06-02-18
Mistrzostwa Świata w Rosji ROSJA 3943 23-01-18
Ubezpieczenie OC dla samochodów osobowych ROSJA 10160 13-01-18

ROSJA - artykuły i relacje z podróży

ROSJA / Złoty Pierścień Moskwy / Siergiew Posad - ale może być wszędzie / Babuszki - do wyboru, do koloru
2020-11-29
Menhir

kraje: ROSJA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1020
liczba komentarzy: 0

ZŁOTY PIERŚCIEŃ ROSJI

Złoty Pierścień Rosji – moje odkrycie niewiarygodnie pięknych, klimatycznych, uduchowionych miejsc, które miałam okazję odwiedzić w ubiegłym roku (2019). Przełom sierpnia i września okazał się nienajlepszą porą do zwiedzania Moskwy – odbywał się w tym czasie coroczny festiwal piosenek wojskowych i cały Plac Czerwony był zagrodzony na potrzeby festiwalu, a po nim jeszcze przez kilka dni sprzątano rusztowania; nie widziałam niestety „Krasnoj Płoszczadi” w całej krasie.

Czytaj więcej

SVALBARD / Isfjorden / Isfjorden / Svalbard
2018-06-10
macciej

kraje: ROSJA, NORWEGIA, SVALBARD
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 3211
liczba komentarzy: 1

Svalbard 2018 - wyprawa do Arktyki

Wyprawa do Arktyki z czerwca 2018 roku. Niesamowite, surowe krajobrazy, dzikie tereny, góry, lodowce, opuszczone osady i niedźwiedzie polarne :) Kilka dni na 78 równoleżniku.

Czytaj więcej

ROSJA / Obwód Kaliningradzki / Kaliningrad / Kaliningrad - dworzec
2018-05-30
powroty.do

kraje: ROSJA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1691
liczba komentarzy: 2

Wiza do Rosji na bazie moich doświadczeń z Kaliningradu

W ubiegłym roku podróżowaliśmy po Obwodzie Kaliningradzkim, co wiązało się z koniecznością wyrobienia wizy. Zebrałem aktualne informacje, ceny i różne sposoby wyrobienia wizy. Powinno się przydać, zwłaszcza, że nadal wydaje mi się, że panuje mit problemów z wyrabianiem wizy rosyjskiej. Wcale tak nie jest.

Czytaj więcej

ROSJA / KAŁMUCJA / wieś / nie zapraszam
2018-05-08
Wiesław

kraje: ROSJA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1964
liczba komentarzy: 1

ROSJA - rozmowy trochę nietypowe

Do Rosji a konkretnie do Republiki Kałmucji wybrałem się dla tulipanów. Brzmi to pewnie dość dziwnie ale są tam regiony (w Kałmucji) gdzie na przełomie kwietnia i maja na stepach kwitną dzikie tulipany. Widok podobno bajkowy, tak przynajmniej można było wywnioskować po obrazkach z netu i dlatego tam pojechałem. Niestety tamtego roku wiosna przyszła wcześniej i kiedy przyjechałem, tulipany już przekwitły.

Czytaj więcej

ROSJA / jakucja / Lena / królowa rzek syberii
2017-03-17
piotrmas

kraje: ROSJA, MONGOLIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 5023
liczba komentarzy: 6

Wyprawa do Magadanu

Pomysł wykluł się w czasie wyprawy do  ​GBAO z tym ze miał być tylko Bajkał i okolice.  ​Później jednak postanowiłem pójść na całość i zrobić trasę najdalej jak się da czyli do Magadanu nad brzegiem morza Ochockiego.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Dołączę do wyprawy samochodowej przez Ukraine, Rosję i dalej. Jestem w wieku emerytalnym. Mieszkam w Opolu. Dużo podróżowałem po świecie z biurami podróży.Indywidualne przez 2 miesiące byłem w Australii. W roku 2010 z kolegą przez 2 miesiące zwiedzaliśmy Madagaskar i wyspę Mauritius. Ostatnio przez miesiąc wrzesień b.r. w grupie 4 osób, wynajętym samochodem zwiedzaliśmy USA przejeżdzając od Nowego Jorku po San Francisco. Proszę podać warunki i termin. Pozdrawiam ceniuk.waclaw@op.pl tel. 604058906

2012-12-21 19:12:51 wacek777

Dołączę do wyprawy samochodowej przez Ukraine, Rosję i dalej. Jestem w wieku emerytalnym. Mieszkam w Opolu. Dużo podróżowałem po świecie z biurami podróży.Indywidualne przez 2 miesiące byłem w Australii. W roku 2010 z kolegą przez 2 miesiące zwiedzaliśmy Madagaskar i wyspę Mauritius. Ostatnio przez miesiąc wrzesień b.r. w grupie 4 osób, wynajętym samochodem zwiedzaliśmy USA przejeżdzając od Nowego Jorku po San Francisco. Proszę podać warunki i termin. Pozdrawiam ceniuk.waclaw@op.pl tel. 604058906

2012-12-21 19:11:43 wacek777

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl